You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLIX/396/2010 RADY GMINY CZERNICHW z dnia 8 padziernika 2010 r.

w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 , poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z pn. zm.) Rada Gminy Czernichw uchwala, co nastpuje: 1. Uchwaa niniejsza okrela szczegowy sposb konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, zwany dalej konsultacjami. 2. Konsultacje przeprowadza si w oparciu o zasady 1. Pomocniczoci, 2. Partnerstwa, 3. Suwerenno, 4. Efektywnoci, 5. Uczciwej konkurencji, 6. Jawnoci. 3. 1. Konsultacje przeprowadza si z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi, w art. 3 ust. 3 o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. 2. Konsultacje przeprowadza si w celu poznania opinii podmiotw, o ktrych mowa w ust. 1 w sprawie poddanej konsultacji. 3. Wynik konsultacji nie jest wicy dla organw Gminy Czernichw. 4. Konsultacje projektw aktw prawa miejscowego z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie nie wykluczaj moliwoci przeprowadzenia konsultacji spoecznych projektw uchwa wymienionych w 1. Z mieszkacami gminy jeli zostanie zgoszony wniosek w tej sprawie. 4. 1. Jeeli projekt aktu miejscowego podlegajcy konsultacji zgoszony jest zgodnie ze statutem Gminy Czernichw, z inicjatywy Wjta Gminy Czernichw konsultacje przeprowadza si przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Gminy. 2. Jeeli projekt aktu prawa miejscowego podlegajcy konsultacji zgaszany jest, zgodnie ze Statutem Gminy Czernichw, z inicjatywy, komisji rady oraz grup co najmniej 4 radnych, konsultacje przeprowadza si po otrzymaniu przez Wjta Gminy Czernichw od Przewodniczcego Rady Gminy Projektu stosownego aktu prawa miejscowego.

Id: MKWMR-SBIXW-UMNFT-RHFET-SDQJX. Podpisany

Strona 1

5. 1. W przypadku obowizku przeprowadzenia konsultacji Wjt Gminy Czernichw okrela w szczeglnoci, przedmiot, form i termin przeprowadzenia konsultacji oraz waciw komrk organizacyjn Urzdu Gminy Czernichw odpowiedzialn za ich przeprowadzenie. 2. Informacje o podejmowanych konsultacjach publikuje si na stronie internetowej Urzdu Gminy Czernichw. Informacja taka moe by rwnie opublikowana w prasie o zasigu lokalnym oraz w formie obwieszcze na terenie Gminy Czernichw. 3. Konsultacje mog mie form w szczeglnoci: - bezporednich otwartych spotka, - pisemnego wyraania opinii w danej kwestii, - internetowego forum dyskusyjnego z uyciem strony internetowej Urzdu Gminy, - warsztatw projektowych , umoliwiajcych interesantom zdobycie wiedzy na temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiza. - bada ankietowych i sondaowych w formie papierowej , telefonicznej, elektronicznej i bezporedniej. 4. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z Rad termin wyraenia przez ni opinii nie moe by krtszy ni 14 dni od dnia dorczenia jej projektu aktu prawa miejscowego. 5. W przypadku konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie termin wyraenia opinii nie moe by krtszy ni 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzdu Gminy Czernichw 6. Nie przedstawienie opinii o ktrej mowa w ust. 4 i 5 , w terminie okrelonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnacj z prawa do jej wyraania. 6. 1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wjt Gminy podaje do publicznej wiadomoci za porednictwem strony internetowej Urzdu Gminy oraz przedstawia Radzie Gminy Czernichw. 2. Sprawozdanie zawiera zestawienie zgoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Wjta. 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Wjt podaje do publicznej wiadomoci nie pniej ni w cigu 14 dni od zakoczenia konsultacji. 7. Konsultacje uznaje si za wane bez wzgldu na liczb osb i podmiotw biorcych udzia w konsultacjach , jeeli zostay przeprowadzone zgodnie z uchwa. 8. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Zbigniew Kotrys

Id: MKWMR-SBIXW-UMNFT-RHFET-SDQJX. Podpisany

Strona 2