You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 2010-10-28

NP/II/0911/366/10

Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway nr XLVI/345/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 wrzenia 2010 r. w sprawie okrelenia statutu soectwa Pilchowice, jako niezgodnej z przepisem art. 35 ust. 1 w zwizku z art. 5a ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym.

Uzasadnienie Na sesji w dniu 23 wrzenia 2010 r. Rada Gminy Pilchowice podja uchwa Nr XLVI/345/2010 w sprawie okrelenia statutu soectwa Pilchowice. Naley zauway, i uchwaa powysza jest podejmowana na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, zgodnie z ktrym organizacj i zakres dziaania jednostki pomocniczej okrela rada gminy odrbnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami. Tak wic przepis ten wprowadza obowizek przeprowadzenia konsultacji przed nadaniem jednostce pomocniczej nowego statutu. Rada Gminy nadajc statut jednostce pomocniczej winna bya wic podj, zgodnie z treci art. 5a ust. 2 ustawy, uchwa dotyczc zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkacami gminy i wanie na podstawie powinna przeprowadzi konsultacje. Dopiero nastpnym krokiem jest podjcie uchway (uchwa) o nadaniu statutu jednostce pomocniczej, bd jego zmianie.

Tymczasem, jak wynika z informacji posiadanych przez organ nadzoru, Rada Gminy Pilchowice nie wyczerpaa przedstawionej powyej procedury, nie podja bowiem uchway dotyczcej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkacami gminy. Jedyn podstaw jaka zostaa przyjta do przeprowadzenia konsultacji by przepis 33 ust. 5 i 6 Statutu Pilchowice, zgodnie z ktrym odbywaj si one podczas zebra wiejskich, na ktrych mieszkacy mog zgasza uwagi do projektu. Przepisy te nie zawieraj okrelenia szczegowego sposobu i trybu przeprowadzenia konsultacji wymaganych przez art. 5a ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym, a jedynie okrelaj form tych konsultacji. Tymczasem rada gminy powinna szczegowo okreli form konsultacji, sposb, czas i miejsce ich przeprowadzenia, jak te reguy ustalania wynikw konsultacji oraz sposb ich przekazania do wiadomoci spoecznoci lokalnej (tak Marek Mczyski w: Komentarz do ustawy o samorzdzie gminnym pod redakcj Pawa Chmielnickiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 65). Powyszy pogld jest podzielany w orzecznictwie sdw administracyjnych, czego przykadem jest wyrok WSA w Gliwicach z 12 marca 2007 r. sygn. akt IV SA/GL 1456/06: Podkreli trzeba przede wszystkim, e skoro ustawodawca nakazuje poprzedzi uchwa dotyczc nadania jednostce pomocniczej statutu lub jego zmiany konsultacjami z mieszkacami to organ gminy zobowizany jest umoliwi weryfikacj prawidowoci ich przeprowadzenia, co wymaga uprzedniego szczegowego okrelenia zasad i trybu procedury konsultacyjnej. Niedopenienie procedury zmiany statutu jednostki pomocniczej, poprzez brak okrelenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkacami, skutkuje wadliwoci procedury przeprowadzenia konsultacji, a w konsekwencji wadliwoci caej przedmiotowej uchway. Tym samym uchwa Nr XLVI/345/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 wrzenia 2010 ze wzgldu na wyej opisane nieprawidowoci, naley uzna w caoci za wadliw, co czyni stwierdzenie jej niewanoci uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia. wz. WOJEWODY LSKIEGO Stanisaw Dbrowa I WICEWOJEWODA