You are on page 1of 22

UCHWAA NR XLVII/367/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwach: Golsza, Brzkowice, Dbie Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) w nawizaniu do Uchway Nr XI/70/07 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2007 r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwach: Golsza, Brzkowice, Dbie i po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary uchwalonego Uchwa XXXVI/287/2009 Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2009 r., na wniosek Wjta Gminy Psary Rada Gminy Psary uchwala: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POOONEGO W SOECTWACH: GOLSZA, BRZKOWICE, DBIE Rozdzia 1. Ustalenia oglne planu 1. 1. Plan obejmuje obszar soectw: Golsza, Brzkowice i Dbie o powierzchni okoo 1.113 ha. 2. Granic planu miejscowego wyznacza granica soectw: od pnocy i wschodu granica administracyjna z gmin Mierzcice, od zachodu granica administracyjna z gmin Bobrowniki oraz granica z soectwem Gra Siewierska, od poudnia granica z soectwami Malinowice i Strzyowice. 2. 1. Ustalenia planu zawarte s w formie: 1) tekstowej niniejszej uchway zawierajcej ustalenia okrelone w 4, 2) graficznej - Rysunek Planu sporzdzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000 zawierajcy ustalenia przestrzenne oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway i bdcy jej integraln czci. 2. Integraln czci niniejszej uchway s rwnie kolejne zaczniki zawierajce: 1) rozstrzygnicie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zacznik Nr 2, 2) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zacznik Nr 3. 3. 1. Na Rysunku Planu obowizuj nastpujce oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objtego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 3) obowizujce linie zabudowy dla pierwszej linii zabudowy, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) symbole literowe okrelajce przeznaczenie terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U - tereny zabudowy usugowej,
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 1

UO - tereny zabudowy usug owiaty, US - tereny usug sportu i rekreacji, UKR - tereny usug kultu religijnego, PU - tereny zabudowy produkcyjnej i usugowej, R - tereny gruntw rolnych, RZ - tereny gruntw rolnych - ki i pastwiska, ZLD - tereny gruntw rolnych przeznaczone do zalesienia, RU - tereny obiektw produkcji hodowlanej, ZC - teren cmentarza, ZO - tereny zieleni przydomowej sady i ogrody, ZW - tereny zieleni nieurzdzonej, WS - tereny wd powierzchniowych, ZL - tereny lasw, KD - teren drg publicznych: Z zbiorcze, L lokalne, D - dojazdowe, KDW - tereny drg wewntrznych, W - tereny infrastruktury technicznej wodocigi, 6) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkw, 7) obiekty zabytkowe objte ochron ustaleniami planu, 8) kapliczki i krzye przydrone objte ochron ustaleniami planu, 9) stanowiska archeologiczne, 10) istniejcy pomnik przyrody, 11) strefy sanitarne od terenu cmentarza, 12) granica terenw rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji imprez masowych. 2. Na Rysunku Planu wystpuj rwnie oznaczenia dodatkowe informacyjne: 1) granica administracyjna gminy Psary, 2) granica Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych Nr 454 Olkusz Zawiercie, 3) hydroizobaty, 4) linie elektroenergetyczne wysokich i rednich napi ze strefami technicznymi, 5) istniejce trasy sieci infrastruktury technicznej, 6) schematy projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiajcych zasady obsugi, 7) istniejce i projektowane urzdzenia infrastruktury technicznej okrelone symbolem graficznym tego urzdzenia, 8) granice nieruchomoci wraz z numerami dziaek. 4. 1. Przedmiotem ustale planu jest okrelenie: 1) przeznaczenia terenu, parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw oraz zasad ochrony i ksztatowania adu przestrzennego rozdzia 2,
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 2

2) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego rozdzia 3, 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej rozdzia 4, 4) granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw rozdzia 5, 5) szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym rozdzia 6, 6) szczeglnych warunkw zagospodarowania terenw oraz ogranicze w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy rozdzia 7, 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji rozdzia 8, 8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej rozdzia 9, 9) stawek procentowych dla nieruchomoci, ktrych warto wzrasta w zwizku z uchwaleniem planu rozdzia 10, 10) ustale kocowych rozdzia 11. 2. Na obszarze objtym planem nie wystpuj przesanki do okrelenia: 1) wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, 2) granic i sposobw zagospodarowania terenw grniczych, a take niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, naraonych na

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 4) granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci, 5) granic obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, 6) granic obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji, 7) granic pomnikw zagady oraz ich stref ochronnych, a take ograniczenia dotyczce prowadzenia na ich terenie dziaalnoci gospodarczej, okrelone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw zagady std te nie ustala si wymaga w tym zakresie. 5. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dziace budowlanej naley przez to rozumie definicj zawart w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) dziaalnoci nieuciliwej, usudze nieuciliwej jest to taki sposb zagospodarowania, uytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, ktry nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwole i nie powoduje przekroczenia standardw jakoci rodowiska okrelonych w przepisach odrbnych, a ktrej ewentualna uciliwo ogranicza si do granicy dziaki budowlanej lub granicy terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny, 3) froncie dziaki naley przez to rozumie bok dziaki przeznaczonej pod zabudow, z ktrego odbywa si gwny wjazd i wejcie na dziak, 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini ograniczajc obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz budowli nadziemnych nie bdcych liniami przesyowymi i sieciami uzbrojenia technicznego terenu, 5) obiektach agroturystycznych naley przez to rozumie budynki lub lokale uytkowe, w ktrych prowadzona jest dziaalno zwizana z obsug ruchu turystycznego, oferujca nocleg i wyywienie, wypoczynek i rekreacj, 6) obowizujcej linii zabudowy naley przez to rozumie lini, wzdu ktrej naley sytuowa budynki o funkcji podstawowej terenu, 7) planie naley przez to rozumie ustalenia planu zawarte w tekcie i na rysunkach planu zgodnie z 3 i 4, dotyczce terenw o ktrych mowa w 1,
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 3

