You are on page 1of 14

UCHWAA NR XLIX/999/2010 RADY MIEJSKIEJ MIKOOWA z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z pniejszymi zmianami), art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tj. Dz.U. Nr 68 z 2007r. poz. 449) oraz art.14 ust. 8, art.15 ust.1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r.) w zwizku z Uchwa Nr XXVI/424/2008 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 26 sierpnia 2008r., po stwierdzeniu zgodnoci projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa dla terenu pooonego pomidzy ul. Nowy wiat, a ul. wirki i Wigury z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa, przyjtego uchwa Rady Miejskiej Mikoowa Nr XX/247/99 z dnia 14 grudnia 1999r., ze zmian dokonan uchwa Rady Miejskiej Mikoowa Nr XXXV/540/2005 z dnia 28 czerwca 2005r., na wniosek Burmistrza Miasta Mikoowa Rada Miejska Mikoowa uchwala: 1. Zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa zatwierdzonego uchwa Rady Miejskiej w Mikoowie Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004r. (ogoszona w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego Nr 16 poz. 427 z dnia 07.02.2005r.) dla terenu pooonego pomidzy ul. Nowy wiat, a ul. wirki i Wigury, zwan dalej planem. Przedmiotem zmiany planu jest likwidacja drogi lokalnej oznaczonej w ww. planie symbolem K18L1/2. 2. 1. Ustaleniami planu s: 1)Tekst planu, stanowicy niniejsz uchwa, 2)Rysunek zmiany planu w skali 1:1000, obowizujcy w zakresie okrelonym niniejsz uchwa, stanowicy jej integraln cz w formie zacznika nr 1, zawierajcy wyrys ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa. 2. Integralnymi czciami niniejszej uchway s ponadto zaczniki: 1)Nr 2 Rozstrzygnicie Rady Miejskiej Mikoowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 2)Nr 3 Rozstrzygnicie Rady Miejskiej Mikoowa o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 3. Rysunek zmiany planu, o ktrym mowa w ust.1: 1)Zawiera nastpujce ustalenia obowizujce: a) granice obszaru objtego planem, b) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania. 2)Zawiera nastpujce oznaczenia informacyjne: a) obszar wystpowania starej, pytkiej eksploatacji grniczej, b) napowietrzna linia elektroenergetyczna redniego napicia 20kV ze stref techniczn, c) kable elektroenergetyczne redniego napicia 20kV, d) napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napicia,
Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany Strona 1

