You are on page 1of 2

UCHWAA NR LII/593/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokoci opat za zajcie pasa drogowego drg, dla ktrych zarzdc jest gmina Pszczyna.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z pn. zm.) Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si stawki opat za zajcie pasa drogowego drg gminnych, na cele niezwizane z budow, przebudow, remontem, utrzymaniem i ochron drg, ktre dotycz: 1) przeprowadzenia robt w pasie drogowym, 2) umieszczenia w pasie drogowym urzdze infrastruktury technicznej niezwizanej z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 3) umieszczenia w pasie drogowym obiektw niezwizanych z potrzebami zarzdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 4) zajcia pasa drogowego na prawach wycznoci, w celach innych ni wymienione w pkt 1-3. 2. Okrela si nastpujce wysokoci stawek opat za kady dzie zajcia 1m2 powierzchni pasa drogowego, w celu prowadzenia robt w pasie drogowym:

1) za zajcie jezdni do 20% jej szerokoci 2) za zajcie jezdni od 20% do 50% jej szerokoci 3) za zajcie jezdni powyej 50% jej szerokoci 4) za zajcie chodnika, placu zatoki, cieki rowerowej, pobocza

- 2,00 z, - 3,00 z, - 5,00 z, - 2,00 z.

3. Za zajcie pasa drogowego, o ktrym mowa w 1 pkt 2, ustala si nastpujce roczne stawki opat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajtego przez rzut poziomy umieszczonego urzdzenia: 1) dla urzdze infrastruktury technicznej umieszczonych w pasie drogowym z wyczeniem

obiektw mostowych:

a) dla sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepowniczej, wodocigowej b) dla sieci gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej

- 10,00 z, - 20,00 z,

2) dla urzdze infrastruktury technicznej umieszczonych na obiektach mostowych - 160,00 z. 4. 1. Za zajcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajtej przez rzut poziomy obiektu budowlanego na cele wymienione w 1 pkt 3 (za wyjtkiem reklam) ustala si nastpujce dzienne stawki opat:

1) umieszczanie w pasie drogowym obiektu handlowego lub usugowego Id: HXZZA-NELKR-VZRZI-JPLOY-YCLXP. Podpisany

- 1,00 z, Strona 1

2) dla innych obiektw budowlanych

- 1,00 z.

2. Za kady dzie umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala si stawk opaty za 1 m2 reklamy w wysokoci - 1,00 z. 5. Za kady dzie zajcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wycznoci, w celach innych ni wymienione w 1 pkt 1-3 - w wysokoci 1,00 z . 6. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Pszczyny. 7. Uchyla si Uchwa nr XXI/158/04 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie: ustalenia wysokoci opat za zajcie pasa drogowego drg, dla ktrych zarzdc jest Gmina Pszczyna. 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

PRZEWODNICZCA RADY Edyta Gombek

Id: HXZZA-NELKR-VZRZI-JPLOY-YCLXP. Podpisany

Strona 2