8) przeznaczeniu podstawowym jest to przeznaczenie terenu, ktre przewaa powierzchniowo i funkcjonalnie na dziace budowlanej lub na terenie, do ktrego inwestor posiada tytu prawny, 9) przeznaczeniu uzupeniajcym, funkcji uzupeniajcej naley przez to rozumie przeznaczenie terenu inne ni podstawowe, ktre uzupenia przeznaczenie podstawowe lub moe z nim wspistnie na warunkach okrelonych w planie, 10) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie powierzchni kondygnacji parterowej budynku lub sum powierzchni parterw wszystkich budynkw znajdujcych si na okrelonej dziace lub terenie, liczon w zewntrznym obrysie budynku, 11) rysunku planu naley przez to rozumie ustalenia planu zawarte w formie graficznej, 12) terenie naley przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczony symbolem literowym okrelajcym jego przeznaczenie, 13) usugach uytecznoci publicznej naley przez to rozumie tereny i obiekty z zakresu: kultury, kultu religijnego, owiaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spoecznej i socjalnej, administracji publicznej, obsugi bankowej, turystyki, sportu i rekreacji, poczty, telekomunikacji, wraz z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo usugowymi i gastronomi, 14) zabudowie usugowej naley przez to rozumie budynki usug (w tym sportu i rekreacji), rzemiosa oraz handlu o powierzchni sprzeday nie przekraczajcej 400 m2 . 2. Pozostae okrelenia uyte w ustaleniach planu naley rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w obowizujcych przepisach odrbnych. Rozdzia 2. Przeznaczenie terenu, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 6. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 50MN ustala si przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn z nieuciliwymi usugami jako funkcj uzupeniajc. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej techniczn, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbdn infrastruktur

2) lokalizacj usug i rzemiosa jako usug wbudowanych w budynek mieszkalny, ktrych uciliwo ograniczy si do granicy lokalu uytkowego, 3) moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy mieszkaniowej, usugowej i gospodarczej, z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 4) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych przy lokalizacji : a) budynkw wolnostojcych 600 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 18 m, b) zabudowy bliniaczej 400 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 14 m, 5) dojazdy do dziaek budowlanych oraz do budynkw i urzdze z nimi zwizanych z drogi publicznej w drugiej i dalszych liniach zabudowy o szerokoci w liniach rozgraniczajcych 5,0 m i minimalnej szerokoci jezdni 3,5 m, 6) budynki mieszkalne i mieszkalno - usugowe o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 7) dachy budynkw mieszkalnych, mieszkalno usugowych paskie, ukowe, jedno, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, 8) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, z zastrzeeniem ust. 7 pkt 3, 9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej - maksymalnie 0,25, 10) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 60 %,

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 4

11) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku mieszkalnego lub mieszkalno usugowego, 12) wskaniki obowizujce przy rozbudowie lub nadbudowie istniejcych wolnostojcych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego obiektw usugowych: a) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej - maksymalnie 0,45, b) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 35 %, c) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 9,0 m, lecz nie wysze ni budynek mieszkalny, d) dachy budynkw paskie, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, e) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, 13) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 2 stanowiska, 14) w przypadku lokalizacji usug wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. W przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy : 1) od strony drogi publicznej obowizuj w tym zakresie minimalne odlegoci usytuowania obiektw budowlanych od zewntrznej krawdzi jezdni okrelone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 2) od strony drogi wewntrznej ustala si minimaln odlego usytuowania budynkw od linii rozgraniczajcej tereny zabudowy mieszkaniowej i drg wewntrznych na 4,0 m. 4. Jeeli obowizujce linie zabudowy nie s prostopade do bocznych granic dziaki, wwczas traktowa je naley jako lini styczn do jednego z naronikw budynku z zachowaniem rwnolegoci co najmniej jednej ciany do granicy dziaki. 5. Wyznaczone graficznie na rysunku planu obowizujce i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz robt budowlanych przy istniejcej zabudowie. 6. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z cegy lub kamienia, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 7 pkt 12, 3) lokalizacji nowych budynkw przeznaczonych do chowu lub hodowli zwierzt gospodarskich, za wyjtkiem terenw istniejcych gospodarstw i zabudowy zagrodowej, z zachowaniem ustale ust. 7 pkt 6. 7. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) przy rozbudowie i przebudowie istniejcych obiektw oraz budowie przy istniejcych obiektach budynkw gospodarczych i garay dopuszcza si odstpstwo od zasad okrelonych w ust. 2, za wyjtkiem parametru wysokoci oraz ustale pkt 9 i 10, 2) przy nadbudowie o poddasze uytkowe istniejcych dwukondygnacyjnych budynkw mieszkalnych, o ile wie si to ze zmian konstrukcji dachu wg standardw okrelonych w niniejszym paragrafie parametr wysokoci nie obowizuje, 3) stosowanie wszystkich materiaw przy przebudowie i remontach dachw istniejcych budynkw,