e) granice i numery dziaek. 3. Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchway jest mowa o: 1)Uchwale naley przez to rozumie niniejsz uchwa, 2)Terenie naley przez to rozumie nieruchomoci gruntowe lub ich czci wyznaczone na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczajcymi, 3)Nakazie, zakazie naley przez to rozumie warunki konieczne realizacji ustale planu, 4)Dopuszczeniu naley przez to rozumie sposb przeznaczenia terenu, ktry nie jest warunkiem koniecznym realizacji ustale planu, 5)Nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini, w ktrej moe by usytuowana ciana budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajcej terenu, w tym rwnie w kierunku linii rozgraniczajcej ulicy. Nie dotyczy to elementw architektonicznych takich jak: gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego, 6)Wskaniku intensywnoci zabudowy naley przez to rozumie wyraony w % stosunek powierzchni zabudowy (liczonej jako powierzchnia terenu zajta przez budynek w stanie wykoczonym) do powierzchni dziaki budowlanej, 7)Usugach uytecznoci publicznej naley przez to rozumie obiekty, w tym budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoci, kultury, kultu religijnego, owiaty, szkolnictwa wyszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spoecznej lub socjalnej, obsugi bankowej, handlu, gastronomii, usug, w tym usug pocztowych lub telekomunikacyjnych (za wyjtkiem: usug gromadzenia, skadowania i przetwarzania wszelkich odpadw, w tym zomu; stacji paliw), turystyki, w tym: hoteli i moteli, sportu, oraz inne przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, w tym take biurowych lub socjalnych, 8)Powierzchni biologicznie czynnej naley przez to rozumie teren z nawierzchni ziemn urzdzon w sposb zapewniajcy naturaln wegetacj, a take 50% powierzchni tarasw i stropodachw z tak nawierzchni, nie mniej jednak ni 10m2 , oraz wod powierzchniow na tym terenie, 9)Dziace budowlanej naley przez to rozumie nieruchomo gruntow lub dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych wynikajce z przepisw odrbnych i ustale niniejszej uchway, 10)Dugoci frontu dziaki naley przez to rozmie dugo odcinka lub innej amanej, odgraniczajcej dziak budowlan planu od jednego z projektowanych w planie terenw komunikacji, nieruchomoci o szerokoci co najmniej 8m przeznaczonej na dojazd, powstaej w wyniku podziau nieruchomoci, 11)Dojedzie naley przez to rozumie dojazd pojazdem samochodowym, 12)Dojedzie wewntrznym naley przez to rozumie nie wydzielon w Rysunku Planu liniami rozgraniczajcymi istniejc, lub konieczn do wykonania wewntrzn drog lub ulic, ktra jest lub bdzie niezbdna dla zapewnienia dojazdu do dziaek i obiektw. Przebieg tego dojazdu moe by korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziau dziaek, 13)Komunikacji wewntrznej naley przez to rozumie rozwizania zapewniajce obsug ruchu koowego lub pieszego na terenie, takie jak: dojazd wewntrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a take chodnik i cieka rowerowa, 14)Miejscach postojowych naley przez to rozumie zrealizowane w formie budynkw garaowych, garay wbudowanych, parkingw terenowych podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdw samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchway nie stanowi inaczej, 15)Wysokoci zabudowy naley przez to rozumie okrelon w metrach wysoko od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci, znajdujcym si na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do grnej powierzchni najwyej pooonego stropu, cznie z gruboci izolacji cieplnej i warstwy j osaniajcej, bez uwzgldniania wyniesionych ponad t paszczyzn maszynowni dwigw i innych pomieszcze technicznych, bd do najwyej pooonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujcego si bezporednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 2

16)Infrastrukturze technicznej naley przez to rozumie sieci i urzdzenia uzbrojenia terenu, w tym infrastruktur telekomunikacyjn, 17)Przepisach odrbnych - naley przez to rozumie obowizujce przepisy, 18)Reklamie naley przez to rozumie dowolnego rodzaju ksztatu i wielkoci nonik treci reklamowych i informacyjnych, nie bdcych znakiem w rozumieniu przepisw o znakach i sygnaach, znakiem informujcym o obiektach uytecznoci publicznej ustawionym przez gmin, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektw budowlanych. Reklam s rwnie treci reklamowe i informacyjne naniesione bezporednio na powierzchni ciany zewntrznej budynku, 19)Reklamie maoformatowej naley przez to rozumie reklam nie bdc reklam wielkoformatow lub reklam rednioformatow, 20)Reklamie rednioformatowej naley przez to rozumie reklam o powierzchni od 5 do 10m2 wcznie, nie bdc reklam wielkoformatow, z wyjtkiem supw plakatowych, 21)Reklamie wielkoformatowej naley przez to rozumie reklam o powierzchni powyej 10m2 lub tak, ktrej jeden z wymiarw przekracza 4m, nie wliczajc w to gabarytowych elementw konstrukcyjnych. 22)Zieleni izolacyjno-ochronnej naley przez to rozumie ziele, ktrej skad gatunkowy i forma speniaj funkcje: a) bariery przeciwhaasowej, przeciwpyowej lub przeciwchemicznej oddzielajcej teren, na ktrym moe zaistnie emisja zanieczyszcze lub innych uciliwoci, od terenw, dla ktrych wymienione oddziaywania powodowayby ograniczenia w sposobie uytkowania, b) osony maskujcej niekorzystne oddziaywanie na walory estetyczne przestrzeni, wynikajce ze sposobu zagospodarowania terenu. 4. W wyodrbnionych liniami rozgraniczajcymi terenach obszaru objtego planem, ustala si nastpujce rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole: - 1MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - 1US teren usug sportu i rekreacji, - 1UR/PS teren usug rzemiosa, obiektw produkcyjnych, skadw i magazynw, - 1KDZ 1/2 teren komunikacji - drogi publicznej klasy gwnej USTALENIA OGLNE DLA CAEGO OBSZARU OBJTEGO PLANEM 5. Zasady ochrony rodowiska 1. W obszarze objtym planem obowizuje zakaz lokalizacji przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko, wyjtek stanowi: 1)Tereny 1UR/PS i 1US, gdzie dopuszcza si planowane przedsiwzicia mogce potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, 2)Inwestycje celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej. 2. Jeeli przedsiwzicie dopuszczone ustaleniami niniejszej uchway jest zaliczane do przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, rwnoczenie stanowi wyjtek ujty w 5 ust.1 i uzyskao decyzje o rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 padziernika 2008r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, naley uzna je za zgodne z planem. 3. Na terenach wykorzystywanych na cele usugowe skumulowane oddziaywanie obiektw, przedsiwzi i realizowane zagospodarowanie nie moe stanowi zagroenia dla zachowania standardw jakoci rodowiska oraz wykracza poza granice terenu do ktrego inwestor posiada tytu prawny. 4. W zakresie ochrony wd podziemnych ustala si dla obszaru planu: 1)Obowizek oczyszczenia wd opadowych i roztopowych z powierzchni naraonych na zanieczyszczenie, takich jak np. drogi i parkingi o powierzchni powyej 0,1 ha, przed odprowadzeniem ich do rodowiska
Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany Strona 3

