You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLI/273/10 RADY GMINY KAWICA z dnia 13 padziernika 2010 r.

w sprawie trybu powoywania czonkw oraz organizacji i trybu dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego w kawicy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art.40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1591 ze zm.) i art. 41g w zwizku z art.41 f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.), Rada Gminy kawica uchwala co nastpuje: 1. Ilekro w uchwale mowa jest o: - ustawie naley przez to rozumie ustaw z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 ze zm.); - Radzie Konsultacyjnej naley przez to rozumie Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego w kawicy; - organizacjach pozarzdowych naley przez to rozumie organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o ktrych mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy; - delegatach naley przez to rozumie przedstawicieli organizacji, osb prawnych i jednostek organizacyjnych, o ktrych mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy, dziaajcych na terenie Gminy kawica, zaproszonych na specjalne zebranie zwoane w celu wyonienia kandydatw na czonkw Rady Konsultacyjnej z ramienia tych organizacji. 2. 1) Rad Konsultacyjn powouje si Zarzdzeniem Wjta Gminy, jako organ konsultacyjny i opiniodawczy. 2) Rada Konsultacyjna skada si: a) przedstawiciela Rady Gminy kawica ; b) przedstawiciela Wjta Gminy kawica; c) do 3-ech przedstawicieli organizacji pozarzdowych z zastrzeeniem pkt. 3. 3) Czonkowie wskazani do skadu Rady Konsultacyjnej przez organizacje pozarzdowe stanowi przynajmniej poow jej skadu. 4) Przedstawiciele organizacji pozarzdowych wybierani s przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji na zebraniu delegatw organizowanym przez Wjta Gminy kawica. 5) Powoanie przedstawicieli , o ktrych mowa w pkt.2 powinno nastpi najpniej na 30 dni przed upywem kadencji Rady Konsultacyjnej, z tym, e w przypadku pierwszej kadencji Rady Konsultacyjnej powoanie i wybr przedstawicieli powinno nastpi w terminie do 30 dni od wejcia w ycie niniejszej uchway. 3. 1) Rada Konsultacyjna na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczcego, Zastpc Przewodniczcego i Sekretarza. 2) Rada Konsultacyjna obraduje na posiedzeniach jawnych. 3) Posiedzenia Rady Konsultacyjnej zwouje Przewodniczcy lub Zastpca, a o czasie, miejscu i porzdku posiedzenia powiadamia Wjta Gminy . 4) Posiedzenia Rady Konsultacyjnej odbywaj si w miar potrzeb nie rzadziej jednak ni dwa razy do roku.
Id: SXEDX-UXIMZ-XRRZR-UYESU-EZBND. Podpisany Strona 1

wybiera

spord

siebie

5) Uchway podejmowane s zwyk wikszoci gosw przy obecnoci, co najmniej poowy wszystkich czonkw. W przypadku rwnego podziau gosw decyduje gos przewodniczcego. 6) Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej zwouje Wjt Gminy niezwocznie po jej powoaniu. 7) Wjt Gminy odwouje czonka Rady Konsultacyjnej przed upywem kadencji: a) na jego wniosek, b) na wniosek organizacji, ktr reprezentuje, c) w przypadku skazania czonka Rady Konsultacyjnej prawomocnym wyrokiem za przestpstwo popenione z winy umylnej, d) jeeli sta si trwale niezdolny do penienia obowizkw czonka Rady Konsultacyjnej z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, e) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoci na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Konsultacyjnej. 4. 1) Przewodniczcy Rady Konsultacyjnej lub jego Zastpca zobowizany jest zwoa posiedzenie Rady Konsultacyjnej na wniosek Wjta Gminy lub czonkw Rady Konsultacyjnej stanowicych co najmniej poow jej skadu. 2) Rada Konsultacyjna obraduje zgodnie z przyjtym na pocztku posiedzenia porzdkiem obrad. Porzdek obrad oraz zakres opracowa do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Przewodniczcy Rady Konsultacyjnej w porozumieniu z Wjtem Gminy . 3) Przewodniczcy Rady Konsultacyjnej w uzgodnieniu z Wjtem Gminy moe zaprasza na posiedzenia z gosem doradczym inne osoby w szczeglnoci posiadajcych wiedz i dowiadczenie w danej dziedzinie przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz innych organizacji. 4) Z kadego posiedzenia Sekretarz sporzdza protok, a podpisuje si pod nim osoba przewodniczca obradom i Sekretarz. 5) Do protokou zacza si listy obecnoci czonkw i innych osb uczestniczcych w posiedzeniu oraz wszystkie podjte uchway. 6) Do dnia 31 marca kadego roku, Przewodniczcy Rady Konsultacyjnej obowizany jest zoy pisemne sprawozdanie z jej dziaalnoci w roku poprzednim. 7) Sprawozdanie, o ktrym mowa w pkt. 6 skadane jest do Rady Gminy i Wjta Gminy. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Bronisaw Stachura

Id: SXEDX-UXIMZ-XRRZR-UYESU-EZBND. Podpisany

Strona 2