You are on page 1of 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 padziernika 2010 r.

Dane podatnika Nr ewid. PESEL NIP Klasa PKD


Nazwisko i imi Ulica .............................................................

Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesawa Chrobrego 2 44-200 Rybnik

.....................................................................

Telefon kontaktowy ..............................................................Kod, miejscowo ....................................... INFORMACJA o nieruchomociach i obiektach budowlanych Zgoszenie / zmiana* danych do opodatkowania dotyczy zdarzenia zaistniaego w dniu ............................
* - Zmiana powinna zawiera wszystkie skadniki podatku (nie tylko zmieniane), ponadto do kadej korekty informacji naley doczy pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.

Owiadczam, e ciy na mnie obowizek podatkowy od nieruchomoci pooonych w Rybniku, zlokalizowanych w dzielnicy.............................................. przy ulicach ............................................................... Lp. Wyszczeglnienie I. Budynki mieszkalne lub ich czci 1. Budynki mieszkalne i zajte wycznie na potrzeby mieszkalne powierzchnia uytkowa (tj. bez klatki schodowej) wraz z piwnicami i garaami w budynkach mieszkalnych: o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m (wykaza poow powierzchni) o wysokoci powyej 2,20 m (wykaza ca powierzchni) 2. Czci budynkw mieszkalnych zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m (wykaza poow powierzchni) o wysokoci powyej 2,20 m (wykaza ca powierzchni) II. Inne budynki lub ich czci 1. Pozostae budynki (garae poza budynkami mieszkalnymi, inne) o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m (wykaza poow powierzchni) o wysokoci powyej 2,20 m (wykaza ca powierzchni) 2. Budynki lub ich czci zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej (warsztaty, sklepy itp. wolnostojce) o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m (wykaza poow powierzchni) o wysokoci powyej 2,20 m (wykaza ca powierzchni) 3. Budynki gospodarcze osb fizycznych o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m (wykaza poow powierzchni) o wysokoci powyej 2,20 m (wykaza ca powierzchni) 4. Budynki lub ich czci zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych o wysokoci od 1,40 m do 2,20 m (wykaza poow powierzchni) o wysokoci powyej 2,20 m (wykaza ca powierzchni) III. Budowle suce do zbiorowego odprowadzania ciekw w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw

Podstawa opodatkowania

m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej

m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej m2 pow. uytkowej z wartoci** z wartoci** m2 pow. gruntu m2 pow. gruntu m2 pow. gruntu m2 pow. gruntu m2 pow. gruntu

IV. Pozostae budowle zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej V. Grunty 1. Zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 2. Rekreacyjno-wypoczynkowe (oznaczone w ewidencji gruntw i budynkw symbolem Bz) i nie zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej 3. Pozostae 4. Zwolnione z mocy ustaw (nieuytki, uytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, inne) 5. Zwolnione uchwaami Rady Miasta (drogi, inne) VI. Inny przedmiot opodatkowania (poda jaki)........................................................
** - okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych

Data ...................................

Podpis podatnika ........................................................