You are on page 1of 6

UCHWAA NR LVI/972/2010 RADY MIEJSKIEJ BDZINA z dnia 27 wrzenia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bdzina dla terenu pooonego przy ul. wierczewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; w zwizku z art. 14 ust.8 i art.29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta Bdzina, po stwierdzeniu zgodnoci planu z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Bdzina, ktre zatwierdzono Uchwa Nr LVI/608/2006 Rady Miejskiej w Bdzinie z dnia 29 maja 2006 r. Rada Miejska Bdzina uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bdzina dla terenu pooonego przy ul. wierczewskiego Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. 1. Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Bdzinie. 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 10,5 ha w granicach wyznaczonych na zaczniku graficznym numer 1. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o ktrym mowa w ust. 1 skada si z tekstu /ustale/ planu stanowicego tre niniejszej uchway oraz zacznikw: 1) zacznik Nr 1 rysunek planu sporzdzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego przyjtego Uchwa Nr LVI/608/2006 Rady Miejskiej w Bdzinie z dnia 29 maja 2006 r.; 2) zacznik Nr 2 rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag; 3) zacznik Nr 3 rozstrzygnicie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalecych do zada wasnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalecych do zada wasnych Gminy. 4. Zakres ustale planu zawiera si w nastpujcych rozdziaach i obejmuje: 1) Rozdzia 1- Przepisy oglne; 2) Rozdzia 2- Przepisy szczegowe; przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenw i ksztatowania zabudowy, w tym: parametry, wskaniki, zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego; 3) Rozdzia 3- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji; 4) Rozdzia 4- Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej; 5) Rozdzia 5- Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 6) Rozdzia 6- Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego; 7) Rozdzia 7- Zasady podziau terenw na dziaki; 8) Rozdzia 8- Stawki procentowe, na podstawie ktrych ustala si opat z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu; 9) Rozdzia 9- Przepisy kocowe.

Id: AWNNG-JGWVX-LSCVI-QVXBX-OVUQF. Podpisany

Strona 1

2. Ilekro w dalszych przepisach niniejszej uchway jest mowa o: 1) uchwale - naley przez to rozumie niniejsz Uchwa Rady Miejskiej Bdzina; 2) planie - naley przez to rozumie komplet ustale, dotyczcych terenu objtego zasigiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustale rozdz.1 1, a bdcych przedmiotem niniejszej uchway; 3) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naley przez to rozumie ustaw z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z pniejszymi zmianami); 4) przepisach szczeglnych lub odrbnych - naley przez to rozumie obowizujce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 5) przeznaczeniu podstawowym - naley przez to rozumie planowane przeznaczenie terenu (rodzaj uytkowania terenu), ktre przewaa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczajcymi /to znaczy obejmuje swym zasigiem co najmniej 50% pow. danego terenu/; 6) przeznaczeniu uzupeniajcym - naley przez to rozumie przeznaczenie inne ni przeznaczenie podstawowe, ktre wzbogaca j lub uzupeniaj przeznaczenie podstawowe; warunki i zasady realizacji przeznaczenia uzupeniajcego okrelaj ustalenia terenowe planu; 7) powierzchni zabudowy - naley przez to rozumie sum wszystkich powierzchni zabudowy budynkw, liczona w zewntrznym obrysie murw; 8) powierzchni terenw utwardzonych - naley przez to rozumie sum terenw placw, parkingw, terenw o nawierzchni nieprzepuszczalnej oraz terenw przeznaczonych pod komunikacj wewntrzn; 3. 1. Przedmiotem ustale planu, s tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi i oznaczone nastpujcymi symbolami okrelajcymi ich przeznaczenie podstawowe: 1) 1ZN - teren zieleni cennej przyrodniczo. 2. W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza si wprowadzenie przeznaczenia uzupeniajcego okrelonego indywidualnie. 3. Tereny, o ktrych mowa w ust. 1 mog by w caoci przeznaczone i wykorzystane dla celw zgodnych z przeznaczeniem podstawowym lub czciowo dla celw przeznaczenia podstawowego i uzupeniajcego, na zasadach ustalonych w uchwale. 4. Dla wyznaczonego liniami rozgraniczajcymi i oznaczonego symbolem terenu obowizuj ustalenia terenowe planu, sformuowane w formie zapisw oglnych i szczegowych. 5. Nastpujce oznaczenia graficzne w rysunku planu s ustaleniami obowizujcymi: 1) granica opracowania planu; 2) linia rozgraniczajca teren o rnych funkcjach i rnych zasadach zagospodarowania; 3) symbol literowy terenu, o ktrych mowa w ust. 1 pp. 1); 6. Rysunek planu, oprcz obowizujcych oznacze, o ktrych mowa w ust. 1, zawiera nastpujce oznaczenia informacyjne, nie bdce ustaleniami planu: 1) przebieg sieci infrastruktury technicznej; 2) projektowany uytek ekologiczny. 7. Obszar planu usytuowany jest: 1) w granicach byego terenu grniczego KWK Pary w Dbrowie Grniczej; 8. W planie nie wyznacza si terenu obowizkowego przeprowadzenia procesu scalania.

