You are on page 1of 2

UCHWAA NR LVIII/580/2010 RADY GMINY TWORG z dnia 18 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Dz.U. z 2010 r., Nr. 96, poz. 620), zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 r. (M. P. z dnia 6 sierpnia 2010 r., Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Tworg uchwala: 1. Okrela si nastpujce stawki podatku od nieruchomoci obowizujce na terenie Gminy Tworg: 1. od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej bez wzgldu na sposb sklasyfikowania w ewidencji gruntw i budynkw 0,76 z od 1 m powierzchni; b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,10 z od 1 ha powierzchni; c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 0,24 z od 1 m powierzchni; 2. od budynkw lub ich czci: a) mieszkalnych wybudowanych do 1939 roku 0,63 z od 1 m powierzchni uytkowej, b) mieszkalnych wybudowanych po 1939 roku 0,66 z od 1 m powierzchni uytkowej, c) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 17,14 z od 1 m powierzchni uytkowej; d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym 9,77 z od 1 m powierzchni uytkowej; e) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych 4,01z od 1 m powierzchni uytkowej; f) od pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 3,97 z od 1 m powierzchni uytkowej z wyjtkiem: - budynkw przeznaczonych do przechowywania samochodw, dla ktrych stawka wynosi 4,33 z od 1 m powierzchni uytkowej, - budynkw letniskowych, dla ktrych stawka wynosi 7,02 z od 1 m powierzchni uytkowej. 3. Od budowli kanalizacyjnych oraz budowli sucych do oczyszczania ciekw 1,2 % ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. 4. Od pozostaych budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych. 2. Za budynek letniskowy uwaa si budynek, ktry zosta okrelony jako letniskowy w decyzji o pozwoleniu na budow lub decyzji o zakoczeniu budowy. 3. Traci moc Uchwaa Nr XLVI/492/2009 Rady Gminy Tworg z dnia 26 padziernika 2009 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2010.
Id: QWENT-GBRDF-PEQWS-PFIDS-PINWW. Podpisany Strona 1

4. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy Tworg. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, nie wczeniej jednak ni z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczca Rady Gminy Maria ukoszek

Id: QWENT-GBRDF-PEQWS-PFIDS-PINWW. Podpisany

Strona 2