You are on page 1of 2

UCHWAA NR LI/402/10 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU LSKIM z dnia 29 wrzenia 2010 r. w sprawie ustanowienia uytku ekologicznego GIERZYNA.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 42, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z pn. zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Katowicach. Rada Miejska w Miasteczku lskim uchwala: 1. Ustanowi uytek ekologiczny pod nazw Gierzyna o powierzchni 10,25 ha, pooony w Miasteczku lskim na nieruchomoci oznaczonej jako dziaka nr 322/168 karta mapy 3 jednostka ewidencyjna Miasteczko lskie, ktrej wacicielem jest Gmina Miasteczko lskie. Obszar i pooenie uytku okrelaj mapy, stanowice zacznik graficzny do uchway. 2. 1. Gierzyna jest kompleksem piciu oligotroficznych, naturalnych zbiornikw wodnych wraz z otaczajc je rolinnoci, w skad ktrej wchodzi wiele rzadkich gatunkw rolin a take z do bogat faun pazw, yjcych nad ich brzegami i objtych ochron. Kompleks tych zbiornikw wodnych jest cenn ostoj florystyczn i faunistyczn, majc znaczenie dla zachowania rnorodnoci biologicznej. 2. Celem ochrony uytku jest zachowanie ekosystemu bdcego siedliskiem i ostoj chronionych i zagroonych wyginiciem gatunkw rolin i zwierzt. Zakres ochrony czynnej obejmuje: 1) utrzymanie i odtwarzanie zbiorowiska rolinnoci nadbrzenej i wodnej; 2) zachowanie istniejcych zakrzewie i zadrzewie; 3) tworzenie zielno-krzewiastych stref buforowych wok zbiornikw; 4) ograniczanie rozwoju rolinnoci inwazyjnej, zwaszcza gatunkw obcych geograficznie; 5) ochrona wystpujcych gatunkw bezkrgowcw, pazw, gadw oraz ptakw, zalatujcych i wykorzystujce ten obszar jako tereny lgowe. 3. Na terenie uytku wprowadza si zakazy: 1. niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu lub obszaru, 2. wykonywania prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budow, odbudow, utrzymywaniem, remontem lub napraw urzdze wodnych, 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4. dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, lenej, wodnej lub rybackiej; 5. umylnego zabijania dziko wystpujcych zwierzt, niszczenia nor, legowisk zwierzcych oraz tarlisk i zoonej ikry, z wyjtkiem amatorskiego poowu ryb oraz wykonywania czynnoci zwizanych z racjonaln gospodark roln, len, ryback i owieck;

Id: WHOMX-TUHMS-CKOVT-QBTNK-THOKS. Podpisany

Strona 1

6. zbioru, niszczenia, uszkadzania rolin i grzybw na obszarach uytkw ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi rolin i grzybw chronionych; 7. umieszczania tablic reklamowych; 4. Nadzr nad uytkiem ekologicznym GIERZYNA sprawuje Burmistrz Miasta. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady mgr in. Jzef Myliwczyk

Zacznik do Uchway Nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Miasteczku lskim z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.jpg za Gierzyna kopia

Id: WHOMX-TUHMS-CKOVT-QBTNK-THOKS. Podpisany

Strona 2