You are on page 1of 4

UCHWAA NR LI/218/10 RADY GMINY GILOWICE z dnia 27 wrzenia 2010 r.

w sprawie Regulaminu ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Rad Gminy Gilowice tytuu: Zasuony dla Gminy Gilowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Gminy Gilowice uchwala 1. Regulamin ustalania zasad i trybu nadawania oraz pozbawiania przez Rad Gminy Gilowice tytuu: Zasuony dla Gminy Gilowice, stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Gilowice. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Jan Maysiak

Id: OOWSO-XRIJT-HEREN-CKYXQ-TVSVS. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/218/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 wrzenia 2010 r. REGULAMIN USTALANIA ZASAD I TRYBU NADAWANIAPRZEZ RAD GMINY GILOWICE TYTUU:ZASUONY DLA GMINY GILOWICE 1. Tytu Zasuony dla Gminy Gilowice jest wyrazem wyrnienia oraz uznania za wybitne zasugi dla rozwoju Gminy Gilowice, nadawany jest mieszkacom Gminy Gilowice oraz innym osobom, organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, ktre poprzez swoj dziaalno zawodow lub spoeczn w sposb widoczny i niepodwaalny przyczyniy si do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wsplnoty samorzdowej, rozwoju Gminy lub popularyzowania jej osigni. 2. Tytu Zasuony dla Gminy Gilowice przyznaje si w szczeglnoci za zasugi w dziedzinie: 1) owiaty 2) kultury 3) sportu 4) ochrony ycia 5) inicjatyw gospodarczych 6) rozwoju gminy 3. Tytu Zasuony dla Gminy Gilowice moe by nadany obywatelom polski i cudzoziemcom oraz organizacjom spoecznym, zawodowym, stowarzyszeniom, przedsibiorstwom, instytucjom i innym osobom prawnym lub jednostkom zwanych dalej osobami. 4. 1) Tytu Zasuony dla Gminy Gilowice nadaje Rada Gminy na wniosek radnych, Wjta, statutowych wadz stowarzysze, zwizkw i innych organizacji dziaajcych na terenie Gminy. 2) Zgoszenie w sprawie przyznania tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice winno zawiera: a) dane o osobie kandydata takie jak: yciorys imi i nazwisko, imiona rodzicw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, b) konkretne, szczegowe uzasadnienie wniosku z podpisem wnioskodawcy (piecz jeli jest w posiadaniu), c) pismo zawierajce poparcie zgoszenia przez instytucje, organizacje spoeczno polityczne, stowarzyszenia i inne podmioty. 3) Wniosek o nadanie tego tytuu, zawierajcy dane osoby, ktrej dotyczy ze wskazaniem szczeglnych zasug uzasadniajcych nadanie tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice, przekazywany jest w formie pisemnej Przewodniczcemu Rady Gminy. Wzr wniosku stanowi zacznik Nr 1 do Regulaminu. 4) Wnioski o nadanie tytuu Zasuonego dla Gminy Gilowice skadane s pisemnie w Biurze Rady w terminach do 31 marca kadego roku. 5) Zoony wniosek o nadanie tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice sprawdza pod wzgldem formalnym Komisja Staa Rady Gminy, w skad ktrej wchodz radni dziaajcy m.in. w owiacie, kulturze, sporcie, organizacjach spoecznych i pozarzdowych i ktrzy zbadaj uzasadnienie wystpienia o przyznanie tytuu i przedo caej Radzie projekt uchway w sprawie nadania tego tytuu. 6) Uchwa w sprawie nadania tytuu Rada Gminy podejmuje w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw i podaje do publicznej wiadomoci. 5. Osoba wyrniona otrzymuje: Akt Nadania tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice, legitymacj oraz pamitkowy medal.

Id: OOWSO-XRIJT-HEREN-CKYXQ-TVSVS. Podpisany

Strona 1

1) Akt nadania jest dyplomem, tre Aktu nadania tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice stanowi zacznik Nr 2 do Regulaminu. 2) Pamitkowy medal winien mie na awersie zarys panoramy Gminy Gilowice na tle pasma gr Gminy. Przy grnej krawdzi widnieje napis Zasuony dla Gminy Gilowice a przy dolnej Gilowice lub Herb Gminy Gilowice otoczony wykiem Generalskim, a na rewersie grawer z numerem, imieniem i nazwiskiem Osoby wyrnionej oraz rokiem nadania. Medal winien by wykonany z brzu w kolorze zotym o rednicy 60 mm. 6. 1) Wrczenie aktu nadania Zasuony dla Gminy Gilowice i medalu nastpuje na sesji Rady Gminy, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach moe nastpi w innym miejscu zaproponowanym przez Rade Gminy. 2) Wrczenie poprzedzone jest prezentacj zasug Osoby wyrnionej. Prezentacji dokonuje Przewodniczcy Rady Gminy lub osoba przez niego wskazana. 3) Akt nadania tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice oraz medal wrcza w imieniu Rady Przewodniczcy Rady Gminy lub Wiceprzewodniczcy Rady Gminy wraz z Wjtem Gminy 7. 1) Osobie wyrnionej tytuem Zasuony dla Gminy Gilowice przysuguj nastpujce przywileje: a) uywanie tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice, b) uczestniczenia na prawach Honorowego Gocia we wszystkich sesjach Rady oraz w innych uroczystociach o charakterze lokalnym, c) bezpatny wstp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez wadze samorzdowe gminy Gilowice 2) Przywileje te nie dotycz organizacji, stowarzysze i instytucji, odnosz si jedynie do osb fizycznych. 8. 1) Rada Gminy moe podj uchwa o pozbawieniu tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice w razie stwierdzenia, e wyrniony dopuci si czynu, wskutek ktrego sta si nadania niegodny lub zosta skazany prawomocnym wyrokiem sdu. 2) Uchwa w sprawie pozbawienia tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice podejmuje na sesji w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw i podaje do publicznej wiadomoci. 9. Ewidencj Osb wyrnionych tytuami i pozbawianych tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice, prowadzi Sekretarz Gminy Gilowice w odpowiedniej ksidze. 10. Wszelkie koszty zwizane z ustanowieniem, nadaniem i wrczeniem tytuu Zasuony dla Gminy Gilowice pokrywa si z budetu Gminy Gilowice. 11. Wprowadzenie zmian do regulaminu wymaga podjcia uchway Rady Gminy.

Przewodniczcy Rady Jan Maysiak

Id: OOWSO-XRIJT-HEREN-CKYXQ-TVSVS. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LI/218/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.doc Zacznik nr 1 Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LI/218/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.doc Zacznik nr 2

Id: OOWSO-XRIJT-HEREN-CKYXQ-TVSVS. Podpisany

Strona 3