You are on page 1of 13

UCHWAA NR LIV/394/2010 RADY GMINY MIEDNA z dnia 19 padziernika 2010 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci obowizujcych w roku 2011 na terenie Gminy Miedna i zwolnie w podatku oraz zarzdzenia poboru podatku w drodze inkasa Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 5, art. 6, art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Miedna uchwala 1. I. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od nieruchomoci cicego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spek nieposiadajcych osobowoci prawnej obowizujcych w roku 2011 na terenie gminy Miedna. 1) od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw b) pod jeziorami zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnejstatutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego d) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej i przekazane na utworzenie Parku Przemysowego w Woli z wyczeniem gruntw bdcych przedmiotem dzierawy 2) od budynkw lub ich czci: a) mieszkalnych b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych e) pozostaych, zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego f) garay g) od budynkw gospodarczych i pozostaych budynkw h) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej i przekazane
Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

0,75 od 1m2 powierzchni

4,15 od 1 ha powierzchni

0,26 od 1 m2 powierzchni

0,12 od 1 m2 powierzchni

0,64 od 1m2 powierzchni uytkowej

18,51 od 1m2 powierzchni uytkowej

9,64 od 1m2 powierzchni uytkowej 4,10 od 1m2 powierzchni uytkowej

5,78 od 1m2 powierzchni uytkowej 6,71 od 1m2 powierzchni uytkowej 5,78 od 1m2 powierzchni uytkowej

Strona 1

na utworzenie Parku Przemysowego w Woli z wyczeniem budynkw bdcych przedmiotem dzierawy 1,10 od 1m2 powierzchni uytkowej 3) od budowli: a) pozostaych budowli b) przekazanych na utworzenie Parku Przemysowegow Woli c) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodocigowe do 400 2,0% ich wartoci 1,6% ich wartoci 0,6% ich wartoci

4) Stawki okrelone w 1 ust. I pkt 1 lit.d), pkt 2 lit. h) oraz pkt 3 lit. b) w odniesieniu do podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno-prawn oraz sposb finansowania stanowi pomoc de minimis, ktrej udzielanie nastpuje zgodnie z warunkami rozporzdzenia Komisji(WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 379/8 z 28.12.2006 r./ i mog by stosowane po spenieniu warunkw okrelonych w zaczniku nr 1 . 5) Pomoc de minimis jest rnica pomidzy stawk podstawow okrelon w 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit. a) a stawk preferencyjn okrelon w 1 ust. 1 pkt 1 lit. d), pkt 2 lit. h) oraz pkt 3 lit. b) II. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci : 1. grunty, budynki lub ich czci oraz budowle: a) zajte na prowadzenie dziaalnoci w zakresie ochrony przeciwpoarowej b) zajte na prowadzenie dziaalnoci jednostek organizacyjnych samorzdu gminnego c) zajte na prowadzenie dziaalnoci statutowej w zakresie sportu i kultury, pomocy spoecznej d) zajte na dziaalno kulturaln prowadzon przez instytucje kultury e) gminne lub ich czci nieoddane w uytkowanie zalene f) zajte przez organy policji g) zajte przez zwizki hodowli gobi pocztowych h) zajte na prowadzenie dziaalnoci pielgniarskiej w placwkach owiatowych 2. budynki gospodarcze od 50m2 powierzchni uytkowej przeznaczone do przechowywania rodkw produkcji rolnej i sprztu oraz podw rolnych. III. Zarzdza si pobr podatku od nieruchomoci od osb fizycznych w drodze inkasa przez Sotysw i Przewodniczcych Zarzdw Rad Osiedlowych w poszczeglnych jednostkach pomocniczych za wynagrodzeniem w wysokoci 1% od zainkasowanej kwoty. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Miedna 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011r.

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 2

4. Podanie niniejszej uchway do publicznej wiadomoci nastpi przez rozplakatowanie na tablicach ogosze a take na stronie BIP Urzdu Gminy Miedna.

Przewodniczcy Rady Gminy Miedna mgr in Stanisaw Karbowy

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 3

Zacznik do Uchway Nr LIV/394/2010 Rady Gminy Miedna z dnia 19 padziernika 2010 r.