Id: AWNNG-JGWVX-LSCVI-QVXBX-OVUQF. Podpisany

Strona 2

Rozdzia 2. Przepisy szczegowe Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenw i ksztatowania zabudowy w tym parametry, wskaniki i zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego. 4. 1. Wyznacza si tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolem 1 ZN. 2. Dla terenw o ktrych mowa w ust. 1 ustala si nastpujce przeznaczenie: 1) przeznaczenie podstawowe ZN teren zieleni cennej przyrodniczo; 2) przeznaczenie uzupeniajce - infrastruktura techniczna /w tym stacja redukcyjno-pomiarowa gazu/ dojcia piesze, cieki rowerowe i dojazdy, oglnodostpne urzdzenia np. platformy widokowe, altany . 3. Dla terenw o ktrych mowa w ust. 1 ustala si nastpujce w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urzdzania i uytkowania terenw 1) zakaz realizacji obiektw tymczasowych; 2) zakaz realizacji obiektw kubaturowych; 3) ustalenia dla projektowanego uytku ekologicznego zgodnie z 15 pkt.9. pp.1); 4) zakaz realizacji ogrodze; 5) zakaz umieszczanie tablic reklamowych; 6) minimalna powierzchnia dziaek - min. 800m2 , 7) powierzchnia terenw utwardzonych w tym dojazdy - do 10% powierzchni dziaek, 8) tereny biologicznie czynne - min. 90% powierzchni dziaek, 9) linia zabudowy nie wyznaczona graficznie zgodnie z warunkami technicznymi. Rozdzia 3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji 5. 1. Na obszarze planu ze wzgldu na przeznaczenie terenu ZN nie wyznacza si zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji. 2. Teren obsugiwany jest przez istniejcy ukad drogowy ulic wierczewskiego. Rozdzia 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej 6. 1. Dopuszcza si korekty przebiegu istniejcych sieci tj. sieci ciepowniczej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej i rejonw lokalizacji urzdze infrastruktury technicznej oraz ich parametrw technicznych w sposb nie ograniczajcy podstawowego przeznaczenia po uzgodnieniu z wacicielami i zarzdzajcym tymi sieciami i urzdzeniami. 7. 1. Zaopatrzenie w wod z istniejcej sieci wodocigowej w ul. wierczewskiego oraz sieci zlokalizowanej w obszarze osiedla Namiarkowa. 8. 1. W zakresie sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia ciekw dopuszcza si utrzymanie i modernizacj istniejcej sieci. 2. Ze wzgldu na przeznaczenie terenu ZN nie ustala si zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sieci. 9. 1. W zakresie wd opadowych naley zapewni odprowadzenie wd opadowych na wasny teren nieutwardzony. 10. 1. W zakresie sieci ciepowniczej dopuszcza si utrzymanie i modernizacj istniejcej sieci. 11. 1. W zakresie sieci elektrycznej dopuszcza si utrzymanie i modernizacj oraz budow sieci i urzdze elektroenergetycznych w wykonaniu nadziemnym i podziemnym . 2. Ze wzgldu na przeznaczenie terenu ZN ustala si dostaw energii elektrycznej w oparciu o istniejcy ukad sieci i urzdze elektroenergetycznych oraz rozwj sieci wzdu doj pieszych, cieek rowerowych i dojazdw, 3. Zlokalizowanie nowych stacji transformatorowych moliwe po uzgodnieniu ze stosown jednostk.
Id: AWNNG-JGWVX-LSCVI-QVXBX-OVUQF. Podpisany Strona 3