2)Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wd lub ziemi o parametrach niezgodnych z warunkami okrelonymi w przepisach Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego. 5. Przy realizacji obiektw budowlanych ustala si nakaz postpowania z istniejcym drzewostanem i krzewami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 6. W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala si obowizek ochrony gleby w trakcie prac budowlanych przed degradacj lub zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska. 7. W zakresie ochrony przed haasem ustala si, e poziom dwiku przenikajcego do rodowiska nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym: 1)dla terenu oznaczonego symbolem 1MN obowizuj poziomy haasu jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2)dla terenu oznaczonego symbolem 1US obowizuj poziomy haasu jak dla terenu rekreacyjnowypoczynkowego. 8. W obszarze objtym planem ustala si zakaz: 1)Skadowania odpadw i lokalizacji punktw do zbierania lub przeadunku odpadw, w tym zomu, 2)Lokalizacji obiektw handlowych o powierzchni sprzeday powyej 2000m2 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury 1. Na terenie objtym planem nie wystpuj zabytki wpisane do rejestru zabytkw ani inne obiekty o wartoci historycznej. 2. W zwizku z moliwoci wystpienia materiaw archeologicznych obejmuje si cay obszar planu stref ochrony archeologicznej W i ustala si nakaz zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pracom ziemnym zwizanym z realizacj obiektw produkcyjnych, magazynowych, infrastruktury technicznej i drogowej. 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej 1. Plan definiuje oglne zasady i kierunki obsugi w zakresie infrastruktury technicznej. 2. W granicach planu dopuszcza si wydzielenie nieruchomoci dla inwestycji liniowych lub obiektw inynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostaych jego ustale. 3. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w wod terenw objtych planem: 1)Pokrycie penego zapotrzebowania w wod z miejskiej sieci wodocigowej 2)Zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celw p/po. 4. Ustala si nastpujce zasady odprowadzenia i oczyszczania ciekw: 1)Docelowo zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ciekw komunalnych oraz wd opadowych i roztopowych. 2)Do czasu powstania sieci kanalizacyjnej bd w przypadku braku moliwoci technicznych przyczenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza si odprowadzanie ciekw do szczelnego zbiornika bezodpywowego lub przydomowej oczyszczalni ciekw. 3)Odprowadzenie ciekw komunalnych, bdcych ciekami bytowymi, ciekw komunalnych innych ni cieki bytowe do miejskiej oczyszczalni poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 4)Nie dopuszcza si odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ciekw opadowych, ani wd pochodzcych z odwadniania gruntw. 5)Zabrania si wprowadzania ciekw bytowych do urzdze kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wd opadowych. 6)Docelowo pene odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza si odprowadzenie ciekw z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placw manewrowych,
Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany Strona 4

