You are on page 1of 3

UCHWAA NR XXXV/331/2010 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r Nr 95 poz. 613) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95). Rada Gminy Istebna u c h w a l a, co nastpuje: 1. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od rodkw transportowych na rok 2011 1) od samochodu ciarowego dopuszczalnej masie cakowitej w tonach:
Dopuszczalna masa cakowita w tonach powyej3,5t do 5,5 t wcznie powyej 5,5 t do 9 t wcznie powyej 9 t i poniej 12 t 300,00z 780,00z 1 025,00z Samochody ciarowe Wyprodukowane po roku 1995 Wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej 513,00z 1 126,00z 1 170,00z

2) od samochodw ciarowych o masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 t:


Dopuszczalna masa cakowita w tonach Nie mniej ni 12 15 12 19 23 12 29 19 23 29 Mniej ni 2 osie 15 1 259,00 z 1 749,00 z 3 osie 1 681,00 z 1 859,00 z 2 104,00 z 4 osie 1 749,00 z 2 228,00 z 2 228,00 z 2 854,00z 1 982,00 z 2 228,00 z 2 461,00 z 1 415,00 z 1 859,00 z Zawieszenie osi pneumatyczne lub rwnorzdne Stawka podatku w zotych Inny system zawieszenia osi

3) od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 t i poniej 12 t
Dopuszczalna masa cakowita w tonach Cigniki siodowe lub balastowe Wyprodukowane po roku 1995 od 3,5 t do 7 t wcznie powyej 7 t i poniej 12 t 1 025,00z 1 259,00z Wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej. 1 259,00 z 1 493,00 z

Id: QFEKI-TBGWO-DSLEY-BRKSF-LYERB. Podpisany

Strona 1

4) od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej ni 12 t
Dopuszczalna masa cakowita w tonach Nie mniej ni 12 25 31 12 40 40 Mniej ni 2 osie 25 31 1 749,00 z 1 927,00 z 2 104,00 z 3 osie 1 927,00 z 2 350,00 z 2 127,00 z 2 854,00 z 1 982,00 z 2 172,00 z 2 207,00 z Zawieszenie osi pneumatyczne lub rwnorzdne Stawka podatku w zotych Inny system zawieszenia osi

5) przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 ton i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych dziaalnoci rolnicz przez podatnika podatku rolnego - 390,00 z 6) od przyczepy lub naczep, z wyjtkiem zwizanych z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego, posiadajcego cznie z pojazdem silnikowym dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 t
Dopuszczalna masa cakowita w tonach Nie mniej ni 12 18 2 osie 12 28 33 37 12 28 33 37 657,00 z 902 ,00 z 1 080,00 z 1 448,00 z 3 osie 1 203,00 z 1 604,00 z 657,00 z 1 080,00 z 1 627,00 z 2 104,00 z Mniej ni 1 o 18 479,00 z 602,00 z 545,00 z 724,00 z Zawieszenie osi pneumatyczne lub rwnorzdne Stawka podatku w zotych Inny system zawieszenia osi

7) autobusy w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia


Mniej ni 20 miejsc Stawka w z a) wyprodukowane w roku 1995 i wczeniej b) wyprodukowane po roku 1995 1 025,00 z 780,00 z 1 516,00 z 1 147,00 z 1 949,00 z 1 627,00 z Rwnej 20 mniej ni 30 miejsc Rwnej lub wicej ni 30 miejsc

2. Zwalnia si z podatku od rodkw transportowych: - pojazdy Ochotniczych Stray Poarnych suce do ochrony przeciw poarowej, - pojazdy Urzdu Gminy przeznaczone na potrzeby administracji samorzdowej oraz owiaty. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
Id: QFEKI-TBGWO-DSLEY-BRKSF-LYERB. Podpisany Strona 2

4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczcy Rady Gminy Jan Gazur

Id: QFEKI-TBGWO-DSLEY-BRKSF-LYERB. Podpisany

Strona 3