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 5

4) wydzielanie dziaek nie speniajcych parametrw o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4 wycznie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomoci ssiadujcych, oraz jeeli wynika to z wydzielenia drg publicznych i wewntrznych drg dojazdowych, a take pod urzdzenia infrastruktury technicznej, 5) na dziakach o powierzchni powyej 800 m2, lokalizacj obiektw usugowych samodzielnych lub jako przybudowanych do budynku mieszkalnego z zachowaniem nastpujcych ustale: a) maksymalna wysoko budynku usugowego - 12,0 m, lecz nie wiksza ni budynku mieszkalnego, b) dachy budynkw paskie, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, c) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,40, e) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 45%, 6) przebudow, rozbudow i odtworzenie budynkw w zabudowie zagrodowej z zachowaniem nastpujcych ustale: a) budynki mieszkalne wolnostojce o maksymalnej wysokoci 10,0 m, b) budynki gospodarcze i inwentarskie o maksymalnej wysokoci 10,0 m, c) dachy budynkw zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 2 pkt 7 i 8 oraz ust. 7 pkt 3, d) minimalna powierzchnia dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1200 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 20 m, e) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,40, f) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 40%, g) ogranicza si wielko hodowli i chowu zwierzt do 3 DJP, h) dopuszcza si lokalizacj budowli zwizanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 7) lokalizacj obiektw agroturystycznych, 8) odstpstwo od minimalnej szerokoci frontu dziaki ustalonej w ust. 2 pkt 4 dla dziaek wydzielanych przy istniejcych drogach pod warunkiem, e podzia nie spowoduje zmiany szerokoci frontu dziaki oraz nie spowoduje moliwoci wydzielenia dziaki budowlanej w trzeciej linii zabudowy: a) dziaek niezabudowanych, jeeli realizacja budynku mieszkalnego stanowi bdzie uzupenienie pierwszej linii istniejcej zabudowy, b) dziaek zabudowanych w pierwszej linii zabudowy na ktrych istnieje moliwo realizacji drugiej linii zabudowy, 9) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, garay, wiat, altan, budynkw gospodarczych, wewntrznych drg dojazdowych, terenw zieleni urzdzonej, obiektw maej architektury, urzdze melioracji wodnych oraz urzdze wodnych, 10) sytuowanie budynku w odlegoci 1,5 m lub bezporednio przy granicy z ssiedni dziak budowlan, 11) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 12) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych, 13) zmian sposobu uytkowania budynkw gospodarczych na funkcj usugow, 14) przebudow i rozbudow istniejcych obiektw usugowych i produkcyjnych, 15) realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej wycznie o nieznacznym oddziaywaniu.

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 6

8. Przy lokalizacji i projektowaniu nowej zabudowy naley uwzgldni wystpowanie strefy pytkiego zalegania pierwszego poziomu wd gruntowych oznaczonej graficznie na rysunku planu (hydroizobaty 1 m). 9. Przy realizacji przydomowych oczyszczalni ciekw obowizuje nakaz uwzgldnienia warunkw hydrogeologicznych okrelonych na podstawie bada geotechnicznych oraz warunkw okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 10. Dla budynkw lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i oznaczonych na rysunku planu symbolami 5MN, 18MN i 38MN obowizuj minimalne odlegoci lokalizacji budynkw od granicy lasu okrelone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 11. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6MN, 8MN, 11MN, 14MN, 23MN, 24MN, 27MN, 32MN, 42MN, 46MN, 48MN i 49MN ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i rednich napi, zgodnie z warunkami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 7. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1U do 7U ustala si przeznaczenie pod nieuciliw zabudow usugow. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy oraz moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1.000 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 20 m, 3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,6, 4) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30 %, 5) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 12 m, 6) dachy budynkw paskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, 7) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, 8) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku usugowego, 9) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z kamienia lub cegy, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 4 pkt 1 i 8, 3) lokalizacji baz, skadw i magazynw. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) stosowanie jako materiaw elewacyjnych blachy falistej i trapezowej przy przebudowie i rozbudowie istniejcych budynkw usugowych wycznie w przypadku jeeli elewacja istniejcego budynku wykonana jest z tych materiaw, 2) lokalizacj usug rzemiosa, 3) lokalizacj obiektw agroturystycznych,
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 7

4) lokalizacj wolnostojcych reklam, 5) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 6) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 7) lokalizacj terenw zieleni urzdzonej, obiektw i urzdze sportowo rekreacyjnych oraz obiektw maej architektury, 8) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych. 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UO ustala si przeznaczenie terenu pod zabudow usug owiaty. 2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy zgodnej z funkcj podstawow, 2) zachowanie istniejcych obiektw szkoy oraz urzdze sportowo rekreacyjnych z moliwoci ich rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy i podwyszenia standardu uytkowego, wraz z niezbdn infrastruktur techniczn, 3) nowe obiekty kubaturowe nie wysze ni 12 m, 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,50, 5) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30%. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) zmian funkcji obiektw na inn usug uytecznoci publicznej z zakresu: kultury, opieki zdrowotnej, opieki spoecznej i socjalnej, administracji publicznej, turystyki, sportu i rekreacji wraz z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo usugowymi i gastronomi, 2) realizacj terenw zieleni urzdzonej oraz terenowych urzdze rekreacyjno sportowych, 3) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy. 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala si przeznaczenie pod tereny usug sportu i rekreacji. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy zgodnej z funkcj podstawow oraz urzdze sportowo rekreacyjnych, 2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,10, 3) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 70 %, 4) nowe obiekty budowlane nie wysze ni 9 m, 5) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach terenu wedug wskanika: 10 miejsc postojowych na 100 uytkownikw. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa) i blach, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych. 4. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza si:

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 8

1) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 2) lokalizacj obiektw i urzdze tymczasowych o funkcji zgodnej z funkcj podstawow terenu, 3) lokalizacj obiektw uzupeniajcych funkcj podstawow gastronomia, hotelarstwo, 4) umieszczanie reklam na obiektach, 5) lokalizacj wolnostojcych reklam i masztw reklamowych, dla ktrych nie okrela si parametru wysokoci maksymalnej. 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UKR ustala si przeznaczenie terenu pod zabudow usug kultu religijnego wraz obiektami towarzyszcymi. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy oraz moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,5, 3) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30 %, 4) budynki towarzyszce zabudowie kocioa, z wyjtkiem garay i budynkw gospodarczych, o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 5) dla budynku kocioa nie okrela si parametru wysokoci maksymalnej, 6) dachy budynkw towarzyszcych zabudowie kocioa: dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 30 do 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna), 7) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynkw towarzyszcych zabudowie kocioa. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z cegy lub kamienia, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, 3) lokalizacji wolnostojcych reklam i masztw. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie dziaalnoci usugowej w zakresie usug publicznych : nauki, owiaty, opieki spoecznej i zdrowotnej, 2) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, zieleni urzdzonej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy. 11. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU i 2PU ustala si przeznaczenie pod obiekty produkcyjne oraz zabudow usugow. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) lokalizacj nowej zabudowy produkcyjnej, magazynowo skadowej i usugowej, wraz z zapleczem administracyjno socjalnym oraz niezbdn infrastruktur, 2) moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 3) nowe budynki o maksymalnej wysokoci 12,0 m, 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,60,