postojowych do studni chonnych przy zachowaniu wymaga dla ciekw wprowadzanych do wd lub do ziemi. 5. Jako zasad w zakresie zaopatrzenia w energi ciepln, przyjmuje si stosowanie systemw grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych rde ciepa opalanych paliwem proekologicznym lub kolektorw sonecznych i pomp ciepa. Dopuszcza si zastosowanie indywidualnych rde ciepa w oparciu o sie gazow lub inne technologie, cechujcych si nisk emisj zanieczyszcze w procesie spalania. 6. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektw i sieci gazowej: podstawowym rdem zaopatrzenia w gaz sieciowy bdzie sie gazocigw; dopuszcza si rozbudow i przebudow istniejcej sieci. 7. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w energi elektryczn: 1)Podstawowym rdem zaopatrzenia w energi elektryczn obszaru objtego planem bd istniejce i rozbudowywane w miar potrzeb linie elektroenergetyczne 2)Dopuszcza si lokalizacj stacji transformatorowych, wynikajce ze szczegowych rozwiza technicznych, nie kolidujcych z pozostaymi ustaleniami planu 3)Noworealizowane linie redniego napicia dopuszcza si wycznie jako kablowe; naley je lokalizowa w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i projektowanych drg z uzasadnionych powodw technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza si inne trasy tych linii 4)Dopuszcza si przebudow istniejcej linii napowietrznej redniego napicia na kablowe podziemne w celu poprawy moliwoci zagospodarowania terenw. W przypadku przebudowy istniejcej linii napowietrznej na kablow podziemn zasig strefy technicznej ulegnie zmianie. 8. Ustala si nakaz przestrzegania okrelonych przepisami odrbnymi ogranicze w lokalizacji budynkw i zagospodarowaniu terenw przylegych do istniejcych sieci i urzdze infrastruktury technicznej, wystpujcych w granicach planu, w tym: 1)Napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego napicia 20 kV w granicach strefy technicznej szerokoci 2x8,00 m od osi linii, 2)Napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napicia w granicach strefy technicznej szerokoci 2x2,00 m od osi linii. 9. Dopuszcza si, z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska i energetycznych norm branowych, sytuowanie zabudowy w odlegociach mniejszych ni oznaczone informacyjnie na rysunku zmiany planu strefy techniczne sieci infrastruktury elektroenergetycznej. 10. Ustala si nastpujce zasady obsugi uytkownikw systemw telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urzdze i sieci telekomunikacyjnej na obszarze objtym planem: 1)Obiekty i urzdzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej naley lokalizowa stosownie do warunkw wynikajcych ze szczegowych rozwiza technicznych nie kolidujcych z innymi ustaleniami planu. 2)Prowadzenie linii teletechnicznych jako kablowych, uoonych w ziemi. 3)Dopuszcza si sytuowanie stacji bazowych telefonii komrkowej. 11. Ustala si nastpujce zasady w zakresie gospodarki odpadami na obszarze objtym planem: 1)Gromadzenie i zbieranie odpadw w sposb selektywny, 2)Postpowanie z odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami w gminie oraz przepisami w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacyjnych 1. W obszarze planu zlokalizowany jest fragment istniejcej ulicy Nowy wiat, oznaczonej symbolem 1KDZ 1/2. 2. Obsuga komunikacyjna obszaru planu z ulicy zbiorczej ul.Nowy wiat oznaczonej 1KDZ 1/2 oraz ul.wirki i Wigury zlokalizowanej poza obszarem planu.

