You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLI/272/10 RADY GMINY KAWICA z dnia 13 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego w kawicy reprezentujc organizacje pozarzdowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 , art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z pniejszymi zmianami) w zwizku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pniejszymi zmianami), Rada Gminy w kawicy uchwala, co nastpuje: 1. 1) Uchwaa niniejsza okrela szczegowy sposb konsultowania z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego w kawicy zwan dalej Rad Konsultacyjn, reprezentujc organizacje pozarzdowe i podmioty, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, zwany dalej konsultacjami. 2) Sposb powoania i skad Rady Konsultacyjnej, o ktrej mowa w pkt.1 okrela odrbna uchwaa. 2. 1) Konsultacje o ktrych mowa w 1 przeprowadza si z Rad Konsultacyjn. 2) Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii podmiotw , o ktrych mowa w pkt.1, o poddanym konsultacji akcie. 3) Konsultacje przeprowadza si przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Gminy kawica. 4) Wynik konsultacji nie jest wicy dla organw Gminy kawica. 3. 1) Konsultacje mog by prowadzone w jednej z nastpujcych form: a) spotkanie z Rad Konsultacyjn w kawicy; b) poprzez przekazanie Radzie Konsultacyjnej konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego. 4. 1) Decyzj o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach okrelonych w Uchwale podejmuje Wjt Gminy kawica w drodze zarzdzenia. 2) Wjt Gminy kawica okrela w szczeglnoci: a) tytu konsultowanego projektu aktu, b) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, c) form konsultacji, d) waciw komrk organizacyjn Urzdu Gminy w kawicy odpowiedzialn za przeprowadzenie konsultacji. 5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkania, z przebiegu konsultacji sporzdza si protok zawierajcy informacje o ktrych mowa w 4 pkt.2 lit. a-c oraz wynik konsultacji. 6. 1) Termin wyraenia przez Rad Konsultacyjn opinii o poddanym konsultacji akcie wynosi 7 dni od dnia dorczenia projektu aktu. 2) Wydan opini przedkada si Wjtowi Gminy kawica w terminie okrelonym w pkt.1. 3) Brak przedstawienia opinii w terminie oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraania.
Id: YHWNF-MDAGX-DDAOE-GILEY-NILMX. Podpisany Strona 1

7. 1) Po zakoczeniu konsultacji sporzdzany jest protok zawierajcy wyniki konsultacji. 2) Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wjt Gminy kawica przedstawia Radzie Gminy kawica zaczajc jednoczenie stanowisko odnonie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Gminy kawica oraz w Biuletynie Informacji Publicznych Urzdu Gminy w kawicy. 8. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Bronisaw Stachura

Id: YHWNF-MDAGX-DDAOE-GILEY-NILMX. Podpisany

Strona 2