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 9

5) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziaki budowlanej 25 %, 6) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe plus 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) wszystkie formy i konstrukcje dachw, 2) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 3) lokalizacj wolnostojcych reklam i masztw reklamowych. 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala si przeznaczenie pod obiekty produkcji hodowlanej. 2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si: 1) moliwo remontw, rozbudowy i odbudowy istniejcych obiektw budowlanych oraz lokalizacj nowej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) nowe budynki o maksymalnej wysokoci 10,0 m, szklarnie 9,0 m, 3) dachy budynkw, za wyjtkiem szklarni, paskie, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 20 do 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna), dachy paskie wszystkimi materiaami, 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,60, 5) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziaki budowlanej 20 %, 6) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych wedug wskanika 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) lokalizacj przedsiwzi potencjalnie znaczco oddziaywujcych na rodowisko wycznie z zakresu chowu lub hodowli zwierzt, 2) lokalizacj budynkw zaplecza techniczno administracyjnego, 3) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 4) lokalizacj terenw zieleni urzdzonej, 5) lokalizacj wolnostojcych reklam i masztw reklamowych, 6) zmian sposobu uytkowania na obiekt usugowy lub inn produkcj rolnicz. 13. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 45R ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 2) likwidacji zadrzewie rdpolnych. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) lokalizacj, za wyjtkiem terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 3R, od 5R do 9R, 12R, od 15R do 18R, 21R, 24R, 26R, 28R, 31R, 33R, 34R, 38R, od 39R do 41R, 44R i 45R obiektw nie wyszych ni 6 m wykorzystywanych bezporednio do upraw warzywniczych, ogrodnictwa, szkkarstwa lub hodowli,

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 10

2) prowadzenie drg dojazdowych do pl, cieek pieszych i rowerowych, 3) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz urzdze melioracji wodnych. 4. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 9R, 17R, 26R, 41R i 44R ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacenia obszaru, 2) wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 4) dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 5) zmiany sposobu uytkowania ziemi, 6) wydobywania do celw gospodarczych ska, w tym torfu, oraz skamieniaoci, w tym kopalnych szcztkw rolin i zwierzt, 7) umieszczania tablic reklamowych. 14. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RZ do 27RZ ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze k i pastwisk. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 2) rolniczego wykorzystania ciekw, 3) lokalizacji obiektw budowlanych za wyjtkiem urzdze melioracji wodnych i urzdze wodnych, z zastrzeeniem ust. 4, 4) likwidacji zadrzewie rdpolnych, 5) grodzenia pl elementami uniemoliwiajcymi lub utrudniajcymi migracje zwierzt. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie drg dojazdowych do pl, cieek pieszych i rowerowych, 2) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych oraz kubaturowych stacji transformatorowych oraz urzdze melioracji wodnych. 4. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 25RZ i 27RZ dopuszcza si lokalizacj obiektw z zakresu usug agroturystycznych, w tym rwnie orodka jedzieckiego, dla ktrego ogranicza si wielko chowu wycznie koni do 20 DPJ. 5. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RZ, 6RZ, 7RZ, 9RZ, 10RZ, 12RZ, od 16RZ do 19RZ ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacenia obszaru, 2) wykonywanie prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzeb terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 4) dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 5) zmiany sposobu uytkowania ziemi, 6) wydobywania do celw gospodarczych ska, w tym torfu, oraz skamieniaoci, w tym kopalnych szcztkw rolin i zwierzt, 7) umieszczania tablic reklamowych.

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 11

15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZC ustala si przeznaczenie pod cmentarz. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz lokalizacji zabudowy nie zwizanej z funkcj terenu. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si lokalizacj obiektw budowlanych i urzdze infrastruktury technicznej zwizanych z obsug cmentarza. 4. Ustala si maksymaln wysoko budynkw lokalizowanych na terenie 1ZC - 6 m. 16. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami 1ZO i 2ZO ustala si przeznaczenie pod ziele przydomow, w tym ogrody i sady. 2. Dla terenw, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni czci dziaki budowlanej przeznaczonej pod ziele przydomow 0,85. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) lokalizacji funkcji mieszkaniowej w tym rwnie zabudowy siedliskowej, 2) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 3) zalesiania. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) lokalizacj obiektw, nie wyszych ni 6,0 m, wykorzystywanych bezporednio do upraw warzywniczych, ogrodnictwa i szkkarstwa, 2) lokalizacj altan oraz budynkw gospodarczych nie wyszych ni 6,0 m, 3) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 17. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami od 1ZL do 6ZL ustala si utrzymanie istniejcych lasw ochronnych. 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady zagospodarowania i ochrony naley prowadzi wedug planu urzdzenia lasu zgodnie z ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r o lasach. 18. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami od 1ZLD do 3ZLD ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze do zalesienia. 2. Zasady zagospodarowania oraz warunki zalesiania terenw, o ktrych mowa w ust. 1 okrelaj przepisy ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach. 19. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1ZW do 10ZW ustala si przeznaczenie pod ziele nieurzdzon. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz lokalizacji obiektw budowlanych, z zastrzeeniem ust. 3. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej. 20. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 9WS ustala si przeznaczenie pod wody powierzchniowe pynce. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si nakaz: 1) zachowania istniejcej funkcji, 2) utrzymania i konserwacji koryta ciekw. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) lokalizacji obiektw nie zwizanych bezporednio z utrzymaniem i konserwacj ciekw, 2) zasypywania, 3) skadowania wszelkiego rodzaju odpadw.