12. 1. W zakresie sieci gazowej ustala si utrzymanie z moliwoci modernizacji istniejcej sieci gazowej. 13. 1. W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza si poprowadzenie sieci wycznie jako kablowej. Rozdzia 5. ZASADY OCHRONY RODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 14. 1. W zagospodarowaniu terenw naley kierowa si zasad racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody, utrzymania istniejcej rwnowagi przyrodniczej. 15. W ramach ochrony istniejcych wartoci przyrodniczych wprowadza si nastpujce ograniczenia: 1. Zakaz lokalizacji szczeglnych. inwestycji przekraczajcych standardy rodowiskowe okrelone w przepisach

2. Zakaz gromadzenia odpadw, za wyjtkiem odpadw zwizanych z dziaalnoci prowadzon na wasnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupeniajcym. 3. Zakaz wprowadzania nie oczyszczonych wd opadowych lub roztopowych do wd lub do ziemi. 4. Nakaz ograniczenia haasu i wibracji do wartoci dopuszczalnych na granicy uytkowanego terenu. 5. Ustala si, e dla terenw na ktrych zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomw haasu, wymagane jest wprowadzenie zabezpiecze w postaci szpalerw drzew, ekranw akustycznych /lub innych/. 6. Wprowadza si konieczno ochrony przed zniszczeniem: otulin biologicznych ciekw i zbiornikw wodnych. 7. Zakazuje si lokalizacji urzdze i obiektw przekraczajcych standardy ochrony rodowiska. 8. Obszary zagroone osuwaniem si mas ziemnych nie wystpuj. 9. Celem ochrony rodowiska wyznacza si nastpujce strefy: 1) Projektowany uytek ekologiczny Dolina Potoku Brzozowickiego, dla ktrego ustala si zachowanie istniejcych ciekw wodnych oraz istniejcej rolinnoci, istniejcych kompleksw kowych ze szczeglnym uwzgldnieniem gatunkw chronionych oraz ptactwa gowego; Rozdzia 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 16. 1. Na obszarze planu nie wystpuj obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami oraz obiekty o walorach kulturowych kwalifikujcych je do ochrony na mocy ustale planu miejscowego. Rozdzia 7. Zasady podziau na dziaki 17. 1. W rozwizaniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowizuje zasada podziau na dziaki, w sposb nie naruszajcy granic wasnoci terenu. 2. Minimalna powierzchni dziaki okrelona w zasadach i warunkach zagospodarowania dla terenu ZN. 18. 1. Ustala si nastpujce zasady i warunki wtrnych podziaw terenu: 1) podzia jest wynikiem korekty (aktualizacji) katastru dziaek w procesie ich porzdkowania, 2) podzia jest niezbdny do wydzielenia terenu dla realizacji ustale planu, 3) planowany i dopuszczony w ustaleniach planu podzia istniejcych nieruchomoci winien uwzgldnia zasad penej bezporedniej dostpnoci do urzdze infrastrukturalnych. 2. Dokonywanie podziaw wymaga uwzgldnienia przepisw w zakresie gospodarki nieruchomociami. 19. 1. Dopuszcza si procesy scalania dziaek z zachowaniem nastpujcych uwarunkowa, gdy istniejca wielko dziaki uniemoliwia jej wykorzystanie dla okrelonych w planie ustale.

Id: AWNNG-JGWVX-LSCVI-QVXBX-OVUQF. Podpisany

Strona 4

Rozdzia 8. Stawki procentowe 20. 1. Na terenie ZN ustala si stawk procentow, na podstawie ktrej nalicza si jednorazow opat, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 5%. Rozdzia 9. Przepisy kocowe 21. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i na stronach internetowych Miasta Bdzina. 22. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Bdzina. 23. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Bdzina mgr Waldemar Szydo

Id: AWNNG-JGWVX-LSCVI-QVXBX-OVUQF. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LVI/972/2010 Rady Miejskiej Bdzina z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.jpg Rysunek planu sporzdzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego przyjtego Uchwa Nr LVI/608/2006 Rady Miejskiej w Bdzinie z dnia 29 maja 2006 r. Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LVI/972/2010 Rady Miejskiej Bdzina z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.pdf Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag Zacznik Nr 3 do Uchway Nr LVI/972/2010 Rady Miejskiej Bdzina z dnia 27 wrzenia 2010 r. Zalacznik3.pdf Rozstrzygnicie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalecych do zada wasnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nalecych do zada wasnych Gminy

Id: AWNNG-JGWVX-LSCVI-QVXBX-OVUQF. Podpisany

Strona 6