You are on page 1of 2

UCHWAA NR 188/XXXI/10 RADY GMINY PRZYRW z dnia 4 padziernika 2010 r. w sprawie okrelenia podatku od nieruchomoci na 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust 1, art. 41ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym /Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z pn. zmianami/; art. 4 ust.1, art.4 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych /Dz.U. Nr 68 poz. 449 z 2007r./; art.5, art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych /Dz.U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku, z pn. zmianami/ oraz; Obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011r. (M.P. Nr 55 , poz. 755). Rada Gminy w Przyrowie u c h w a l a , co nastpuje: 1. Uchwala si stawki podatku od nieruchomoci na 2011 rok: a) od budynkw mieszkalnych lub ich czci od 1 m. kw. pow. uytkowej z. 0,65 b) od budynkw lub ich czci zwizanych z dziaalnoci gospodarcz inn ni rolnicza lub lena 1 m.kw. pow. uytkowej z. 18,50 c) od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m. kw. powierzchni uytkowej z. 9,82 d) od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych od 1 m.kw. pow.uytkowej z. 2,72 e) od pozostaych budynkw lub ich czci w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1m.kw. z. 4,82 f) od rurocigw i przewodw sieci rozdzielczej gazw, ciepa, paliw i wody, budowli sucych do odprowadzania i oczyszczania ciekw - 1% ich wartoci g) od pozostaych budowli 2% ich wartoci h) od gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw od 1 m.kw. powierzchni gruntw z. 0,76 i) od gruntw pod jeziorami zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni z 4,15 j) od pozostaych gruntw w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m.kw. powierzchni z. 0,24 2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci budowle ,budynki i grunty przejte na wasno Gminy Przyrw nie przekazane w posiadanie zalene, zarzd, uytkowanie wieczyste oraz bdce w posiadaniu bez tytuu prawnego. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci budynki i grunty zwizane z ochron przeciwpoarow. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci budynki i grunty wykorzystywane do ochrony bezpieczestwa i porzdku publicznego. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci grunty i budowle suce ochronie rodowiska. 3. Traci moc uchwaa Nr 148/XXIV/2009 z dnia 4 listopada 2009r. 4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.

Id: HDIEK-NUNNI-JPFWS-ZENNA-IBTQB. Podpisany

Strona 1

5. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na tablicy ogosze w Urzdzie Gminy w Przyrowie. 6. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczcy Rady Gminy Rajmund Michalik

Id: HDIEK-NUNNI-JPFWS-ZENNA-IBTQB. Podpisany

Strona 2