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 12

4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie prac zwizanych z konserwacj i utrzymaniem koryta, a take z zapewnieniem bezpieczestwa przeciwpowodziowego, 2) lokalizacj nowych obiektw inynieryjnych umoliwiajcych ruch pieszy i rowerowy, 3) lokalizacj urzdze i obiektw hydrotechnicznych bezporednio zwizanych z utrzymaniem ciekw wodnych. 5. Na terenach przylegych do powierzchniowych wd pyncych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 9WS obowizuj nakazy i zakazy okrelone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W ustala si przeznaczenie pod urzdzenia i obiekty wodocigw. Dopuszcza si lokalizacj obiektw i urzdze zwizanych z funkcjonowaniem systemu wodocigowego oraz modernizacj i rozbudow istniejcych obiektw. Rozdzia 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 22. 1. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco i potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, z zastrzeeniem ust. 2, 3 i 4. 2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami PU, RU i U dopuszcza si realizacj przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, z czego na terenach RU wycznie z zakresu chowu i hodowli zwierzt a na terenach U wycznie z zakresu usug i rzemiosa na potrzeby ludnoci. 3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN dopuszcza si funkcjonowanie istniejcych przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko oraz lokalizacj nowych stacji obsugi rodkw transportu o maksymalnie dwch stanowiskach, pod warunkiem, e oddziaywanie na rodowisko nie przekroczy granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. 4. Na obszarze objtym planem dopuszcza si realizacj inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, cznoci publicznej i sygnalizacji, urzdze przeciwpowodziowych oraz rozbudow i modernizacj istniejcych. 5. Zasig oddziaywania na rodowisko dziaalnoci usugowej, handlowej lub rzemielniczej prowadzonej na wszystkich terenach MN i U, a na terenach PU dziaalnoci produkcyjnej nie moe przekracza granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. 6. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz chowu i hodowli zwierzt w liczbie wyszej ni 3 due jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP) zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczeglnych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko, z zastrzeeniem ust. 2, 12 ust. 3 pkt 1 i 14 ust. 4. 7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na terenach inwestycji budowlanych ustala si obowizek zdejmowania humusu i wykorzystania go w biologicznie czynnej czci dziaek budowlanych lub do rekultywacji innych terenw zdegradowanych. 8. W zakresie ochrony powietrza ustala si: 1) obowizek ochrony powietrza polegajcy na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji wedug zasad okrelonych w przepisach odrbnych, 2) dopuszcza si ogrzewanie budynkw w oparciu o indywidualne rozwizania przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych rde energii cieplnej charakteryzujcych si brakiem emisji lub nisk emisj substancji do powietrza. 9. W zakresie ochrony wd podziemnych ustala si:
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 13

1) zakaz odprowadzania ciekw bezporednio do gruntu i wd powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ciekw poprzez kanalizacj gminn do oczyszczalni ciekw, 2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza si unieszkodliwianie ciekw w obrbie wasnej dziaki poprzez przydomowe oczyszczalnie ciekw lub za pomoc szczelnych zbiornikw bezodpywowych na nieczystoci pynne. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podczenia si do niej i likwidacji zbiornika na cieki. 3) ze wzgldu na pooenie obszaru planu w granicach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych (GZWP 454 Olkusz Zawiercie), obowizuje zakaz: a) wysypywania i wylewania nieczystoci do wd i do gruntu, b) lokalizacji inwestycji, ktre mog zanieczyci wody podziemne ze wzgldu na wytwarzane cieki, emitowane pyy i gazy oraz skadowane odpady, c) lokalizacji inwestycji mogcych pogorszy stan rodowiska wodnego. 10. W zakresie ochrony przed haasem ustala si, e poziom haasu przenikajcy do rodowiska nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym wskazuje si, zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, e dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowizuj poziomy haasu jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn, a dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO jak dla terenw pod budynki zwizane ze staym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i modziey. 11. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala si, e poziom pl elektromagnetycznych w rodowisku nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym: 1) dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowizuj dopuszczalne poziomy pl elektromagnetycznych jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow, 2) dla wszystkich pozostaych terenw w granicach planu, obowizuj dopuszczalne poziomy pl elektromagnetycznych jak dla miejsc dostpnych dla ludnoci. 12. W zakresie postpowania z odpadami ustala si: 1) obowizuje odbir odpadw w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, 2) zakaz wylewania, zakopywania i skadowania odpadw na terenach nie przeznaczonych do tego celu oraz skadowania odpadw niebezpiecznych dla rodowiska. 13. W zakresie ochrony przyrody ustala si: 1) nakaz utrzymania melioracji wodnych, 2) zachowanie pasw rolinnoci wzdu roww melioracyjnych i ciekw, 3) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewie rdpolnych. 23. 1. Wskazuje si do ochrony istniejcy pomnik przyrody, oznaczony graficznie na rysunku planu - lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) w Brzkowicach Dolnych, ustanowiony na podstawie Uchway Nr XXXIII/282/2002 Rady Gminy w Psarach z dnia 5 maja 2002 r. 2. Dla obiektu, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu, 2) umieszczania tablic reklamowych. Rozdzia 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej 24. 1. Dla wymienionych poniej obiektw, wpisanych do rejestru zabytkw, obejmujcych: 1) figur Jana Nepomucena pod numerem B/523/79 w Dbiu Dolnym,

