You are on page 1of 20

UCHWAA NR XLVII/369/2010 RADY GMINY PSARY z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Malinowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) w nawizaniu do Uchway Nr XI/73/07 Rady Gminy Psary z dnia 29 sierpnia 2007 r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Malinowice i po stwierdzeniu zgodnoci z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary uchwalonego Uchwa XXXVI/287/2009 Rady Gminy Psary z dnia 16 listopada 2009 r., na wniosek Wjta Gminy Psary Rada Gminy Psary uchwala: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POOONEGO W SOECTWIE MALINOWICE Rozdzia 1. Ustalenia oglne planu 1. 1. Plan obejmuje obszar soectwa Malinowice o powierzchni okoo 425 ha. 2. Granice opracowania wyznacza granica soectwa; od pnocy i wschodu granica z soectwami Golsza i Dbie oraz granica administracyjna z Mierzcicami, od zachodu granica z soectwem Strzyowice, od poudnia granica z soectwami: Psary, Sarnw i Preczw, z wyczeniem terenu w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwa Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2003 r. 2. 1. Ustalenia planu zawarte s w formie: 1) tekstowej niniejszej uchway zawierajcej ustalenia okrelone w 4, 2) graficznej - Rysunek Planu sporzdzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000 zawierajcy ustalenia przestrzenne oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway i bdcy jej integraln czci. 2. Integraln czci niniejszej uchway s rwnie kolejne zaczniki zawierajce: 1) rozstrzygnicie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zacznik Nr 2, 2) rozstrzygniecie Rady Gminy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania zacznik Nr 3. 3. 1. Na Rysunku Planu obowizuj nastpujce oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objtego planem miejscowym, 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania, 3) obowizujce linie zabudowy dla pierwszej linii zabudowy, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) symbole literowe okrelajce przeznaczenie terenw wyznaczonych liniami rozgraniczajcymi: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U - tereny zabudowy usugowej,
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 1

UM - tereny zabudowy usugowej i zabudowy mieszkaniowej, UKR - tereny zabudowy usug kultu religijnego, R - tereny gruntw rolnych, RZ - tereny gruntw rolnych - ki i pastwiska, RU - tereny obiektw produkcji ogrodniczej, ZLD - tereny gruntw rolnych przeznaczone do zalesienia, ZP - tereny parkw, skwerw i zielecy, ZL - tereny lasw, KD - teren drg publicznych: GP gwna ruchu przyspieszonego, Z zbiorcza, L lokalna, D - dojazdowa, KDW - tereny drg wewntrznych, KS - teren zaplecza komunikacji autobusowej, W - tereny infrastruktury technicznej wodocigi, 6) budynki i obiekty zabytkowe (krzye) objte ochron ustaleniami planu, 7) granica strefy ochrony konserwatorskiej zespou dworsko paacowego, 8) stanowiska archeologiczne, 9) istniejce pomniki przyrody. 2. Na Rysunku Planu wystpuj rwnie oznaczenia dodatkowe informacyjne: 1) granica administracyjna gminy Psary, 2) granice GZWP Nr 454 Olkusz Zawiercie i GZWP Nr 455 Dbrowa Grnicza, 3) hydroizobaty, 4) strefy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich i rednich napi, 5) istniejce trasy sieci infrastruktury technicznej, 6) schematy projektowanych tras sieci infrastruktury technicznej przedstawiajcych zasady obsugi, 7) istniejce i projektowane urzdzenia infrastruktury technicznej okrelone symbolem graficznym tego urzdzenia, 8) granice nieruchomoci wraz z numerami. 4. 1. Przedmiotem ustale planu jest okrelenie: 1) przeznaczenia terenu, parametrw i wskanikw ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw oraz zasad ochrony i ksztatowania adu przestrzennego rozdzia 2, 2) zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego rozdzia 3, 3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej rozdzia 4, 4) sposobw zagospodarowania obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw rozdzia 5, 5) szczegowych zasad i warunkw scalania i podziau nieruchomoci objtych planem miejscowym rozdzia 6,

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 2

6) szczeglnych warunkw zagospodarowania terenw oraz ogranicze w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy rozdzia 7, 7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji rozdzia 8, 8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej rozdzia 9, 9) stawek procentowych dla nieruchomoci, ktrych warto wzrasta w zwizku z uchwaleniem planu rozdzia 10, 10) ustale kocowych rozdzia 11. 2. Na obszarze objtym planem nie wystpuj przesanki do okrelenia: 1) wymaga dotyczcych ksztatowania przestrzeni publicznych, 2) granic i sposobw zagospodarowania terenw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw, 4) granic obszarw wymagajcych przeprowadzenia scale i podziaw nieruchomoci, 5) granic terenw rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenw sucych organizacji imprez masowych, 6) granic obszarw rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, 7) granic obszarw wymagajcych przeksztace lub rekultywacji, 8) granic terenw pod budow obiektw handlowych, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 9) granic pomnikw zagady oraz ich stref ochronnych, a take ograniczenia dotyczce prowadzenia na ich terenie dziaalnoci gospodarczej, okrelone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw zagady std te nie ustala si wymaga w tym zakresie. 5. 1. Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dziace budowlanej naley przez to rozumie definicj zawart w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 2) dziaalnoci nieuciliwej, usudze nieuciliwej jest to taki sposb zagospodarowania, uytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, ktry nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwole i nie powoduje przekroczenia standardw jakoci rodowiska okrelonych w przepisach odrbnych, a ktrej ewentualna uciliwo ogranicza si do granicy dziaki budowlanej lub granicy terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny, 3) froncie dziaki naley przez to rozumie bok dziaki przeznaczonej pod zabudow, z ktrego odbywa si gwny wjazd i wejcie na dziak, 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini ograniczajc obszar, na ktrym dopuszcza si wznoszenie budynkw oraz budowli nadziemnych nie bdcych liniami przesyowymi i sieciami uzbrojenia technicznego terenu, 5) obowizujcej linii zabudowy naley przez to rozumie lini, wzdu ktrej naley sytuowa budynki o funkcji podstawowej terenu, 6) planie naley przez to rozumie ustalenia planu zawarte w tekcie i na rysunkach planu zgodnie z 3 i 4, dotyczce terenw o ktrych mowa w 1, 7) przeznaczeniu podstawowym jest to przeznaczenie terenu, ktre przewaa powierzchniowo i funkcjonalnie na dziace budowlanej lub na terenie, do ktrego inwestor posiada tytu prawny, 8) przeznaczeniu uzupeniajcym, funkcji uzupeniajcej naley przez to rozumie przeznaczenie terenu inne ni podstawowe, ktre uzupenia przeznaczenie podstawowe lub moe z nim wspistnie na warunkach okrelonych w planie,