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 5

3. Ukad drogowy ustalony w planie moe by rozbudowany o komunikacj wewntrzn, w tym dojazdy wewntrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczajcymi; w tych przypadkach szerokoci pasw terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdw i pieszych powinny by dostosowane do potrzeb i nie mniejsze ni wynika to z warunkw okrelonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i dotyczcych drg poarowych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoarowej. 4. Dla poszczeglnych wymienionych poniej terenw obowizuj miejsca postojowe dla samochodw w liczbie nie mniejszej ni ustalona zgodnie z poniszymi wskanikami: 1)Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 miejsca postojowe cznie na 1 dziak, w przypadku prowadzenia dziaalnoci usugowej w budynku dodatkowo minimum 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni jedno 2)Dla zabudowy usug uytecznoci publicznej 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni uytkowej usug 3)Dla zabudowy obiektw produkcyjnych, rzemiosa, skadw i magazynw 10 miejsc postojowych na 50 zatrudnionych. 5. Liczb miejsc postojowych naley przyj jako warto cakowit, zaokrglajc w gr wynik otrzymany z przelicze wskanikw. 6. Miejsca postojowe, o ktrych mowa w niniejszym paragrafie, naley lokalizowa na dziace budowlanej w granicach terenu, na ktrym usytuowany jest obiekt, ktremu te miejsca towarzysz. 9. Reklamy i szyldy 1. Plan definiuje sytuowanie reklam i szyldw. 2. W obszarze planu ustala si zakaz realizacji: 1)Reklam wielkoformatowych, 2)Reklam rednioformatowych na terenie 1MN. 3. Reklama rednioformatowa nie moe by realizowana inaczej ni jako: 1)Reklama wolnostojca 2)Reklama umieszczona na cianie budynku 3)Reklama na rusztowaniu zwizanym z prowadzonymi pracami budowlanymi 4. Ustala si nastpujce warunki sytuowania reklam rednioformatowych, o ktrych mowa w ust.3: 1)Usytuowanie reklamy nie moe powodowa ograniczenia dostpu wiata sonecznego do pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi 2)Owietlenie reklamy oraz reklama ruchoma nie moe powodowa uciliwoci dla uytkownikw budynkw ssiednich 3)Reklama nie moe by sytuowana w odlegoci mniejszej ni 1m od tabliczek informacyjnych z nazw ulicy, znakw informacyjnych o obiektach uytecznoci publicznej, wstawianych przez gmin 4)Reklama nie moe przekracza poza obrys ciany, na ktrej jest umieszczona 5)Dopuszcza si umieszczenie na cianie wicej ni jednej reklamy, jeeli zachowane bd te same wymiary oraz ujednolicona kolorystyka widocznych elementw konstrukcyjnych wszystkich reklam, przy czym powierzchnia tablic reklamowych nie moe by wiksza ni 15% powierzchni elewacji. 5. Reklama maoformatowa nie moe by realizowana inaczej ni jako: 1)Sup plakatowy 2)Gablota na cianie zewntrznej budynku 3)Modu kasetonowy podwietlany, jednostronny lub dwustronny. 6. Szyld nie moe by realizowany inaczej, ni jako: 1)Szyld na ogrodzeniu posesji
Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany Strona 6

2)Szyld na cianie zewntrznej w parterze budynku. 7. Ustala si nastpujce warunki sytuowania szyldw na ogrodzeniu posesji: 1)Obrys szyldu wraz z elementami konstrukcyjnymi nie moe by wikszy ni kwadrat o boku 100cm 2)Szyld nie moe wystawa poza obrys ogrodzenia, na ktrym si znajduje. 8. Ustala si nastpujce warunki sytuowania szyldw na cianie zewntrznej w parterze budynku: 1)Szyld nie moe by sytuowany w odlegoci mniejszej ni 1m od tabliczek informacyjnych z nazw ulicy, znakw informujcych o obiektach uytecznoci publicznej, ustawionych przez gmin. Szyld moe by umieszczony nie wyej ni: a) linia gzymsu parteru, b) wysoko dolnej linii okien pierwszego pitra, c) 30cm liczc w d od krawdzi okapu. 2)Szyld nie moe odstawa od lica ciany zewntrznej na wicej ni 80cm. 3)Szyld odstajcy od lica ciany zewntrznej musi by umieszczony na takiej wysokoci nad chodnikiem, by nie powodowa utrudnie w ruchu pieszych. 10. Scalenia i podzia 1. Minimalna wielko dziaki budowlanej powstaej w wyniku podziau nieruchomoci nie moe by mniejsza ni: 1)Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800m2 , 2)Dla pozostaej zabudowy - 2000m2 , z zastrzeeniem w ust.3 2. Dugo frontu dziaki budowlanej nie moe by mniejsza ni 18,00m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 20,00m dla pozostaej zabudowy. 3. Dziaka budowlana, o ktrej mowa w pkt.1 musi spenia co najmniej jeden z poniszych warunkw: 1)Graniczy z wyznaczonym w planie terenem komunikacji publicznej w sposb umoliwiajcy dojazd do dziaki z tego terenu 2)Graniczy z nieruchomoci suc zapewnieniu dojazdu wewntrznego o szerokoci nie mniejszej ni 8,00m, skomunikowan do terenu komunikacji ustalonego w planie lub do istniejcej drogi publicznej. 4. Dopuszcza si bez okrelenia minimalnej powierzchni wydzielenie dziaki dla obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 5. Nie okrela si granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci. 11. Tereny grnicze 1. Obszar objty planem pooony jest w granicach terenu grniczego aziska II KW S.A. Oddzia KWK Bolesaw miay w aziskach Grnych ustanowionego dla eksploatacji zoa wgla kamiennego: 1)Ostatni eksploatacj grnicz prowadzono w roku 1976r., 2)W obszarze planu, wskazanym na rysunku zmiany planu, prowadzona bya w latach 1916-1924 na gbokoci 20,0m 40,0m pytka eksploatacja wgla kamiennego. 2. Realizacja obiektw budowlanych w obszarze planu wymaga zabezpieczenia obiektw przed skutkami eksploatacji grniczej w oparciu o szczegowe informacje o aktualnych warunkach geologiczno-grniczych uzyskane od waciwego przedsibiorcy posiadajcego koncesj na wydobywanie kopaliny. 3. Dla terenw pooonych w obszarze pytkiego kopalnictwa, o ktrym mowa w ust. 1, pkt 2, ze wzgldu na moliwo reaktywacji starych zrobw, zaleca si wykonywanie szczegowej opinii geologiczno-grniczej i bada geofizycznych majcych na celu okrelenie wystpowania pustek w grotworze, a take okrelenie sposobu dziaa profilaktycznych.