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 14

2) trzy obiekty w kapliczce przydronej (dzwonek, figura Chrystusa, figura Jana Nepomucena) pod numerem 524/79 w Dbiu Dolnym, 3) zesp kapliczki (kapliczka, figura Chrystusa, figura Jana Nepomucena) pod numerem 530/79 w Dbiu Grnym w przypadku podejmowania budowy i robt budowlanych, rozumianych w myl ustawy Prawo budowlane, oraz wszelkich dziaa przy lub w otoczeniu zabytkw, o ktrych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami obowizuj przepisy przywoanych ustaw. 2. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego obejmuje si ochron ustaleniami planu, oznaczone na rysunku planu graficznie zabytki nieruchome, posiadajce warto historyczn: 1) budynek dawnej szkoy w Golszy Grnej; konstrukcja tradycyjna, dach ceramiczny, wiek XX, 2) chaupa o konstrukcji drewniano murowanej w Brzkowicach Grnych obok numeru 49, 3) chaupa o konstrukcji drewniano murowanej; pocztek XX w.; Dbie Dolne 96, 4) chaupa o konstrukcji drewnianej w Dbiu Dolnym 46, 5) chaupa o konstrukcji drewnianej w Dbiu Chrobakowe 12, 6) dom o konstrukcji drewniano kamienno ceglanej; wiek XX; Golsza Dolna 70, 7) chaupa o konstrukcji drewniano murowanej; pocztek XX wieku; Golsza Grna 7, 8) chaupa o konstrukcji drewniano murowanej, pocztek XX wieku; Golsza Grna 21, 9) kapliczka przydrona w Dbiu Dolnym (z wyposaeniem wpisanym do rejestru zabytkw), 10) kapliczka przydrona w Dbiu Dolnym (z wyposaeniem wpisanym do rejestru zabytkw), 11) kapliczka przydrona w Dbiu Chrobakowe, 12) kapliczka przydrona w Brzkowicach Dolnych, 13) kapliczka przydrona w Golszy Grnej, 14) krzy przydrony w Golszy Dolnej (naprzeciwko Nr 52), 15) krzy przydrony w Brzkowicach Dolnych, 16) krzy przydrony przy ul. Pocztowej w Dbiu Dolnym. 3. Dla zabytkw nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust.2, pkt 1 do 16 ustala si nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zachowaniem jego cech stylowych: formy, skali i gabarytw, a dla obiektw wymienionych w ust. 2, pkt 1 do 8 rwnie geometrii i pokrycia dachu, podziau architektonicznego elewacji (rozmiar, ksztat i rozmieszczenie otworw). 4. Dla zabytkw chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust. 2 pkt 1 do 8 dopuszcza si: 1) wyburzenia ze wzgldu na zdarzenia losowe lub zy stan techniczny obiektu z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 2) przebudow w celu podnoszenia standardu uytkowego, 3) odbudow do stanu pierwotnego, 4) wymian pokrycia dachu na identyczne (typ i kolor), 5) wymian stolarki okiennej i drzwiowej na stolark o identycznej formie, gabarytach i podziaach. 5. Dla wyznaczonych stref ochrony archeologicznej oznaczonych graficznie na rysunku planu, obejmujcych otoczenie czternastu stanowisk archeologicznych w promieniu 25m, ustala si nakaz: 1) przeprowadzania bada wyprzedzajcych w przypadku zamierze inwestycyjnych na terenie wystpowania zlokalizowanych stanowisk archeologicznych, 2) zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pracom ziemnym zwizanym infrastruktury technicznej, budow drg i fundamentowaniem budynkw.
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

z realizacj

sieci

Strona 15

6. Dla zbytkw nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust. 2 pkt. 9 do 16 dopuszcza si, przy przebudowie ulic, przeniesienie poza pas drogowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdzia 5. Granice i sposb zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw 25. Dla pomnika przyrody, lipy drobnolistnej, zlokalizowanej w Brzkowicach Dolnych, o ktrym mowa w 23 ust. 1 ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu, 2) umieszczania tablic reklamowych. Rozdzia 6. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 26. 1. Podziay terenw na dziaki budowlane w ramach jednej wasnoci mog by dokonywane w trybie indywidualnym przez wacicieli z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami oraz z zachowaniem ustale 6 ust. 2 pkt 4, 6 ust. 7 pkt 6 lit. d i 7 ust. 2 pkt 2. 2. W przypadku, gdy istniejcy ksztat i wielko dziaek wyklucza moliwo podziau na dziaki budowlane wg ustale planu, naley przeprowadzi scalenia i wtrny podzia w trybie przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. 3. Wtrny podzia nieruchomoci gruntowej zabudowanej dokonywany w sposb, ktry dzieli istniejce budynki dopuszczalny jest na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. Rozdzia 7. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 27. 1. W zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach sanitarnych od terenu cmentarza oznaczonych graficznie na rysunku planu obowizuje: 1) do 50 m zakaz wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej, zakadw produkujcych artykuy ywnociowe, zakadw ywienia zbiorowego i zakadw przechowujcych artykuy ywnociowe, 2) od 50 do 150 m dopuszcza si wycznie lokalizacj budynkw, ktre bd podczone do sieci wodocigowej. 2. Ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i redniego napicia zgodnie z zasadami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 3. Na terenach przylegych do powierzchniowych wd pyncych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1WS do 9WS obowizuj nakazy i zakazy okrelone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 4. Dla budynkw lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i oznaczonych na rysunku planu symbolem 5MN, 18MN i 38MN obowizuj minimalne odlegoci lokalizacji budynkw od granicy lasu okrelone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdzia 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji 28. 1. Ustala si, e obsug komunikacyjn obszaru planu zapewnia si poprzez ukad istniejcych i projektowanych drg publicznych oraz niepublicznych drg wewntrznych. 2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDZ1/2 do 4KDZ1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic zbiorczych, co oznacza, e przy ich modernizacji lub przebudowie obowizuj nastpujce ustalenia:
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 16