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 3

9) przepisach odrbnych naley przez to rozumie odpowiednie przepisy obowizujcych ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi, 10) powierzchni zabudowy naley przez to rozumie powierzchni kondygnacji parterowej budynku lub sum powierzchni parterw wszystkich budynkw znajdujcych si na okrelonej dziace lub terenie, liczon w zewntrznym obrysie budynku, 11) rysunku planu naley przez to rozumie ustalenia planu zawarte w formie graficznej, 12) terenie naley przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczony symbolem literowym okrelajcym jego przeznaczenie, 13) usugach uytecznoci publicznej naley przez to rozumie tereny i obiekty z zakresu: kultury, kultu religijnego, owiaty, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spoecznej i socjalnej, administracji publicznej, obsugi bankowej, turystyki, sportu i rekreacji, poczty, telekomunikacji, wraz z budynkami biurowymi, socjalnymi, handlowo usugowymi i gastronomi, 14) zabudowie usugowej naley przez to rozumie budynki usug (w tym sportu i rekreacji), rzemiosa oraz handlu o powierzchni sprzeday nie przekraczajcej 400 m2 . 2. Pozostae okrelenia uyte w ustaleniach planu naley rozumie zgodnie z definicjami zawartymi w obowizujcych przepisach odrbnych. Rozdzia 2. Przeznaczenie terenu, parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania terenw oraz zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego 6. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 25MN ustala si przeznaczenie pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn z nieuciliwymi usugami jako funkcj uzupeniajc. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbdn infrastruktur techniczn, 2) lokalizacj usug i rzemiosa jako usug wbudowanych w budynek mieszkalny, ktrych uciliwo ograniczy si do granicy lokalu uytkowego, 3) moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy mieszkaniowej, usugowej i gospodarczej, z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeeniem ustale 19 dla budynkw zabytkowych objtych ochron ustaleniami planu, 4) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych przy lokalizacji : a) budynkw wolnostojcych 800 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 18 m, b) zabudowy bliniaczej 400 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 14 m, c) zabudowy szeregowej 250 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 6 m, 5) dojazdy do dziaek budowlanych oraz do budynkw i urzdze z nimi zwizanych z drogi publicznej w drugiej i kolejnych liniach zabudowy o szerokoci w liniach rozgraniczajcych 5,0 m i minimalnej szerokoci jezdni 3,5 m, 6) budynki mieszkalne i mieszkalno - usugowe wolnostojce, bliniacze i w zabudowie szeregowej o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 7) dachy budynkw mieszkalnych, mieszkalno usugowych paskie, ukowe, jedno, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, 8) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, z zastrzeeniem ust. 7 pkt 3, 9) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy wolnostojcej i bliniaczej maksymalnie 0,25, a dla zabudowy szeregowej 0,35, 10) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy wolnostojcej i bliniaczej 60 %, dla zabudowy szeregowej 50%,

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 4

11) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku mieszkalnego lub mieszkalno usugowego, 12) wskaniki obowizujce przy rozbudowie lub nadbudowie istniejcych wolnostojcych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego obiektw usugowych: a) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej - maksymalnie 0,45, b) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 35 %, c) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 9,0 m, lecz nie wysze ni budynek mieszkalny, d) dachy budynkw paskie, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, e) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, 13) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 2 stanowiska, 14) w przypadku lokalizacji usug wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. W przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku planu linii zabudowy : 1) od strony drogi publicznej obowizuj w tym zakresie minimalne odlegoci usytuowania obiektw budowlanych od zewntrznej krawdzi jezdni okrelone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 2) od strony drogi wewntrznej ustala si minimaln odlego usytuowania budynkw od linii rozgraniczajcej tereny zabudowy mieszkaniowej i drg wewntrznych na 4,0 m, 4. Jeeli obowizujce linie zabudowy nie s prostopade do bocznych granic dziaki, wwczas traktowa je naley jako lini styczn do jednego z naronikw budynku z zachowaniem rwnolegoci co najmniej jednej ciany do granicy dziaki. 5. Wyznaczone graficznie na rysunku planu obowizujce i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz istniejcej zabudowy. 6. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z cegy lub kamienia, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 7 pkt 13, 3) lokalizacji nowych budynkw przeznaczonych do chowu lub hodowli zwierzt, za wyjtkiem terenw istniejcych gospodarstw i zabudowy zagrodowej, z zachowaniem ustale ust. 7 pkt 6, 4) lokalizacji wolnostojcych reklam o powierzchni przekraczajcej 5,0 m2 . 7. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) przy rozbudowie i przebudowie istniejcych obiektw oraz budowie przy istniejcych obiektach budynkw gospodarczych i garay dopuszcza si odstpstwo od zasad okrelonych w ust. 2, za wyjtkiem parametru wysokoci oraz ustale pkt 9 i 10, 2) przy nadbudowie o poddasze uytkowe istniejcych dwukondygnacyjnych budynkw mieszkalnych, o ile wie si to ze zmian konstrukcji dachu wedug standardw okrelonych w niniejszym paragrafie parametr wysokoci nie obowizuje, 3) stosowanie wszystkich materiaw przy przebudowie i remontach dachw istniejcych budynkw, 4) wydzielanie dziaek nie speniajcych parametrw o ktrych mowa w ust. 2 pkt 4 wycznie w celu poprawy zagospodarowania nieruchomoci ssiadujcych, oraz jeeli wynika to z wydzielenia drg publicznych i wewntrznych drg dojazdowych, a take pod urzdzenia infrastruktury technicznej,
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 5

