You are on page 1of 3

Or-0150/00107/10 2010/086976 UCHWAA NR 798/LVI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 20 padziernika 2010 r.

w sprawie podatku od rodkw transportowych na rok 2011 Na podstawie: -art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) -art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisj Finansw, Rada Miasta Rybnika postanawia: 1. Roczne stawki podatku od rodkw transportowych na rok 2011 wynosz: 1)od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej: a) od powyej 3,5 tony do 5,5 ton wcznie, speniajcego normy emisji EURO 640 z , b) od powyej 3,5 tony do 5,5 ton wcznie, nie speniajcego norm emisji EURO 726 z , c) od powyej 5,5 ton do 9 ton wcznie, speniajcego normy emisji EURO 810 z , d) od powyej 5,5 ton do 9 ton wcznie, nie speniajcego norm emisji EURO 896 z , e) od powyej 9 ton do poniej 12 ton, speniajcego normy emisji EURO 980 z , f) od powyej 9 ton do poniej 12 ton, nie speniajcego norm emisji EURO 1.066 z , g) od 12 ton, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.098 z , h) od 12 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 1.610 z , i) od 12 ton, trzech osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.438 z , j) od 12 ton, trzech osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 1.898 z , k) od 12 ton do poniej 29 ton, czterech i wicej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 2.132 z , l) od 12 ton do poniej 29 ton, czterech i wicej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.762 z , m) od 29 ton, czterech i wicej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 2.132 z , n) od 29 ton, czterech i wicej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.858 z , 2)od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw: a) od 3,5 ton do poniej 12 ton, speniajcego normy emisji EURO 1.322 z , b) od 3,5 ton do poniej 12 ton, nie speniajcego norm emisji EURO 1.386 z , c) od 12 ton do poniej 31 ton, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.674 z ,

Id: GZVAY-IMNHK-UYFHY-OXEIK-QAFQV. Podpisany

Strona 1

d) od 12 ton do poniej 31 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.196 z , e) od 31 ton do 36 ton wcznie, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.684 z , f) od 31 ton do 36 ton wcznie, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.196 z , g) od powyej 36 ton, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.790 z , h) od powyej 36 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.420 z , i) od 12 ton do poniej 40 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.844 z , j) od 12 ton do poniej 40 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.068 z , k) od 40 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 2.196 z , l) od 40 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 2.858 z , 3)od przyczepy lub naczepy , ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton do poniej 12 ton 396 z , b) od 12 ton, jednej osi jezdnej, osi jezdnej z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 404 z , c) od 12 ton, jednej osi jezdnej, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 650 z , d) od 12 ton do poniej 28 ton, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 416 z , e) od 12 ton do poniej 28 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 758 z , f) od 28 ton do poniej 33 ton, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 756 z , g) od 28 ton do poniej 33 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 992 z , h) od 33 ton do poniej 38 ton, dwch osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.140 z , i) od 33 ton do poniej 38 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 1.492 z , j) od 38 ton, dwch osiach jednych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.450 z , k) od 38 ton, dwch osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 1.962 z , l) od 12 ton do poniej 38 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 884 z , m) od 12 ton do poniej 38 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 1.098 z , n) od 38 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, osiach jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane 1.332 z , o) od 38 ton, trzech i wicej osiach jezdnych, innym systemie zawieszenia osi jezdnych 1.536 z , 4)od autobusu , w zalenoci od liczby miejsc do siedzenia, cznie z miejscem kierowcy: a) poniej 30 miejsc, speniajcego normy emisji EURO 928 z , b) poniej 30 miejsc, nie speniajcego norm emisji EURO 992 z ,

Id: GZVAY-IMNHK-UYFHY-OXEIK-QAFQV. Podpisany

Strona 2

c) rwnej lub wyszej ni 30 miejsc, speniajcego normy emisji EURO 1.728 z , d) rwnej lub wyszej ni 30 miejsc, nie speniajcego norm emisji EURO 2.078 z . 2. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. po uprzednim ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Stanisaw Jaszczuk

Id: GZVAY-IMNHK-UYFHY-OXEIK-QAFQV. Podpisany

Strona 3