1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy zbiorczej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 7,0 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwch pasach ruchu, 4) w zakresie wyposaenia w urzdzenia ruchu pieszego i rowerowego - co najmniej jednostronnie chodnik dla pieszych, dopuszcza si jednostronny cig pieszo rowerowy. 3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL1/2 do 3KDL1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urzdzeniami infrastruktury technicznej co oznacza, e przy modernizacji lub przebudowie istniejcych ulic obowizuj nastpujce ustalenia: 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy lokalnej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 7,0 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwch pasach ruchu, 4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza si jednostronny cig pieszo rowerowy. 4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD1/2 do 9KDD1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz z urzdzeniami infrastruktury technicznej co oznacza, e przy realizacji nowych i modernizacji lub przebudowie istniejcych ulic obowizuj nastpujce ustalenia : 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy dojazdowej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 4,5 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia o dwch pasach ruchu, 4) jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza si brak wyodrbnienia jezdni i chodnikw. 5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW do 12KDW przeznacza si na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewntrznych, o szerokoci w liniach rozgraniczajcych 5,0 do 8,0 m. 6. W przypadku braku moliwoci uzyskania normatywnej szerokoci w liniach rozgraniczajcych terenu pod drogi ze wzgldu na istniejce zainwestowanie dopuszcza si miejscowe zawenie terenu w liniach rozgraniczajcych, zgodnie z rysunkiem planu. 7. Dla terenw wymienionych w ust. 2 do 5 dopuszcza si lokalizacj obiektw i prowadzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami okrelonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Rozdzia 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 29. Ustala si nastpujce zasady oglne: 1) prowadzenie nowych sieci w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i planowanych drg oraz zieleni, 2) dopuszcza si korekty przebiegu istniejcych sieci oraz lokalizacj urzdze infrastruktury technicznej w sposb nie ograniczajcy podstawowego przeznaczenia terenu oraz uwzgldniajcy wymogi ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, 3) obowizek podczyszczania wd opadowych i roztopowych odprowadzanych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenw zabudowy mieszkaniowej oraz usug w wypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomw zanieczyszcze okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 30. 1. Ustala si e pokrycie zapotrzebowania na wod na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpoarowego (urzdze hydrantowych) dla obszaru planu realizowane bdzie na bazie istniejcych sieci wodocigowych, poprzez ich rozbudow, stosownie do potrzeb. 2. Dopuszcza si realizacj uj wd podziemnych (studni), zgodnie z warunkami okrelonymi w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie. 31. 1. Ustala si nastpujce zasady w zakresie odprowadzania ciekw sanitarnych:
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 17

1) docelowe odprowadzenie ciekw sanitarnych poprzez gminny system kanalizacyjny do planowanej oczyszczalni ciekw Psary, poprzez planowan kanalizacj sanitarn, 2) do czasu realizacji systemu, o ktrym mowa w pkt. 1 dopuszcza si unieszkodliwianie ciekw w obrbie wasnej dziaki poprzez oczyszczalnie lokalne, przydomowe lub za pomoc szczelnych zbiornikw bezodpywowych. Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podczenia si do niej i likwidacji zbiornika na cieki. 2. Przy realizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ciekw obowizuje nakaz uwzgldnienia warunkw hydrogeologicznych okrelonych na podstawie bada geotechnicznych oraz warunkw okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 3. Ustala si, e wody opadowe odprowadzane bd do lokalnych odbiornikw zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 4. Dopuszcza si odprowadzanie wd opadowych i roztopowych do ziemi przy spenieniu wymogw okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 32. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si dostaw ciepa z indywidualnych rde przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych rde energii cieplnej charakteryzujcych si brakiem emisji lub nisk emisj substancji do powietrza. 2. Dopuszcza si dostaw ciepa z sieci ciepowniczej zdalaczynnej, zasilanej z centralnego rda ciepa. 33. Ustala si, e dostawa gazu dla nowych odbiorcw zlokalizowanych w obszarze opracowania realizowana bdzie z istniejcej sieci redniego cinienia, po jej rozbudowie stosownie do potrzeb. 34. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w energi elektryczn: 1) bezporedni obsug odbiorcw z istniejcej sieci rozdzielczej niskiego napicia, po niezbdnej modernizacji oraz z sieci projektowanej, 2) dopuszcza si wymian transformatorw na jednostki o wikszej transformatorowych posiadajcych odpowiednie warunki techniczne. 35. Ustala si nastpujce zasady w zakresie telekomunikacji: 1) rozwj telekomunikacji w oparciu o istniejc i now sie z dopuszczeniem obsugi przez rnych uprawnionych operatorw sieci, 2) realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej i planowanego zainwestowania. w iloci odpowiadajcej potrzebom istniejcego mocy na stacjach

Rozdzia 10. Stawki procentowe dla nieruchomoci, dla ktrych warto wzrasta w zwizku z uchwaleniem planu i na podstawie ktrych ustala si opat o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 36. 1. Dla nieruchomoci lub czci nieruchomoci pooonych w granicach terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 2MN, 6MN, 8MN, 9MN, 11MN, 14MN, 15MN18MN, 19MN, 21MN, 22MN, 26MN, 28MN, 29MN, 33MN, 35MN, 41MN, 42MN i od 46MN do 48MN dla ktrych w planie dokonano przeznaczenia gruntw rolnych i nieuytkw na cele budownictwa mieszkaniowego ustala si stawk procentow od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30 % (sownie; trzydzieci procent). 2. Dla pozostaych terenw, ustalenia niniejszego planu nie spowodoway wzrostu wartoci nieruchomoci, std nie ustala si dla nich stawki procentowej. Rozdzia 11. Ustalenia kocowe 37. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na stronie internetowej Gminy Psary. 38. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy. 39. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.
Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany Strona 18