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 7

4. Ustalenie geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw, zgodnie z wymogami przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 12. W obrbie obszaru objtego planem nie wystpuj tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroe osuwaniem si mas ziemnych. 13. Wszystkie tereny w granicach planu mog by wykorzystane w sposb dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, chyba e w zapisie dotyczcym danego terenu ustalono inaczej lub wystpuj sprzecznoci wynikajce z przepisw odrbnych. 14. Wysoko stawki procentowej, na podstawie ktrej ustala si opat, o ktrej mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Dla terenu 1UR/PS, 1MN, 1US ustala si stawk 30% ( sownie: trzydziesto procentow ) na podstawie, ktrej ustala si opat o ktrej mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Odstpuje si od ustalenia stawki procentowej dla terenu 1KDZ1/2 z uwagi na cigo planistyczn ustale w zakresie funkcji i przeznaczenia terenu, a tym samym brak wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu. 3. Ustalenia, o ktrych mowa w ust. 1 i 2 oznacza, e Burmistrz Miasta bdzie pobiera jednorazow opat w wysokoci 30% wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie jej zbycia. USTALENIA DLA POSZCZEGLNYCH TERENW 15. 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1MN przeznacza si pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn: 1)Przeznaczenie dopuszczalne: a) wbudowany w budynek mieszkalny usugowy lokal uytkowy z zakresu nieuciliwego rzemiosa lub usug uytecznoci publicznej o powierzchni okrelonej w przepisach odrbnych prawa budowlanego, b) terenowe urzdzenia sportowo-rekreacyjne, c) garae i budynki gospodarcze, d) komunikacja wewntrzna i parkingi, e) ziele urzdzona towarzyszca obiektom budowlanym, f) infrastruktura techniczna. 2. Przy lokalizacji budynkw, naley uwzgldni nastpujce ustalenia: 1)Dopuszcza si sytuowanie zabudowy: a) w odlegoci nie mniejszej ni 8,00m od krawdzi jezdni ul.Nowy wiat, zlokalizowanej w terenie 1KDZ 1/2, b) w odlegoci nie mniejszej ni 5,00m od linii wydziele dojazdw wewntrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu 2)W przypadku realizacji budynkw ustala si nakazy: a) uwzgldnienia uwarunkowa geologiczno-grniczych o ktrych mowa w 11, b) uwzgldnienia ogranicze w zagospodarowaniu dziaki i lokalizacji zabudowy wynikajcych z istniejcej napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napicia 20kV. 3. Dla terenu, o ktrym mowa w ust.1 okrela si warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania: 1)Wskanik intensywnoci zabudowy liczony dla dziaki budowlanej nie moe by wikszy ni 30% 2)Wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki budowlanej nie moe by mniejszy ni 40% 3)Maksymalna wysoko: a) budynkw mieszkalnych 10,00m
Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany Strona 8

