You are on page 1of 2

ANEKS Nr 3 z dnia 5 sierpnia 2010 r.

do porozumienia zawartego w dniu 28 grudnia 2007 roku pomidzy miastem Mysowice reprezentowanym przez: Grzegorza Osyr Prezydenta Miasta Mysowice a Miastem Katowice reprezentowanym przez: Krystyn Siejna Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Mieczysawa yrka Naczelnika Wydziau Edukacji w sprawie zwrotu kosztw dotacji udzielanej przez miasto Mysowice na kade dziecko uczszczajce do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny ni jednostka samorzdu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Mysowice a nie bdcego mieszkacem miasta Mysowice. Na podstawie art.80 ust. 1-2a, art. 90 ust.1, 2b-2c ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty /j.t.Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z pn. zm./ w zwizku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego /Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526/ ustala si co nastpuje: 1. 1 . 2. otrzymuje brzmienie: 1.Kwot dotacji nalenej miastu Mysowice ustala si co miesic, jako iloczyn iloci dzieci w danym miesicu rozliczeniowym i jednostkowej miesicznej stawki dotacji , ktrej wysoko okrelono w ust.2,3. 2.Wysoko jednostkowej miesicznej stawki dotacji: a)udzielanej przez miasto Mysowice na kadego ucznia uczszczajcego do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Mysowice wynosi 1/12 czci dotacji przysugujcej na dany rok budetowy, w wysokoci rwnej 75% ustalonych w budecie miasta Mysowice wydatkw biecych przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Mysowice, z tym e na ucznia niepenosprawnego w wysokoci nie niszej ni kwota przewidziana na niepenosprawnego ucznia przedszkola i oddziau przedszkolnego w czci owiatowej subwencji oglnej otrzymywanej przez miasto Mysowice. b)ktr miasto/gmina Katowice zwrci miastu Mysowice: b.1) za kade dziecko bdce mieszkacem miasta/gminy Katowice, uczszczajce do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Mysowice w miesicu listopadzie i grudniu 2009 roku wynosi 471,71 zotych b.2) poczwszy od 1 stycznia 2010 roku za kade dziecko penosprawne bdce mieszkacem miasta/gminy Katowice, uczszczajce do przedszkola niepublicznego na terenie miasta Mysowice ustala si jako iloczyn kwoty wydatkw biecych ponoszonych przez miasto Mysowice w przedszkolach publicznych, a stanowicych podstaw ustalenia wysokoci dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, oraz wskanika procentowego ustalonego przez miasto/gmin Katowice na potrzeby dotowania przedszkoli niepublicznych znajdujcych si w jej granicach, nie wicej jednak ni 75% wydatkw biecych przez ni ponoszonych. 3.Jeeli wydatki biece przewidziane na jednego ucznia niepenosprawnego w przedszkolach i oddziaach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez miasto Mysowice bd wysze ni cz owiatowa subwencji oglnej przewidziana na niepenosprawnego ucznia przedszkola i oddziau przedszkolnego, to za ucznia niepenosprawnego miasto/gmina Katowice zwrci miastu Mysowice wycznie kwot przekraczajc cz owiatowej subwencji oglnej.

4.Miasto/gmina Katowice zobowizuje si do:

Id: SJAAN-AVACB-BRGDB-HDOBF-SRJJL. Podpisany

Strona 1

a)przekazania miastu , Mysowice pisemnej informacji na temat wysokoci obowizujcego w danym roku wskanika procentowego o ktrym mowa w ust. 2 pp. b, do dnia 15 lutego kadego roku budetowego: b)niezwocznego powiadomienia miasta Mysowice o zmianach wysokoci wskanika procentowego o ktrym mowa w ust. 2 pp. b, jeeli do zmiany doszo w trakcie roku budetowego. 5.Podstaw do ustalenia nalenej dotacji dla miasta Mysowice, o ktrej mowa w ust. 1 bdzie miesiczna specyfikacja wg zaczonego wzoru. 6.Miasto/gmina Katowice zobowizuje si przekazywa miesiczn kwot dotacji, o ktrej mowa w ust.5 na rachunek miasta Mysowice: Bank PEKAO S.A. Oddzia w Mysowicach ul. Mikoowska 6, 41- 400 Mysowice Nr 37 1240 4227 1111 0010 1895 5047 , w terminie 14 dni od daty otrzymania specyfikacji. 7.W przypadku braku zapaty w terminie okrelonym w ust. 6 zostan naliczone odsetki za kady dzie zwoki w wysokoci okrelonej jak dla zalegoci podatkowych. 2 . 4. otrzymuje brzmienie: W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie maj przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Pozostae postanowienia Porozumienia nie ulegaj zmianie. 3. Aneks zosta sporzdzony w czterech jednobrzmicych egzemplarzach po dwa dla kadej ze stron. 4. Aneks wchodzi w ycie z dniem podpisania.

Miasto Katowice 12.08.2010r.

Miasto Mysowice

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Krystyna Siejna

Prezydent Miasta Mysowice Grzegorz Osyra

Naczelnik Wydziau Edukacji Mieczysaw yrek

Id: SJAAN-AVACB-BRGDB-HDOBF-SRJJL. Podpisany

Strona 2