5) na dziakach o powierzchni powyej 800 m2 , lokalizacj obiektw usugowych samodzielnych lub jako przybudowanych do budynku mieszkalnego z zachowaniem nastpujcych ustale: a) maksymalna wysoko budynku usugowego - 12,0 m, lecz nie wiksza ni budynku mieszkalnego, b) dachy budynkw paskie, dwu lub wielospadowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, c) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,40, e) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 45%, 6) przebudow, rozbudow i odtworzenie budynkw w zabudowie zagrodowej z zachowaniem nastpujcych ustale: a) budynki mieszkalne wolnostojce o maksymalnej wysokoci 10,0 m, b) budynki gospodarcze i inwentarskie o maksymalnej wysokoci 10,0 m, c) dachy budynkw zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 2 pkt 7 i 8 oraz ust. 7 pkt 3, d) minimalna powierzchnia dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1200 m2 , e) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,40, f) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 40%, g) ogranicza si wielko hodowli i chowu zwierzt do 3 DJP, h) dopuszcza si lokalizacj budowli zwizanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 7) lokalizacj maych domw mieszkalnych (do 4 mieszka), dla ktrych ustala si: a) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1000 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 20 m, b) maksymalna wysoko budynkw mieszkalnych 12,0 m, c) dachy budynkw mieszkalnych dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna itp.), d) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,50, e) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30%, f) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 1 stanowisko na jedno mieszkanie, 8) odstpstwo od minimalnej szerokoci frontu dziaki ustalonej w ust. 2 pkt 4 lit a i b dla dziaek wydzielanych przy istniejcych drogach pod warunkiem, e podzia nie spowoduje zmiany szerokoci frontu dziaki oraz nie spowoduje moliwoci wydzielenia dziaki budowlanej w trzeciej linii zabudowy: a) dziaek niezabudowanych, jeeli realizacja budynku mieszkalnego stanowi bdzie uzupenienie pierwszej linii istniejcej zabudowy, b) dziaek zabudowanych w pierwszej linii zabudowy na ktrych istnieje moliwo realizacji drugiej linii zabudowy, 9) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, garay, wiat, altan, budynkw gospodarczych, wewntrznych drg dojazdowych, terenw zieleni urzdzonej, obiektw maej architektury, urzdze melioracji wodnych oraz urzdze wodnych, 10) zmian sposobu uytkowania budynkw gospodarczych na funkcj usugow, 11) sytuowanie budynku w odlegoci 1,5 m lub bezporednio przy granicy z ssiedni dziak budowlan, 12) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 13) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych,
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 6

14) przebudow i rozbudow istniejcych obiektw usugowych i produkcyjnych, 15) lokalizacj infrastruktury telekomunikacyjnej wycznie o nieznacznym oddziaywaniu. 8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MN obowizuj rwnie ustalenia zawarte w 19 ust. 4. 9. Przy lokalizacji i projektowaniu nowej zabudowy naley uwzgldni wystpowanie strefy pytkiego zalegania pierwszego poziomu wd gruntowych oznaczonej graficznie na rysunku planu (hydroizobaty 1 m). 10. Przy realizacji przydomowych oczyszczalni ciekw lub oczyszczalni lokalnych obowizuje nakaz uwzgldnienia warunkw hydrogeologicznych okrelonych na podstawie bada geotechnicznych oraz warunkw okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 11. Dla budynkw lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN i 12MN obowizuj minimalne odlegoci lokalizacji budynkw od granicy lasu okrelone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 12. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 8MN, 10MN, 13MN, 14MN, 16MN, 23MN i 24MN ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych rednich napi, zgodnie z warunkami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 7. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala si przeznaczenie pod nieuciliw zabudow usugow. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) realizacj nowej zabudowy oraz moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 1.000 m2 i minimaln szeroko frontu dziaki 18 m, 3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,6, 4) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej 30 %, 5) dachy budynkw usugowych wszystkie formy i konstrukcje, 6) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), pozostaych wszystkimi materiaami, 7) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 12 m, 8) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku usugowego, 9) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki wedug wskanika : 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z kamienia lub cegy, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 5 pkt 1 i 7, 3) lokalizacji baz, skadw i magazynw. 4. Wyznaczone graficznie na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz istniejcej zabudowy. 5. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) stosowanie jako materiaw elewacyjnych blachy falistej i trapezowej przy przebudowie i rozbudowie istniejcych budynkw usugowych, wycznie w przypadku pokrycia istniejcych elewacji tymi materiaami,
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 7

2) stosowanie wszystkich materiaw przy przebudowie i remontach dachw istniejcych budynkw, 3) lokalizacj usug uytecznoci publicznej, 4) lokalizacj wolnostojcych reklam, 5) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 6) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 7) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych. 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UM ustala si przeznaczenie pod nieuciliw zabudow usugow, zabudow usugowo - mieszkaniow i zabudow mieszkaniow. 2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 przy realizacji zabudowy usugowej i usugowo -mieszkaniowej ustala si : 1) realizacj nowej zabudowy oraz moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) budynki usugowe o maksymalnej wysokoci 9,0 m, 3) budynki usugowo - mieszkalne o maksymalnej wysokoci 10,0 m, 4) minimaln powierzchni dziaki budowlanej przy nowych podziaach geodezyjnych 800 m2 i minimalnej szerokoci frontu dziaki 18 m, 5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej dla zabudowy: a) usugowej maksymalnie 0,60, b) usugowo mieszkaniowej - maksymalnie 0,50, 6) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni dziaki budowlanej: a) usugowej 30 %, b) usugowo mieszkaniowej - 40 %, 7) dachy budynkw usugowo - mieszkalnych dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 25 do 45 stopni, dachy budynkw usugowych - wszystkie formy i konstrukcje, 8) krycie dachw spadzistych wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, blacha trapezowa, dachwka bitumiczna itp.), paskich wszystkimi materiaami, 9) budynki gospodarcze i garae wolnostojce lub jako przybudwki o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku mieszkalnego, mieszkalno usugowego lub usugowego, 10) zapewnienie staych miejsc postojowych dla samochodw osobowych w granicach dziaki w iloci minimum 2 stanowiska, 11) w przypadku lokalizacji usug wymagane jest wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych wedug wskanika: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni uytkowej usug, lecz nie mniej ni 1 miejsce postojowe. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 przy realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowizuj ustalenia zawarte w 6 ust. 2. 4. Wyznaczone graficznie na rysunku planu obowizujce i nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz istniejcej zabudowy. 5. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z kamienia lub cegy,

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 8

2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, z zastrzeeniem ust. 6 pkt 2 i 8, 3) lokalizacji baz, skadw i magazynw. 6. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) realizacj w pierwszej kolejnoci zabudowy mieszkaniowej, 2) stosowanie jako materiaw elewacyjnych blachy falistej i trapezowej przy przebudowie i rozbudowie istniejcych budynkw usugowych, wycznie w przypadku pokrycia istniejcych elewacji tymi materiaami, 3) stosowanie wszystkich materiaw przy przebudowie i remontach dachw istniejcych budynkw, 4) lokalizacj wolnostojcych reklam, 5) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw, garay i budynkw gospodarczych niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 6) sytuowanie budynku w odlegoci 1,5 m od granicy lub bezporednio przy granicy z ssiedni dziak budowlan, 7) prowadzenie robt przy przebudowie i podwyszaniu standardu uytkowego istniejcych obiektw w granicy dziaki, 8) lokalizacj blaszanych garay i budynkw gospodarczych. 7. Przy realizacji przydomowych oczyszczalni ciekw lub oczyszczalni lokalnych obowizuje nakaz uwzgldnienia warunkw hydrogeologicznych okrelonych na podstawie bada geotechnicznych oraz warunkw okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 8. Na dziakach ze zlokalizowan zabudow mieszkaniow dopuszcza si realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej wycznie o nieznacznym oddziaywaniu. 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UKR ustala si przeznaczenie terenu pod zabudow usug kultu religijnego wraz obiektami towarzyszcymi. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) moliwo przebudowy, rozbudowy, odbudowy i nadbudowy istniejcej zabudowy z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) maksymalna wysoko budynkw - 15,0 m, 3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,5, 4) dachy budynkw jedno, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 30 do 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna), 5) budynki gospodarcze i garae wolnostojce o wysokoci nie wikszej ni 5 m, sw form architektoniczn, geometri dachu, kolorystyk i uytymi materiaami elewacyjnymi winny nawizywa do budynku kaplicy. 3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si zakaz: 1) budowy ogrodze z prefabrykowanych elementw betonowych (przsa), blach i muru penego, za wyjtkiem muru z cegy lub kamienia, 2) stosowania jako materiaw elewacyjnych wszelkiego rodzaju listew plastikowych, blachy falistej, trapezowej i innych blach, 3) lokalizacji wolnostojcych reklam. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie dziaalnoci usugowej w zakresie usug publicznych : nauki, owiaty, opieki spoecznej i zdrowotnej, 2) realizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, zieleni urzdzonej oraz parkingw niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy.

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 9

10. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1R do 21R ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 2) likwidacji zadrzewie rdpolnych. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie wewntrznych drg dojazdowych do pl, cieek pieszych i rowerowych, 2) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej oraz urzdze melioracji wodnych. 11. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1RZ do 15RZ ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze k i pastwisk. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz: 1) przerywania cigoci systemu melioracji i drenau, 2) lokalizacji obiektw budowlanych za wyjtkiem urzdze melioracji wodnych i urzdze wodnych, 3) likwidacji zadrzewie rdpolnych, 4) grodzenia pl elementami uniemoliwiajcymi lub utrudniajcymi migracje zwierzt, 5) zmiany sposobu uytkowania ziemi. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie drg dojazdowych do pl, cieek pieszych i rowerowych, 2) lokalizacj sieci i urzdze infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych i kablowych elektroenergetycznych oraz kubaturowych stacji transformatorowych oraz urzdze melioracji wodnych. linii

12. 1. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RU i 2RU ustala si przeznaczenie pod obiekty produkcji ogrodniczej. 2. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si: 1) moliwo remontw, rozbudowy i odbudowy istniejcych obiektw budowlanych oraz lokalizacj nowej zabudowy wraz z niezbdn infrastruktur techniczn z zachowaniem standardw okrelonych w niniejszym paragrafie, 2) nowe budynki o maksymalnej wysokoci 10,0 m, szklarnie 9,0 m, 3) dachy budynkw, za wyjtkiem szklarni, paskie, dwu lub wielopoaciowe o kcie nachylenia 20 do 45 stopni, kryte wszystkimi rodzajami dachwek lub materiaami imitujcymi (blachodachwka, dachwka bitumiczna), dachy szklarni wszystkie rodzaje, 4) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziaki budowlanej maksymalnie 0,60, 5) minimalny udzia powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni dziaki budowlanej 25 %, 6) wymagane jest wydzielenie miejsc postojowych wedug wskanika 40 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) lokalizacj budynkw zaplecza techniczno administracyjnego, 2) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej oraz wewntrznych drg dojazdowych, parkingw i garay niezbdnych dla obsugi terenu i zabudowy, 3) lokalizacj terenw zieleni urzdzonej, 4) lokalizacj wolnostojcych reklam i masztw reklamowych. 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP ustala si przeznaczenie na tereny zieleni urzdzonej.

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 10

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala si nakaz uporzdkowania istniejcej zieleni oraz wprowadzenie nowej, komponowanej wraz z elementami maej architektury i owietlenia. 3. Dla terenw wymienionych w ust. 1 ustala si zakaz wznoszenia obiektw budowlanych, w tym rwnie tymczasowych, z zastrzeeniem ustale ust. 4. 4. Dla terenw wymienionych w ust. 1 dopuszcza si: 1) prowadzenie cieek pieszych i rowerowych, 2) prowadzenie sieci, lokalizacj obiektw i urzdze infrastruktury technicznej. 5. Dla istniejcych pomnikw przyrody obowizuj rwnie ustalenia zawarte w 18 ust. 2. 6. Dla terenu wymienionego w ust. 1 obowizuj rwnie ustalenia zawarte w 19 ust. 4 i 5. 14. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami od 1ZL do 16ZL ustala si utrzymanie istniejcych lasw ochronnych. 2. Na terenach wymienionych w ust. 1 zasady zagospodarowania i ochrony naley prowadzi wedug planu urzdzenia lasu zgodnie z ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r o lasach. 15. 1. Dla terenw oznaczonych symbolami od 1ZLD do 4ZLD ustala si przeznaczenie pod tereny rolnicze do zalesienia. 2. Zasady zagospodarowania oraz warunki zalesiania terenw, o ktrych mowa w ust. 1 okrelaj przepisy ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach. 16. Dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1W do 3W ustala si przeznaczenie pod urzdzenia i obiekty wodocigw. Dopuszcza si lokalizacj obiektw i urzdze zwizanych z funkcjonowaniem systemu wodocigowego oraz modernizacj i rozbudow istniejcych obiektw. Rozdzia 3. Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 17. 1. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz realizacji przedsiwzi mogcych zawsze i potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko, z zastrzeeniem ust. 2, 3 i 4. 2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U dopuszcza si realizacj przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko wycznie z zakresu usug i rzemiosa na potrzeby ludnoci. 3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MN dopuszcza si funkcjonowanie istniejcych przedsiwzi mogcych potencjalnie znaczco oddziaywa na rodowisko oraz lokalizacj nowych stacji obsugi rodkw transportu o maksymalnie dwch stanowiskach, pod warunkiem, e oddziaywanie na rodowisko nie przekroczy granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. 4. Na obszarze objtym planem dopuszcza si realizacj inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, cznoci publicznej i sygnalizacji, urzdze przeciwpowodziowych oraz rozbudow i modernizacj istniejcych. 5. Zasig oddziaywania na rodowisko dziaalnoci usugowej, handlowej lub rzemielniczej prowadzonej na terenach MN, UM i U nie moe przekracza granicy terenu lub nieruchomoci, do ktrej prowadzcy dziaalno posiada tytu prawny. 6. Na obszarze objtym planem ustala si zakaz chowu i hodowli zwierzt w liczbie wyszej ni 3 due jednostki przeliczeniowe inwentarza (DJP), zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczeglnych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzicia do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko. 7. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, na terenach inwestycji budowlanych ustala si obowizek zdejmowania humusu i wykorzystania go w biologicznie czynnej czci dziaek budowlanych lub do rekultywacji innych terenw zdegradowanych. 8. W zakresie ochrony powietrza ustala si:
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 11