b) budynkw gospodarczych 5,00m c) garay 3,50m 4)Dopuszczalnymi formami dachw s: a) dach stromy, w ktrym kt nachylenia poaci do paszczyzny poziomej musi si mieci w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych katw nachylenia poaci, przy czym wyklucza si stosowanie poaci dachowych przesunitych w linii kalenicy b) dach paski, ktrego kt nachylenia do paszczyzny poziomej nie moe by wikszy ni 15%. 5)Wymagan ilo miejsc postojowych i garay naley okreli stosujc przepisy zawarte w 8 uchway 6)Minimaln szeroko dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, realizowanego jako droga wewntrzna okrela si na 8,00m 7)Na terenach, o ktrych mowa w ust.1 obowizuj zasady i warunki podziau nieruchomoci zawarte w 10 uchway. 16. 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1US przeznacza si pod usugi sportu i rekreacji: 1)Przeznaczenie dopuszczalne: a) usugi uytecznoci publicznej z zakresu handlu, gastronomii, opieki zdrowotnej, b) ziele urzdzona, c) komunikacja wewntrzna i parkingi, d) infrastruktura techniczna. 2. Przy lokalizacji budynkw, naley uwzgldni nastpujce ustalenia: 1)Dopuszcza si sytuowanie zabudowy w odlegoci nie mniejszej ni 5m od linii wydziele dojazdw wewntrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu, 2)W przypadku realizacji budynkw ustala si nakazy: a) uwzgldnienia uwarunkowa geologiczno-grniczych o ktrych mowa w 11, b) uwzgldnienia ogranicze w zagospodarowaniu dziaki i lokalizacji zabudowy wynikajcych z istniejcej napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napicia 20kV. 3)Lokalizacja budynkw i zagospodarowanie terenu winno uwzgldnia wykorzystanie istniejcej wartociowej zieleni. 3. Dla terenu, o ktrym mowa w ust.1 okrela si warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania: 1)Wskanik intensywnoci zabudowy liczony dla dziaki budowlanej nie moe by wikszy ni 15% 2)Wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki budowlanej nie moe by mniejszy ni 60% 3)Maksymalna wysoko zabudowy 12,00m 4)Dopuszczalnymi formami dachw s: a) Dach stromy, w ktrym kt nachylenia poaci do paszczyzny poziomej musi si mieci w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych katw nachylenia poaci, przy czym wyklucza si stosowanie poaci dachowych przesunitych w linii kalenicy b) Dach paski, ktrego kt nachylenia do paszczyzny poziomej nie moe by wikszy ni 15% c) Dla obiektw sportowych dopuszcza si dachy o indywidualnej geometrii, rwnie upinowe, krzywoliniowe. 5)Wymagan ilo miejsc postojowych naley okreli stosujc przepisy zawarte w 8 uchway 6)Minimaln szeroko dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, realizowanego jako droga wewntrzna okrela si na 8,00m