1. 1. Stawki o ktrych mowa w 1 ust. pkt 1 lit d), pkt 2 lit. H) oraz pkt.3 lit b) w odniesieniu do podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno-prawn oraz sposb finansowania maj zastosowanie wobec wszystkich , z wyjtkiem : a) Podmiotw gospodarczych dziaajcych w sektorach rybowstwa i akwakultury b) Podmiotw gospodarczych dziaajcych wymienionych w zaczniku I do Traktatu w dziedzinie produkcji podstawowej produktw rolnych

c) Podmiotw gospodarczych dziaajcych w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktw rolnych wymienionych w zaczniku I do Traktatu w nastpujcych przypadkach: - kiedy wysoko pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub iloci takich produktw zakupionych od producentw surowcw lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objte pomoc - kiedy przyznanie pomocy zaley od faktu jej przekazania w czci lub w caoci producentom surowcw d) pomocy przyznawanej na dziaalno zwizan z wywozem do pastw trzecich lub pastw czonkowskich, tzn. pomocy bezporednio zwizanej z iloci wywoonych produktw, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami biecymi zwizanymi z prowadzeniem dziaalnoci eksportowej e) pomocy uwarunkowanej pierwszestwem korzystania z towarw krajowych w stosunku do towarw sprowadzanych z zagranicy f) podmiotw dziaajcych w sektorze wglowym g) podmiotw gospodarczych znajdujcych si w trudnej sytuacji 2. 1. Podatnik prowadzcy dziaalno (za wyjtkiem prowadzcego dziaalno w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich warunkw okrelonych w uchwale, moe skorzysta ze stawki podatkowej , stanowicej pomoc de minimis, jeeli warto tej pomocy brutto cznie z wartoci innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie biecego roku kalendarzowego oraz dwch poprzedzajcych go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowicej warto 200 tys. Euro 2. Podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu wszystkich warunkw okrelonych w uchwale moe skorzysta ze stawki podatkowej, stanowicej pomoc de minimis, jeeli warto tej pomocy brutto cznie z wartoci innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie biecego roku kalendarzowego oraz dwch poprzedzajcych go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowicej warto 100 tys. Euro. 3. 1. Podatnik, prowadzcy dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno-prawn oraz sposb finansowania, do ktrego znajduje zastosowanie zapis 1 ust. pkt 1 lit d), pkt 2 lit. H) oraz pkt.3 lit b) uchway, zobowizany jest do przedoenia wraz z deklaracj na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy sporzdzon na waciwym formularzu: a) danych zawierajcych podstawowe informacje o przedsibiorcy- na druku nr 1,

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 1

b) wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis wydanych przez organy udzielajce pomocy o wielkoci otrzymanej pomocy de minimis w cigu biecego roku kalendarzowego, w ktrym podatnik wystpuje o wsparcie oraz dwch poprzedzajcych go latach kalendarzowych lub owiadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - na druku nr 2, c) informacji niezbdnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczcych w szczeglnoci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dziaalnoci oraz wielkoci i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztw kwalifikowanych, na pokrycie ktrych ma by przeznaczona pomoc de minimis na druku nr 3 d) Informacje dotyczce sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy na druku nr 4 2. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis zobowizany jest do przedoenia sprawozda finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (o ile s sporzdzane) 3. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia w danym terminie na wniosek organu udzielajcego pomocy dodatkowych informacji niezbdnych dla jej oceny oraz prawidowego udzielenia. 4. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu puapu pomocy de minimis okrelonego w 2 niniejszego zacznika, w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu. 5. W przypadku, kiedy zastosowanie stawki podatkowej stanowicej pomoc de minimis nie jest moliwe z uwagi na przekroczenie puapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopenienie obowizkw okrelonych w 3 ust.1 zacznika, wobec podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno-prawn oraz sposb finansowania zastosowanie bd miay stawki okrelone w 1 ust 1 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit.a) uchway. Obowizkiem podatnika w takim przypadku jest zoenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy sporzdzonej na waciwym formularzu wg ustalonego wzoru. 4. 1. Organ podatkowy po sprawdzeniu, e moe wobec podatnika zastosowa stawk podatkow stanowic pomoc de minimis wydaje zawiadczenie, w terminie i na formularzu zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zawiadcze o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybowstwie (Dz.U Nr 53 poz. 354) potwierdzajce, e udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis. 2. Dniem udzielenia pomocy zgodnie z obowizujcymi przepisami jest dzie, w ktrym zgodnie z art.6 ust.6 i ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z pn. zm.) upywa termin zoenia deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy sporzdzonej na waciwym formularzu wg ustalonego wzoru. 3. Rwnowarto pomocy w euro ustala si wg kursu redniego walut obcych, ogaszanego przez NBP, obowizujcego w dniu udzielenia pomocy.

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 2

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 3

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 4

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 5

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 6

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 7

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 8

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 9

Id: IGQHN-BFICI-GFOIL-TGSZI-UOOHW. Podpisany

Strona 10