You are on page 1of 2

Katowice, 2010-10-06

WO J E WO D A L S KI

NP/II/0911/303/10

Rozstrzygnicie nadzorcze
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr 863/LXVIII/10 Rady Miejska w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Dzielnicy Maczki oraz nadania jej statutu, jako niezgodnej z przepisem art. 35 ust. 3 w zwizku z art. 48 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym. Uzasadnienie Przedmiotow uchwa Rada Miejska w Sosnowcu dziaajc na podstawie midzy innymi art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 i 3 ustawy o samorzdzie gminnym, utworzya jednostk pomocnicz Dzielnic Maczki oraz nadaa jej statut. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym statut jednostki pomocniczej, okrela w szczeglnoci: 1) nazw i obszar jednostki pomocniczej, 2) zasady i tryb wyborw organw jednostki pomocniczej, 3) organizacj i zadania organw jednostki pomocniczej, 4) zakres zada przekazywanych jednostce przez gmin oraz sposb ich realizacji, 5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organw gminy nad dziaalnoci organw jednostki pomocniczej. Elementem obligatoryjnym kadego statutu jednostki pomocniczej jest rwnie, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, okrelenie sposobu zarzdzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporzdzania dochodami z tego rda. Statut ustala rwnie zakres czynnoci dokonywanych samodzielnie przez jednostk pomocnicz w zakresie przysugujcego jej mienia.

Wskazane wyej przepisy ustawy stanowi norm o charakterze iuris cogentis (bezwzgldnie obowizujc) formuujc zamknity katalog problemw wymagajcych uregulowania w akcie wykonawczym. Zadaniem organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego, wydajcego przepisy powszechnie obowizujce na obszarze gminy, jest pena realizacja upowanienia ustawowego, wyczerpujca zakres przekazanych przez ustawodawc uprawnie. Uyte w art. 35 ust. 3 wyraenie w szczeglnoci zezwala na przyjmowanie przez organ stanowicy gminy take innych, nie wymienionych w tym przepisie kryteriw, niemniej jednak niespenienie ktrejkolwiek z przesanek w nim zawartych skutkuje zawsze bezwzgldn niewanoci uchway. Z powyszego zatem wynika, i statut jednostki pomocniczej powinien zawiera wszystkie obligatoryjne elementy wymienione przepisami art. art. 35 ust. 3 i 48 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym. Tymczasem statut dzielnicy Maczki w Sosnowcu, bdcy zacznikiem nr 1 do przedmiotowej uchway nie zawiera penej regulacji, o ktrej mowa w powyszych przepisach. Brak w nim bowiem unormowa wymaganych przepisem art. 35 ust. 3 pkt 4, to jest brak wskazania zakresu zada przekazywanych jednostce przez gmin oraz sposobu ich realizacji. Statut nie zawiera rwnie unormowa wymaganych art. 48 ust. 1 ustawy, to jest nie okrela sposobu zarzdzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporzdzania dochodami z tego rda. Nie ustala on rwnie zakresu czynnoci dokonywanych samodzielnie przez jednostk pomocnicz w zakresie przysugujcego jej mienia. Brak stosownych postanowie statutowych przesdza o koniecznoci zakwestionowania przedmiotowego aktu w caoci, wobec pominicia ustawowo wymaganych elementw obligatoryjnych statutu. Uwzgldniajc wskazane wyej okolicznoci rozstrzygnicie naley uzna za uzasadnione. Na rozstrzygnicie nadzorcze przysuguje skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia jego dorczenia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk