You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLVIII/497/10 RADY GMINY JASIENICA z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Zespoowi Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy. Dziaajc na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.), oraz art. 11 ust.2, art. 12 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 5 ust.9 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Jasienica u c h w a l a : 1. Nadaje si Statut Gminnemu Zespoowi Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy, w brzmieniu jak w zaczniku do Uchway. 2. Traci moc Uchwaa Nr XIII/80/96 Rady Gminy w Jasienicy z dnia 29 kwietnia 1996r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespoowi Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jasienica. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 5. Uchwaa podlega ogoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogosze.

Przewodniczcy Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek

Id: FOJVQ-CQHFW-RCPIW-MCWMY-VYOCR. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XLVIII/497/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzenia 2010 r. STATUT GMINNEGO ZESPOU OBSUGI SZK I PRZEDSZKOLI W JASIENICY Rozdzia 1. POSTANOWIENIA OGLNE 1. Gminny Zesp Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy zwany dalej Zespoem dziaa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pn. zm.) 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) 3) ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) 4) uchway Nr X/58/95 Rady Gminy w Jasienicy z dnia 07 grudnia 1995 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Zesp Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy 2. Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o: 1. Gminie naley przez to rozumie Gmin Jasienica. 2. Placwkach owiatowych naley przez to rozumie przedszkola, szkoy podstawowe, zespoy szkolnoprzedszkolne i gimnazja, prowadzone przez Gmin Jasienica. 3. Dyrektorze szkoy naley przez to rozumie take dyrektora przedszkola. 3. 1. Siedziba Zespou mieci si w Jasienicy nr 845. 2. Obszarem dziaania Zespou jest Gmina Jasienica. 3. Gminny Zesp Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy posiada skrcon nazw w brzmieniu: GZOSiP w Jasienicy. 4. Zesp uywa pieczci w penym brzmieniu i adresem siedziby: GMINNY ZESP OBSUGI SZK I PRZEDSZKOLI W JASIENICY 43-385 JASIENICA 845 4. 1. Zesp jest gminn jednostk budetow nie posiadajc osobowoci prawnej. 2. Zesp prowadzi gospodark finansow wedug zasad okrelonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budetowych. Rozdzia 2. ZAKRES DZIAANIA 5. Przedmiotem dziaania Zespou jest prowadzenie nadzoru i obsugi finansowo ksigowej, kadrowej, administracyjno gospodarczej oraz w zakresie spraw organizacyjnych placwek owiatowych, prowadzonych przez Gmin Jasienica. 6. Zakres dziaania Zespou obejmuje w szczeglnoci: 1) prowadzenie obsugi finansowo ksigowej i kasowej wszystkich placwek owiatowych, 2) organizowanie wypaty wynagrodze i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy nauczycieli, pracownikw administracji i obsugi zatrudnionych w placwkach owiatowych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,

Id: FOJVQ-CQHFW-RCPIW-MCWMY-VYOCR. Podpisany

Strona 1

3) opracowywanie wsplnie z dyrektorami placwek owiatowych projektw planw finansowych tych jednostek, 4) opracowywanie zbiorczych projektw budetu owiaty na podstawie planw i wydatkw poszczeglnych placwek owiatowych, 5) prowadzenie biecej analizy wykorzystania rodkw ujtych w planach finansowych placwek owiatowych i Zespou, przygotowywanie na podstawie wnioskw dyrektorw szk propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkadanie informacji w tym zakresie organom gminy, 6) wspdziaanie z dyrektorami placwek owiatowych w sporzdzaniu sprawozda jednostkowych i opracowywaniu sprawozda cznych w zakresie danych statystycznych ( GUS, SIO, EN3 ) dotyczcych zatrudnienia, wynagradzania, dochodw i wydatkw budetowych oraz dochodw wasnych, 7) prowadzenie obsugi finansowo ksigowej Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych na podstawie decyzji wydawanych przez dyrektorw, 8) prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji ksigowej skadnikw majtkowych stanowicych mienie placwek owiatowych i Zespou i uzgadnianie na tej podstawie stanw wynikajcych z przeprowadzanych spisw inwentaryzacyjnych, 9) prowadzenie akt osobowych dyrektorw placwek owiatowych, nauczycieli, pracownikw administracyjnoobsugowych i Zespou, 10) prowadzenie czynnoci merytoryczno organizacyjnych zwizanych z : a) przeprowadzaniem konkursw na stanowiska dyrektorw, b) dokonywaniem oceny pracy dyrektora placwki owiatowej, c) przeprowadzaniem postpowa egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegajcych si o awans na stopie nauczyciela mianowanego oraz z prowadzeniem ewidencji wydanych aktw mianowania, d) przygotowywaniem do zatwierdzenia przez wjta Gminy Jasienica arkuszy organizacyjnych szk oraz ich zestawie zbiorczych, 11) organizowanie dowoenia uczniw do szk, ze szczeglnym uwzgldnieniem uczniw niepenosprawnych, 12) przygotowywanie projektw regulaminw, zarzdze wjta Gminy Jasienica, uchwa Rady Gminy w zakresie spraw owiatowych a take projektw innych dokumentw o charakterze organizacyjnym, 13) realizacja zada owiatowych gminy dotyczcych refundacji pracodawcom kosztw ksztacenia pracownikw modocianych i innych programw, 14) prowadzenie ewidencji realizacji obowizku szkolnego uczniw od 16 do 18 roku ycia, 15) prowadzenie ewidencji szk i placwek niepublicznych Rozdzia 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 7. 1. Zespoem kieruje Dyrektor. Dyrektora zatrudnia i rozwizuje z nim umow o prac wjt Gminy Jasienica, ktry ustala dla niego zakres czynnoci. 2. Dyrektor Zespou dziaa jednoosobowo na podstawie penomocnictw lub upowanie udzielonych przez wjta Gminy Jasienica. 3. Dyrektor Zespou wykonuje czynnoci ze stosunku pracy wobec pracownikw Zespou. 4. Organizacj wewntrzn i zasady funkcjonowania Zespou okrela jego regulamin organizacyjny. 5. Dokumentacj Zespou przechowuje si w jego siedzibie. 8. Do podstawowych uprawnie dyrektora Zespou naley: 1. Kierowanie biec dziaalnoci Zespou i reprezentowanie go na zewntrz, 2. Realizacja zada owiatowych, 3. Planowanie i prawidowa realizacja gospodarki finansowej Zespou,

Id: FOJVQ-CQHFW-RCPIW-MCWMY-VYOCR. Podpisany

Strona 2

4. Opracowywanie dokumentacji wewntrznej Zespou, 5. Wykonywanie zada w ramach powszechnego obowizku obrony. 9. Pracownicy Zespou s pracownikami samorzdowymi, a ich prawa i obowizki oraz zasady wynagradzania okrelaj odrbne przepisy. Rozdzia 4. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 10. 1. Zesp prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie o finansach publicznych. 2. Podstaw gospodarki finansowej Zespou jest roczny plan finansowy. 3. rodkami na rachunku bankowym dysponuje dyrektor Zespou. 4. Odpowiedzialno za gospodark finansow Zespou ponosi Dyrektor Zespou i w zakresie mu powierzonym Gwny Ksigowy Zespou. Rozdzia 5. POSTANOWIENIA KOCOWE 11. 1. Zesp jest zakadem pracy w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( tj. Dz. U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pn. zm.) 2. Zesp prowadzi obieg dokumentw i przechowuje dokumentacj zgodnie z instrukcj kancelaryjn obowizujc w jednostkach budetowych. 12. Zmiany Statutu mog by dokonywane z zachowaniem trybu waciwego do jego uchwalania. 13. Likwidacja Zespou moe nastpi wycznie na podstawie Uchway Rady Gminy w Jasienicy. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj zastosowanie powszechnie obowizujce przepisy prawa.

Id: FOJVQ-CQHFW-RCPIW-MCWMY-VYOCR. Podpisany

Strona 3