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVII/367/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznik nr 1 - Rysunek planu

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 19

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVII/367/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwach: Golsza, Brzkowice, Dbie wyoonego do publicznego wgldu w dniach od 7 czerwca do 5 lipca 2010 r., nieuwzgldnionych przez Wjta Gminy Psary. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwach: Golsza, Brzkowice, Dbie zawartych w dokumentacji prac planistycznych Wykaz uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwach: Golsza, Brzkowice, Dbie. 1. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionej w caoci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 3 dotyczcej przeznaczenia dziaek nr 627, 628 i 629 na dziaki budowlane. Zgodnie z ustaleniami Studium w planie przyjto, e pnocna cz dziaek na gboko ok. 50 m (od ul. Dolnej) przeznaczona jest pod zabudow mieszkaniow, natomiast pozostaa cz (poudniowa) przeznaczona jest na utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia tereny gruntw rolnych i k. Ponadto wskaza trzeba, e znaczna cz dz. 627 i 628 (na gboko okoo 500 m od ul. Dolnej), s to ki III klasy bonitacyjnej, podlegajce szczeglnej ochronie. Na przeznaczenie tych gruntw na cele nierolnicze brak jest zgody Ministra Rolnictwa. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie uwagi. 2. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionej w caoci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 6 dotyczcej zmiany przeznaczenia nieruchomoci (dz. 279, k.m. 4) - na dziak przeznaczon pod budownictwo mieszkaniowe. Uwaga nie zostaa zgoszona przez waciciela nieruchomoci. Na terenie o ktrym mowa w uwadze waciciel nieruchomoci prowadzi dziaalno gospodarcz odpowiadajc zapisowi w planie miejscowym, ktry jest zgodny z ustaleniami studium. Ustalenia planu jednoznacznie reguluj ochron terenw ssiadujcych z t nieruchomoci, przed ewentualnym negatywnym oddziaywaniem prowadzonej na niej dziaalnoci gospodarczej. W 22 uchway Rady Gminy znajduj si nastpujce ustalenia: 1. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze znaczco i potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami PU, RU i U dopuszcza si realizacj przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko, z czego na terenach RU wycznie z zakresu chowu i hodowli zwierzt a na terenach U wycznie z zakresu usug i rzemiosa na potrzeby ludnoci. 3. Na obszarze objtym planem dopuszcza si realizacj inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, cznoci publicznej i sygnalizacji, urzdze przeciwpowodziowych oraz rozbudow i modernizacj istniejcych. 4. Zasig oddziaywania na rodowisko dziaalnoci usugowej, handlowej lub rzemielniczej prowadzonej na wszystkich terenach MN i U, a na terenach PU dziaalnoci produkcyjnej nie moe przekracza granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny .

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 1

Stopie uciliwego oddziaywania tej dziaalnoci na otaczajce nieruchomoci, a waciwie zakaz negatywnego oddziaywania poza granice terenu do ktrego prowadzcy t dziaalno ma prawo, reguluj przepisy odrbne. Problem sprowadza si do egzekwowania istniejcych przepisw prawa. Zmiana przeznaczenia tej nieruchomoci na tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczaaby praktycznie zakaz kontynuowania dziaalnoci, prowadzonej legalnie na podstawie uzyskanych zezwole i byaby podstaw do wystpienia w oparciu o art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o stosowne odszkodowanie od gminy. 3. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionej w caoci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 8 dotyczcej przeznaczenia caej dziaki nr 72 (k.m. 2) pod budownictwo mieszkaniowe. Zgodnie z ustaleniami Studium w planie przyjto, e poudniowa cz dziaki na gboko ok. 130 m (od ul. Kocielnej) przeznaczona jest pod zabudow mieszkaniow, natomiast pozostaa cz (pnocna) przeznaczona jest na utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia tereny rolnicze. Przeznaczenie caej dziaki pod zabudow mieszkaniow byoby niezgodne z ustaleniami Studium. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie uwagi. 4. Nie uwzgldnia, nieuwzgldnionej w caoci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod Nr 9 dotyczcej przeznaczenia dziaki nr 201/1 (Brzkowice Wa)) pod budownictwo mieszkaniowe - MN. Dziaka o ktrej mowa w uwadze w ustaleniach Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary zlokalizowana jest w obszarze MNr - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezerwowe, ktre mog by w planie przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wycznie po wyczerpaniu chonnoci innych terenw MN lub zapewnieniu waciwej dostpnoci komunikacyjnej i wyposaeniu terenw w sieci infrastruktury technicznej. Na dzie sporzdzania planu miejscowego gmina nie dysponuje rodkami finansowymi na zapewnienie tym terenom obsugi komunikacyjnej oraz sieci infrastruktury technicznej, jak rwnie nie jest speniony wymg wyczerpania chonnoci innych terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie uwagi.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLVII/367/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami), w oparciu o Prognoz skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. W zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwach Golsza, Brzkowice, Dbie gmina Psary poniesie wydatki na nastpujce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej : a) realizacj gminnych drg publicznych (przebudowa), b) realizacj sieci wodocigowej i kanalizacyjnej. 2. rdem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 bd : a) budet gminy, b) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i poyczki z funduszy krajowych), c) partnerstwo publiczno prywatne. 3. Inwestycje bd realizowane sukcesywnie w miar pozyskania do zasobw gminnych gruntw w pasach drogowych wyznaczonych w planie, drg publicznych. 4. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 przyjmuje si na lata 2011 - 2025, sukcesywnie w miar pozyskiwania rodkw finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkacw okrelane w wieloletnim planie inwestycyjnym i w budetach rocznych.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Id: YQAMU-JKZVH-GOOUW-CDSOU-EXQBZ. Podpisany

Strona 1