You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLVI/270/2010 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 7 padziernika 2010 r. w sprawie: stawek podatku od nieruchomoci Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami /, art. 5, art. 7 ust. 3 i ust. 6a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych / tekst jednolity. z 2010 roku Dz. U Nr 95 poz. 613 /, oraz na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych / tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 68 poz. 449 /. RADA GMINY MARKLOWICE uchwala, co nastpuje 1. Stawki podatku od nieruchomoci na terenie Gminy Marklowice wynosz rocznie : 1) Od budynkw mieszkalnych lub ich czci od 1 m2 powierzchni uytkowej 0,62 z. 2) Od budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej od rnicy ponad 350 m 2 powierzchni uytkowej 21,05 z. od 1 m2 - do 350 m2 powierzchni uytkowej 15,40 z 3) Od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m 2 powierzchni uytkowej 9,82 z. 4) Od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych od 1 m2 powierzchni uytkowej 4,27 z. 5) Od budynkw mieszkalnych zajtych na garae rodkw transportowych bdcych wasnoci lub w posiadani osb fizycznych od 1 m2 powierzchni uytkowej 0,67 z 6) Od pozostaych budynkw lub ich czci zajtych na garae rodkw transportowych bdcych wasnoci lub w posiadaniu osb fizycznych od 1 m2 powierzchni uytkowej 3,50 z. 7) Od pozostaych budynkw lub ich czci wyej nie wymienionych w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego oraz budynkw gospodarczych bdcych wasnoci lub w posiadaniu osb fizycznych nie wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni uytkowej 3,50 z. 8) Od budowli - 2 % ich wartoci 9) Od 1 m2 powierzchni gruntw: a) zwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 0,75 z. b) pozostaych gruntw w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 0,20 z c) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 z

Id: CZLEP-SGUSE-ASHZR-ABKKI-HDFOY. Podpisany

Strona 1

2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci: 1) grunty, za wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, okrelone w ewidencji gruntw i budynkw jako: a) grunty pod wodami powierzchniowymi stojcymi, oznaczone symbolem - Ws b) grunty (tereny rne) oznaczone symbolem - Tr c) grunty oznaczone symbolem (drogi) - dr 2) grunty, budynki lub ich czci: a) zajte przez jednostki budetowe gminy na cele zwizane z realizacja zada statutowych b) stanowice mienie gminne nie oddane w posiadanie zalene, z zastrzeeniem pkt. 2 a c) wykorzystywane na cele zwizane z ochron porzdku publicznego z wyjtkiem zajtych na dziaalno gospodarcz. d) zajte na dziaalno w zakresie ochrony przeciwpoarowej z wyjtkiem zajtych na dziaalno gospodarcz. e) wykorzystywane na promocj Gminy przez stowarzyszenia nie prowadzce dziaalnoci gospodarczej, a utrzymujcych si ze skadek czonkowskich. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Marklowice 4. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogosze Urzdu Gminy Marklowice i BIP. 5. Traci moc Uchwaa Rady Gminy Marklowice Nr XXXVII/ 212 / 09 z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomoci. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc od 1 stycznia 2011 roku

Przewodniczcy Rady Gminy Marklowice in. Andrzej Brychcy

Id: CZLEP-SGUSE-ASHZR-ABKKI-HDFOY. Podpisany

Strona 2