1) obowizek ochrony powietrza polegajcy na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji wedug zasad okrelonych w przepisach odrbnych, 2) dopuszcza si ogrzewanie budynkw w oparciu o indywidualne rozwizania przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych rde energii cieplnej charakteryzujcych si brakiem emisji lub nisk emisj substancji do powietrza. 9. W zakresie ochrony wd podziemnych ustala si: 1) zakaz odprowadzania ciekw bezporednio do gruntu i wd powierzchniowych oraz nakaz odprowadzania ciekw poprzez kanalizacj gminn do oczyszczalni ciekw, 2) do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza si unieszkodliwianie ciekw w obrbie wasnej dziaki poprzez przydomowe oczyszczalnie ciekw, lokalne oczyszczalnie ciekw lub poprzez szczelne zbiorniki bezodpywowe; po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej nakaz podczenia si do niej i likwidacji zbiornika na cieki, 3) ze wzgldu na pooenie obszaru planu w granicach Gwnych Zbiornikw Wd Podziemnych (GZWP 454 Olkusz Zawiercie i GZWP 455 Dbrowa Grnicza), obowizuje zakaz: a) wysypywania i wylewania nieczystoci do wd i do gruntu, b) lokalizacji inwestycji, ktre mog zanieczyci wody podziemne ze wzgldu na wytwarzane cieki, emitowane pyy i gazy oraz skadowane odpady, c) lokalizacji inwestycji mogcych pogorszy stan rodowiska wodnego. 10. W zakresie ochrony przed haasem ustala si, e poziom haasu przenikajcy do rodowiska nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym wskazuje si, zgodnie z przywoan ustaw, e dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN obowizuj poziomy haasu jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow a dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami UM obowizuj poziomy haasu jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniowo usugow. 11. W zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi ustala si, e poziom pl elektromagnetycznych w rodowisku nie moe przekracza dopuszczalnych wartoci okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, przy czym: 1) dla terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN i UM obowizuj dopuszczalne poziomy pl elektromagnetycznych jak dla terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow, 2) dla wszystkich pozostaych terenw w granicach planu, elektromagnetycznych jak dla miejsc dostpnych dla ludnoci. 12. W zakresie postpowania z odpadami ustala si: 1) obowizuje odbir odpadw w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, 2) zakaz wylewania, zakopywania i skadowania odpadw na terenach nie przeznaczonych do tego celu oraz skadowania odpadw niebezpiecznych dla rodowiska. 13. W zakresie ochrony przyrody ustala si: 1) ograniczenie zmiany uytkowania k i pastwisk na grunty orne bd inne uprawy rolne, 2) nakaz utrzymania melioracji wodnych, 3) zachowanie pasw rolinnoci wzdu roww melioracyjnych i ciekw, 4) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewie rdpolnych. 18. 1. Wskazuje si do ochrony: 1) istniejcy pomnik przyrody, oznaczony graficznie na rysunku planu lipa drobnolistna ( Tilia cordata ) przy ul. Ogrodowej, ustanowiony na podstawie rozporzdzenia Nr 44/06 Wojewody lskiego z dnia 2 sierpnia 2006 r., obowizuj dopuszczalne poziomy pl

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 12

2) istniejcy pomnik przyrody, oznaczony graficznie na rysunku planu lipa szerokolistna ( Tilia platyphyllos ) przy ul. Ogrodowej, ustanowiony na podstawie rozporzdzenia Nr 39/06 Wojewody lskiego z dnia 27 lipca 2006 r. 2. Dla obiektw, o ktrych mowa w ust. 1 ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu, 2) umieszczania tablic reklamowych. Rozdzia 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej 19. 1. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego obejmuje si ochron ustaleniami planu, oznaczone na rysunku planu graficznie zabytki nieruchome, posiadajce warto historyczn i stanowice przykady lokalnej tradycji budowlanej: 1) zaoenie podworskie (ul. Ogrodowa), murowany dom mieszkalny na fundamentach dworu, ruiny zabudowa gospodarczych, park podworski, byy warzywnik, XIX w. dom w remoncie, 2) krzy przydrony przy ul. Szkolnej (przy DK 86), 3) krzy przydrony przy ul. Szkolnej (skrzyowanie z ul. Wiejsk). 2. Dla zabytkw nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust.1 ustala si nakaz utrzymania i ochrony obiektu z zachowaniem jego cech stylowych: formy, skali i gabarytw, a dla zabytku o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1 rwnie geometrii i pokrycia dachu, podziau architektonicznego elewacji (rozmiar, ksztat i rozmieszczenie otworw). 3. Dla zabytku chronionego ustaleniami planu, wymienionego w ust. 1 pkt 1 dopuszcza si: 1) wyburzenia ze wzgldu na zdarzenia losowe lub zy stan techniczny obiektu z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 2) przebudow w celu podnoszenia standardu uytkowego, 3) odbudow do stanu pierwotnego, 4) wymian pokrycia dachu na identyczne (typ i kolor), 5) wymian stolarki okiennej i drzwiowej na stolark o identycznej formie, gabarytach i podziaach. 4. Dla wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej zespou dworsko parkowego oznaczonej graficznie na rysunku planu, ustala si: 1) nakaz utrzymania kompozycji historycznego zespou budowlanego (dom mieszkalny na fundamentach dworu i zabudowania gospodarcze), 2) zakaz stosowania na elewacjach i dachach budynkw materiaw budowlanych typu blacha falista, blacha trapezowa, siding, pytki gresowe i blachodachwka, 3) zakaz lokalizacji wolnostojcych reklam i masztw reklamowych, 4) zakaz lokalizacji stacji bazowych i masztw telefonii komrkowej, 5) zakaz wprowadzania w przestrze tego terenu obiektw tymczasowych takich jak: blaszane pawilony handlowe, typowe kioski wolnostojce za wyjtkiem obiektw budowlanych niepoczonych trwale z gruntem, stawiane na czas okrelony przepisami odrbnymi, suce zorganizowanym obchodom dni witecznych, 6) elementy maej architektury, w szczeglnoci: lampy owietleniowe, awki, supy ogoszeniowe inne elementy zagospodarowania terenu musz mie ujednolicony charakter. 5. Dla terenu o ktrym mowa w ust. 4, przy robotach budowlanych wymagajcych pozwolenia na budow lub przy rozbirce obiektu budowlanego obowizuj przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 6. Dla wyznaczonych stref ochrony archeologicznej oznaczonych graficznie na rysunku planu, obejmujcych otoczenie stanowisk archeologicznych w promieniu 25m oznaczonych graficznie na rysunku planu ustala si nakaz:

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 13

1) przeprowadzania bada wyprzedzajcych w przypadku zamierze inwestycyjnych na terenie wystpowania zlokalizowanych stanowisk archeologicznych, 2) zabezpieczenia nadzoru archeologicznego pracom ziemnym zwizanym z realizacj sieci infrastruktury technicznej, budow drg i fundamentowaniem budynkw. 7. Dla zabytkw nieruchomych chronionych ustaleniami planu, wymienionych w ust. 1 pkt. 2 i 3 dopuszcza si, przy przebudowie ulic, przeniesienie poza pas drogowy. Rozdzia 5. Granice i sposb zagospodarowania obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie odrbnych przepisw 20. Dla pomnikw przyrody, lipy drobnolistnej i lipy szerokolistnej, zlokalizowanych przy ul. Ogrodowej, o ktrych mowa w 18, ustala si zakaz: 1) niszczenia, uszkadzania lub przeksztacania obiektu, 2) umieszczania tablic reklamowych. Rozdzia 6. Szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci 21. 1. Podziay terenw na dziaki budowlane w ramach jednej wasnoci mog by dokonywane w trybie indywidualnym przez wacicieli z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami oraz z zachowaniem ustale 6 ust. 2 pkt 4, 7 ust. 2 pkt 2 i 8 ust. 2 pkt 4. 2. W przypadku, gdy istniejcy ksztat i wielko dziaek wyklucza moliwo podziau na dziaki budowlane wg ustale planu, naley przeprowadzi scalenia i wtrny podzia w trybie przepisw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. 3. Wtrny podzia nieruchomoci gruntowej zabudowanej dokonywany w sposb, ktry dzieli istniejce budynki dopuszczalny jest na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami. Rozdzia 7. Szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 22. 1. Ustala si nakaz przestrzegania ogranicze w zagospodarowaniu terenw pooonych w strefach technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i redniego napicia zgodnie z zasadami okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. 2. Dla budynkw lokalizowanych na terenach przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow i oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN i 12MN obowizuj minimalne odlegoci lokalizacji budynkw od granicy lasu okrelone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdzia 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji 23. 1. Ustala si, e obsug komunikacyjn obszaru planu zapewnia si poprzez ukad istniejcych i projektowanych drg publicznych oraz niepublicznych drg wewntrznych. 2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KDGP 2/2 przeznaczony jest pod drog publiczn klasy gwnej ruchu przyspieszonego o nastpujcych ustaleniach: 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie drogi gwnej ruchu przyspieszonego, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 40,0 60,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) dwie jezdnie, kada o dwch pasach ruchu, ze rodkowym pasem dzielcym, 4) przekrj poprzeczny drogowy, 5) dostpno z drg ukadu lokalnego wycznie poprzez skrzyowanie zwyke lub skanalizowane z istniejc drog oznaczon na rysunku planu symbolem 2KDZ1/2. 3. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ1/2 i 2KDZ1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulicy zbiorczej, co oznacza, e przy ich modernizacji lub przebudowie obowizuj nastpujce ustalenia:
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 14

1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy zbiorczej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych od 8,0 m do 20,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwch pasach ruchu, 4) w zakresie wyposaenia w urzdzenia ruchu pieszego i rowerowego co najmniej jednostronnie chodnik dla pieszych, dopuszcza si jednostronny cig pieszo rowerowy. 4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDL1/2 do 4KDL1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic lokalnych wraz z urzdzeniami infrastruktury technicznej co oznacza, e przy modernizacji lub przebudowie istniejcych ulic obowizuj nastpujce ustalenia: 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy lokalnej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 8,0 12,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia jednoprzestrzenna o dwch pasach ruchu, 4) co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza si jednostronny cig pieszo rowerowy. 5. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD1/2 do 7KDD1/2 przeznacza si na drogi publiczne o funkcji ulic dojazdowych wraz z urzdzeniami infrastruktury technicznej co oznacza, e przy realizacji nowych i modernizacji lub przebudowie istniejcych ulic obowizuj nastpujce ustalenia : 1) parametry techniczne i uytkowe odpowiadajce klasie ulicy dojazdowej, 2) szeroko w liniach rozgraniczajcych 5,0 10,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 3) jezdnia o dwch pasach ruchu, 4) jednostronny chodnik dla pieszych, dopuszcza si brak wyodrbnienia jezdni i chodnikw. 6. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDW do 5KDW przeznacza si na drogi niepubliczne o funkcji ulic wewntrznych, o szerokoci w liniach rozgraniczajcych 5,0 do 8,0 m. 7. W przypadku braku moliwoci uzyskania normatywnej szerokoci w liniach rozgraniczajcych terenu pod drogi ze wzgldu na istniejce zainwestowanie dopuszcza si miejscowe zawenie terenu w liniach rozgraniczajcych, zgodnie z rysunkiem planu. 8. Dla terenw wymienionych w ust. 2 do 6 dopuszcza si lokalizacj obiektw i prowadzenie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami okrelonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 9. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS przeznacza si pod teren zaplecza komunikacji autobusowej. 10. Na terenie, o ktrych mowa w ust. 9 dopuszcza si lokalizacj obiektw i urzdze zwizanych z funkcjonowaniem przystanku (ptli autobusowej) pasaerskiej komunikacji autobusowej. Rozdzia 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej 24. Ustala si nastpujce zasady oglne: 1) prowadzenie nowych sieci w obrbie linii rozgraniczajcych istniejcych i planowanych drg oraz zieleni, 2) dopuszcza si korekty przebiegu istniejcych sieci oraz lokalizacj urzdze infrastruktury technicznej w sposb nie ograniczajcy podstawowego przeznaczenia terenu oraz uwzgldniajcy wymogi ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, 3) obowizek podczyszczania wd opadowych i roztopowych odprowadzanych z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenw zabudowy mieszkaniowej oraz usug w wypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomw zanieczyszcze okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 25. 1. Ustala si e pokrycie zapotrzebowania na wod na cele bytowo komunalne oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpoarowego (urzdze hydrantowych) dla obszaru planu realizowane bdzie na bazie istniejcych sieci wodocigowych, poprzez ich rozbudow, stosownie do potrzeb.

