You are on page 1of 3

UCHWAA NR LVI/473/2010 RADY MIASTA RADZIONKW z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego lub z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy o samorzdzie gminnym, w zwizku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm. ) Rada Miasta Radzionkw, uchwala co nastpuje: 1. Uchwaa niniejsza okrela szczegowy sposb konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. Gminie - naley przez to rozumie Gmin Radzionkw; 2. Formie przeprowadzenia konsultacji - naley przez to rozumie udostpnienie projektu aktu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, zwanego dalej "BIP" lub ogoszenie projektu aktu, w sposb zwyczajowo przyjty, na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Radzionkw lub w rodkach masowego przekazu lub przeprowadzenie dyskusji publicznej; 3. Organizacjach - naley przez to rozumie organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, prowadzce na terenie Gminy dziaalno poytku publicznego w zakresie odpowiadajcym zadaniom Gminy, w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej; 4. Burmistrzu - naley przez to rozumie Burmistrza Miasta Radzionkw; 5. Projekcie aktu - naley przez to rozumie projekt aktu prawa miejscowego, podlegajcy konsultacjom; 6. Radzie Miasta - naley przez to rozumie Rad Miasta Radzionkw; 7. Statucie - naley przez to rozumie Statut Miasta Radzionkw; 8. Statucie organizacji - naley przez to rozumie aktualny w dacie przeprowadzania konsultacji akt ustrojowy organizacji, zarejestrowany we waciwym rejestrze, jeeli przepis szczeglny tego wymaga, okrelajcy przedmiot dziaalnoci organizacji, zgodny z przedmiotem konsultacji; 9. Ustawie - naley przez to rozumie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.). 3. 1. Konsultacje z rad dziaalnoci poytku publicznego, zwanej dalej "rad" polegaj na zasigniciu jej opinii co do przedoonego projektu aktu. 2. Burmistrz przedkada radzie pisemny projekt aktu wraz z uzasadnieniem. 3. Rada wyraa swoj opini o projekcie aktu pisemnie w cigu 14 dni od daty jego dorczenia i przedkada j Burmistrzowi. 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o ktrym mowa w ust. 3 oznacza rezygnacj rady z prawa do jej wyraenia. 5. Tryb okrelony w ust. 2- 4 ma zastosowanie rwnie w przypadku, gdy z inicjatyw uchwaodawcz wystpi uprawnione podmioty, po przekazaniu Burmistrzowi projektu aktu wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczcego Rady Miasta, w trybie okrelonym w statucie.
Id: EIAVJ-HYNTO-HAIKK-IMYBY-UGRKG. Podpisany Strona 1

4. 1. Burmistrz wszczyna procedur konsultacji z organizacjami poprzez zamieszczenie na BIP informacji zawierajcej, w szczeglnoci: 1)projekt aktu wraz z uzasadnieniem; 2)form przeprowadzenia konsultacji, termin, miejsce i sposb skadania uwag i wnioskw do projektu aktu. 2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz moe umieci informacj, o ktrej mowa w ust.1 w rodkach masowego przekazu. 5. 1. Termin skadania uwag i wnioskw okrela Burmistrz, przy czym nie moe by duszy ni 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wszczciu procedury konsultacji w BIP. Za termin zoenia uwag i wnioskw uznaje si dat ich wpywu do Urzdu Miasta Radzionkw. 2. Uwagi i wnioski do projektu aktu mog by wnoszone: 1)w formie pisemnej; 2)za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej bez koniecznoci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktrym mowa w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elekronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pn. zm.). 3. Uwagi i wnioski mog by wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym take ich penomocnikw. Do uwag i wnioskw naley doczy dokumenty okrelajce przedmiot statutowej dziaalnoci organizacji i dokumenty potwierdzajce prawo do reprezentowania organizacji przez osob skadajc uwagi i wnioski (np. statut organizacji, odpis z waciwego rejestru, penomocnictwo). W przypadku wnoszenia uwag i wnioskw za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej wymagane dokumenty naley przesa w postaci zeskanowanej. 6. Uwagi i wnioski zoone po terminie okrelonym w informacji o wszczciu procedury konsultacji oraz niespeniajce wymogw formalnych pozostawia si bez rozpatrzenia, bez wzywania do ich uzupenienia. 7. 1. Burmistrz: 1)rozpatruje uwagi i wnioski; 2)sporzdza sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierajce zestawienie zgoszonych uwag i wnioskw wraz ze swoim stanowiskiem. 2. Sprawozdanie, o ktrym w ust. 1 pkt 2 docza si do projektu aktu przedkadanego Radzie Miasta. 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomoci poprzez jego zamieszczenie na stronie BIP. 8. Burmistrz moe przeprowadzi konsultacje nad projektem aktu w formie dyskusji publicznej. W takim wypadku tryb okrelony w 4 - 7 niniejszej uchway stosuje si odpowiednio. Z przebiegu dyskusji sporzdza si protok, ktry stanowi podstaw do przygotowania sprawozdania Burmistrza z przeprowadzonych w tej formie konsultacji. 9. 1. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb organizacji biorcych udzia w konsultacjach przeprowadzonych w oparciu o niniejsz uchwa. 2. Wyniki konsultacji nie s wice dla organw Gminy. 10. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Radzionkw.

Id: EIAVJ-HYNTO-HAIKK-IMYBY-UGRKG. Podpisany

Strona 2

11. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Bernard Skibiski

Id: EIAVJ-HYNTO-HAIKK-IMYBY-UGRKG. Podpisany

Strona 3