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 9

7)Na terenie, o ktrym mowa w ust.1 obowizuj zasady i warunki podziau nieruchomoci zawarte w 10 uchway. 17. 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1UR/PS przeznacza si pod usugi rzemiosa, obiekty produkcyjne, skady i magazyny: 1)Przeznaczenie dopuszczalne: a) usugi uytecznoci publicznej, b) obiekty administracyjno-biurowe i socjalne, c) komunikacja wewntrzna, garae i parkingi, d) ziele urzdzona i izolacyjna, e) infrastruktura techniczna. 2. Przy lokalizacji budynkw, naley uwzgldni nastpujce ustalenia: 1)Dopuszcza si sytuowanie zabudowy w odlegoci nie mniejszej ni 5m od linii wydziele dojazdw wewntrznych nie uwidocznionych na rysunku zmiany planu, 2)W przypadku realizacji budynkw ustala si nakazy: a) uwzgldnienia uwarunkowa geologiczno-grniczych o ktrych mowa w 11, b) uwzgldnienia ogranicze w zagospodarowaniu dziaki i lokalizacji zabudowy wynikajcych z istniejcej napowietrznej linii elektroenergetycznej redniego napicia 20kV. 3)Zagospodarowanie terenu winno uwzgldnia uksztatowanie pasa zieleni izolujcej tereny zabudowy mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej od funkcji produkcyjno-magazynowej, z wykorzystaniem istniejcej wartociowej zieleni. 3. Dla terenu, o ktrym mowa w ust.1 okrela si warunki, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania: 1)Wskanik intensywnoci zabudowy liczony dla dziaki budowlanej nie moe by wikszy ni 30% 2)Wskanik powierzchni biologicznie czynnej dla dziaki budowlanej nie moe by mniejszy ni 35% 3)Maksymalna wysoko zabudowy 12,00m 4)Dopuszczalnymi formami dachw s: a) Dach stromy, w ktrym kt nachylenia poaci do paszczyzny poziomej musi si mieci w przedziale od 30o do 45o, z nakazem zachowania symetrycznych katw nachylenia poaci, przy czym wyklucza si stosowanie poaci dachowych przesunitych w linii kalenicy b) Dach paski, ktrego kt nachylenia do paszczyzny poziomej nie moe by wikszy ni 15%. 5)Wymagan ilo miejsc postojowych naley okreli stosujc przepisy zawarte w 8 uchway 6)Minimaln szeroko dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczajcymi, realizowanego jako droga wewntrzna okrela si na 8,00m 7)Na terenie, o ktrym mowa w ust.1 obowizuj zasady i warunki podziau nieruchomoci zawarte w 10 uchway. 18. 1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 1KDZ 1/2 przeznacza si pod teren komunikacji drog publiczn klasy zbiorczej: 1)Przeznaczenie dopuszczalne: a) cieka rowerowa, b) inne, nie wymienione urzdzenia i sieci zwizane z obsug drogi, c) urzdzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej nie zwizane z funkcj komunikacyjn drogi. 2. Obowizuj nastpujce warunki i zasady zabudowy oraz zagospodarowania terenu, o ktrym mowa w ust.1:
Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany Strona 10

1)Szeroko w liniach rozgraniczajcych 20,00m, dla czci pooonej w obszarze planu: 2,50m, 2)Parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie drg zbiorczych. 3)Inne obiekty i urzdzenia infrastruktury technicznej, nie zwizane z gospodark drogow i obsuga ruchu przy spenieniu warunkw okrelonych w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 4)Lokalizowanie projektowanej infrastruktury technicznej niezwizanej z funkcj komunikacyjn drogi oraz wszelkie dziaania polegajce na przebudowie i modernizacji tej infrastruktury w dostosowaniu do przepisw ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 19. Wykonanie powierza si Burmistrzowi Miasta Mikoowa 20. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego oraz na stronach internetowych gminy. 21. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 11

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIX/999/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. Rysunek Planu

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIX/999/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. Rozstrzygnicie Rady Miejskiej Mikoowa o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu Dziaajc zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z pniejszymi zmianami) Rada Miejska Mikoowa postanawia co nastpuje: ze wzgldu na brak uwag dotyczcych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa dla terenu pooonego pomidzy ul.Nowy wiat, a ul.wirki i Wigury, nie dokonuje si rozstrzygni o sposobie ich rozpatrzenia.

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLIX/999/2010 Rady Miejskiej Mikoowa z dnia 31 sierpnia 2010 r. Rozstrzygnicie Rady Miejskiej Mikoowa o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych Dziaajc zgodnie z art. 20 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pniejszymi zmianami) RADA MIEJSKA MIKOOWA ustala: ze wzgldu na to, e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikoowa dla terenu pooonego pomidzy ul.Nowy wiat, a ul.wirki i Wigury, nie przewiduje nowych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, nie dokonuje si rozstrzygni o sposobie realizacji i zasadach ich finansowania.

Przewodniczcy Rady Tadeusz Socha

Id: HEAVY-BCRFN-UTDWC-MVBDD-IETOO. Podpisany

Strona 1