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 15

2. Dopuszcza si realizacj uj wd podziemnych (studni), zgodnie z warunkami okrelonymi w przepisach odrbnych. 26. 1. Ustala si nastpujce zasady w zakresie odprowadzania ciekw sanitarnych: 1) docelowe odprowadzenie ciekw sanitarnych poprzez gminny system kanalizacyjny do planowanej oczyszczalni ciekw Psary, zlokalizowanej poza granic planu, poprzez planowan kanalizacj sanitarn, 2) do czasu realizacji systemu, o ktrym mowa w pkt. 1 dopuszcza si unieszkodliwianie ciekw w obrbie wasnej dziaki poprzez oczyszczalnie przydomowe , oczyszczalnie lokalne lub za pomoc szczelnych zbiornikw bezodpywowych. 2. Przy realizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ciekw obowizuje nakaz uwzgldnienia warunkw hydrogeologicznych okrelonych na podstawie bada geotechnicznych oraz warunkw okrelonych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 3. Ustala si, e wody opadowe odprowadzane bd do lokalnych odbiornikw zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 4. Dopuszcza si odprowadzanie wd opadowych i roztopowych do ziemi przy spenieniu wymogw okrelonych zgodnie z ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 27. W zakresie zaopatrzenia w ciepo ustala si: 1) dostaw ciepa z indywidualnych rde przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych rde energii cieplnej charakteryzujcych si brakiem emisji lub nisk emisj substancji do powietrza, 2) dopuszcza si dostaw ciepa z sieci ciepowniczej zdalaczynnej, zasilanej z centralnego rda ciepa. 28. Ustala si, e dostawa gazu dla nowych odbiorcw zlokalizowanych w obszarze opracowania realizowana bdzie z istniejcej sieci redniego cinienia, po jej rozbudowie stosownie do potrzeb. 29. Ustala si nastpujce zasady zaopatrzenia w energi elektryczn: 1) bezporedni obsug odbiorcw z istniejcej sieci rozdzielczej niskiego napicia, po niezbdnej modernizacji oraz z sieci projektowanej, 2) dopuszcza si wymian transformatorw na jednostki o wikszej mocy na stacjach transformatorowych posiadajcych odpowiednie warunki techniczne. 30. Ustala si nastpujce zasady w zakresie telekomunikacji: 1) rozwj telekomunikacji w oparciu o istniejc i now sie z dopuszczeniem obsugi przez rnych uprawnionych operatorw sieci, 2) realizacj infrastruktury telekomunikacyjnej w iloci odpowiadajcej potrzebom istniejcego i planowanego zainwestowania. Rozdzia 10. Stawki procentowe dla nieruchomoci, dla ktrych warto wzrasta w zwizku z uchwaleniem planu i na podstawie ktrych ustala si opat o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 31. 1. Dla nieruchomoci lub czci nieruchomoci pooonych w granicach terenw oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN, od 8MN do 11MN, od 14MN do 18MN, od 20MN do 22MN i 24MN dla ktrych w planie dokonano przeznaczenia gruntw rolnych i nieuytkw na cele budownictwa mieszkaniowego oraz terenu 2U dla ktrego w planie dokonano przeznaczenia gruntw rolnych i nieuytkw na cele zabudowy usugowej ustala si stawk procentow od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30 % (sownie; trzydzieci procent). 2. Dla pozostaych terenw, ustalenia niniejszego planu nie spowodoway wzrostu wartoci nieruchomoci, std nie ustala si dla nich stawki procentowej. Rozdzia 11. Ustalenia kocowe 32. Uchwaa podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na stronie internetowej Gminy Psary. 33. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy.
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 16

34. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznik nr 1

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 17

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Malinowice wyoonego do publicznego wgldu w dniach od 7 czerwca do 5 lipca 2010 r., nieuwzgldnionych przez Wjta Gminy Psary. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami) Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Malinowice zawartych w dokumentacji prac planistycznych Wykaz uwag wniesionych do wyoonego do publicznego wgldu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Malinowice. 1. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionych w caoci przez Wjta Gminy uwag: 1) zgoszonej pod Nr 1 (dz. 1099, 1100), 2) zgoszonej pod Nr 2 (dz. 1098) dotyczcych przeznaczenia dziaek, na gboko 120 m od drogi, pod budownictwo mieszkaniowe. Dziaki, o ktrych mowa w uwagach w planie miejscowym na gboko okoo 45 m od ul. Sonecznej przeznaczone s pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostaa cz dziaek (ich czci pnocne) w planie oznaczone s jako tereny rolnicze. Takie przeznaczenie terenu jest zgodne z ustaleniami studium, wobec czego tak znaczne (2,5 krotne) poszerzenie terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow uzna naley za niezgodne z ustaleniami studium. Wskaza tutaj naley, e na ssiednich dziakach tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow maj tak sam gboko. Wobec powyszego nieuwzgldnienie uwagi uzna naley za uzasadnione. 2. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionej w caoci przez Wjta Gminy uwagi zgoszonej pod nr 14 dotyczcej przeznaczenia w planie caej dz. 447 pod zabudow. W planie cz dziaki od ul. Brzozowej na gboko okoo 45 m oraz od ul. Szkolnej na gboko okoo 70 m przeznaczona jest pod zabudow mieszkaniow. Pozostaa cz nieruchomoci (rodkowa) wedug ustale planu to tereny rolnicze. Takie rozwizanie jest zgodne z ustaleniami studium. Przeznaczenie dziaki, o ktrej mowa w uwadze w caoci pod tereny zabudowy mieszkaniowej byoby niezgodne z ustaleniami studium. Zauway tutaj naley, e zasig terenw zabudowy mieszkaniowej wzdu ul. Szkolnej i ul. Brzozowej jest taki sam jak na ssiednich dziakach. Nieuwzgldnienie uwagi uzna naley za uzasadnione. 3. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionych w caoci przez Wjta Gminy uwag: 1) zgoszonej pod Nr 4 (dz. dz. 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1227/7, 1228/1 1229, 1230/1, 1336/4, 968/4, 976/1, 976/3, 980/1, 980/7, 983/2, 983/3, 1032/5, 1032/6, 1034/13, 1034/15, 1034/17, 1034/18, 1035/6, 1035/7, 1039/2, 1039/3, 1040/2, 1040/3, 1203/11, 1203/14, 1206/7, 1207/3, 1207), 2) zgoszonej pod Nr 5 (dz. 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1227/7, 1228/1 1229, 1230/1, 1336/4, 968/4, 976/1, 976/3, 980/1, 980/7, 983/2, 983/3, 1032/5, 1032/6, 1034/13, 1034/15, 1034/17, 1034/18, 1035/6, 1035/7, 1039/2, 1039/3, 1040/2, 1040/3, 1203/11, 1203/14, 1206/7, 1207/3, 1207/5, 1206/9) 3) zgoszonej pod Nr 7 (dz. 1222/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1226/1, 1227/7, 1228/1 1229, 1230/1, 1336/4, 968/4, 976/1, 976/3, 980/1, 980/7, 983/2, 983/3, 1032/5, 1032/6, 1034/13, 1034/15, 1034/17, 1034/18, 1035/6, 1035/7, 1039/2, 1039/3, 1040/2, 1040/3, 1203/11, 1203/14, 1206/7, 1207/3, 1207/5, 1206/9)
Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany Strona 1

dotyczcych przeznaczenia dziaek pod rozbudow gospodarstwa ogrodniczego (zmiana na tereny RU - tereny obiektw produkcji ogrodniczej). Wedug ustale studium, teren obejmujcy dziaki wymienione w uwagach przeznaczony jest na tereny dolesie na gruntach rolnych (ZLD). Zgodnie z tym ustaleniem, w sporzdzanym planie, teren ten zosta oznaczony jako ZLD - tereny gruntw rolnych przeznaczone do zalesienia. Zmiana przeznaczenia na tereny RU jest wic niezgodna z ustaleniami studium. Podkreli tutaj naley fakt, e w czasie sporzdzania studium, na etapie wyoenia do publicznego wgldu projektu studium, nie zgoszono adnej uwagi dotyczcej takiego planowanego przeznaczenia tych dziaek. Wobec powyszego, nieuwzgldnienie uwag uzna naley za uzasadnione. 4. Nie uwzgldnia nieuwzgldnionych w caoci przez Wjta Gminy uwag: 1) zgoszonej pod Nr 6 (dz. 851 k.m. 5), 2) zgoszonej pod Nr 8 (dz. dz. 330,331,332,333,334 k.m. 3), 3) zgoszonej pod Nr 9 (dz. 325/1, 325/2 k.m. 3), 4) zgoszonej pod Nr 10 (dz. 296, 297, 298, 299, 300, 320), 5) zgoszonej pod Nr 11 (dz. 289, 290 k.m. 3), 6) zgoszonej pod Nr 12 (dz. 641, 642, 643 k.m. 5), 7) zgoszonej pod Nr 13 (dz. 640/1, 640/2, 644, 645, 646 k.m. 5), 8) zgoszonej pod Nr 15 (dz. 1421), 9) zgoszonej pod Nr 16 (dz. 706/1, 762/1, 763/3, 763/4, 764/1, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 765/1, 766/1, 768/1), 10) zgoszonej pod Nr 17 (dz. 345/2 k.m. 3), 11) zgoszonej pod Nr 18 (dz. 348, 348, 335, 660, 661, k.m. 3 i 5), 12) zgoszonej pod Nr 19 (dz. 301, 302, 303/1, 304/1, 321, 322, 323, 324 k.m. 3) dotyczcych przeznaczenia dziaek pod budownictwo mieszkaniowe. Dziaki o ktrych mowa w uwagach w ustaleniach Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary zlokalizowane s w obszarze MNr - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezerwowe, ktre mog by w planie przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wycznie po wyczerpaniu chonnoci innych terenw MN lub zapewnieniu waciwej dostpnoci komunikacyjnej i wyposaeniu terenw w sieci infrastruktury technicznej. Na dzie sporzdzania planu miejscowego gmina nie dysponuje rodkami finansowymi na zapewnienie tym terenom obsugi komunikacyjnej oraz sieci infrastruktury technicznej, jak rwnie nie jest speniony wymg wyczerpania chonnoci innych terenw przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow. Wobec powyszego uzasadnione jest nieuwzgldnienie uwag.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzenia 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania Na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami), w oparciu o Prognoz skutkw finansowych uchwalenia miejscowego planu Rada Gminy Psary rozstrzyga o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 1. W zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pooonego w soectwie Malinowice gmina Psary poniesie wydatki na nastpujce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej : a) realizacj gminnych drg publicznych, b) realizacj sieci wodocigowej i kanalizacyjnej. 2. rdem finansowania inwestycji wymienionych w ust. 1 bd : a) budet gminy, b) fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i poyczki z funduszy krajowych), c) partnerstwo publiczno prywatne. 3. Inwestycje bd realizowane sukcesywnie w miar pozyskania do zasobw gminnych gruntw w pasach drogowych wyznaczonych w planie, drg publicznych. 4. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 przyjmuje si na lata 2011 - 2025, sukcesywnie w miar pozyskiwania rodkw finansowych oraz w oparciu o aktualne potrzeby mieszkacw okrelane w wieloletnim programie inwestycyjnym i w budetach rocznych.

Przewodniczcy Rady Gminy Psary Jacenty Kubica

Id: AZETB-ZQLKV-OBNIA-WVVJM-YJQRW. Podpisany

Strona 1