You are on page 1of 4

UCHWAA NR XXXIX/309/10 RADY GMINY JAWORZE z dnia 1 padziernika 2010 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Jaworzu Dziaajc na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pn. zm), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm) Rada Gminy w Jaworzu uchwala, co nastpuje: 1. Nada Statut Gminnemu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Jaworzu stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Traci moc Uchwaa Rady Gminy Jaworze Nr XXVI/128/2000 z dnia 28.12.2000 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Orodkowi Pomocy Spoecznej w Jaworzu. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Jaworze i Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej Jaworzu. 4. Uchwaa wchodzi w ycie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Jaworze Andrzej liwka

Id: DMFWN-RHDJV-NKKNW-AKHXM-FLCET. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 padziernika 2010 r. STATUT Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Jaworzu Rozdzia I Postanowienia oglne 1. Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Jaworzu, zwany dalej Orodkiem dziaa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej, 2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach rodzinnych, 3) ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentw, 4) ustawy z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, 5) ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, 6) ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych, 7) innych, waciwych aktw prawnych, 8) uchway Nr XVI/101/2000 Rady Gminy Jaworze z dnia 16.03.2000 roku w sprawie powoania Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Jaworzu, 9) niniejszego Statutu. 2. 1. Orodek jest jednostk budetow Gminy Jaworze. 2. Orodek posiada nazw: Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Jaworzu. 3. Siedziba Orodka mieci si w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85. 4. Orodek podlega Wjtowi Gminy Jaworze, ktry sprawuje nadzr nad dziaalnoci Orodka. 5. Obszar dziaania Orodka obejmuje terytorium Gminy Jaworze. Rozdzia II Przedmiot dziaalnoci 3. 1. Orodek realizuje nastpujce zadania: 1) wasne i zlecone z zakresu pomocy spoecznej nalece do waciwoci gminy, polegajce w szczeglnoci na: a) rozpoznawaniu potrzeb spoecznych oraz analizie i ocenie zjawisk bdcych ich rdem, b) organizowaniu funkcjonowania pomocy spoecznej w Gminie z uwzgldnieniem rozbudowy niezbdnej infrastruktury socjalnej, c) przyznaniu i wypacaniu wiadcze przewidzianych ustaw o pomocy spoecznej, d) pobudzaniu spoecznej aktywnoci w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osb i rodzin, e) prowadzeniu fachowej dziaalnoci socjalnej (praca socjalna) ukierunkowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie. 2) Zlecone z zakresu wiadcze rodzinnych, polegajce w szczeglnoci na: a) prowadzeniu postpowania w sprawie przyznawania wiadcze rodzinnych, b) wypacaniu wiadcze rodzinnych. 3) zlecone z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw polegajce w szczeglnoci na: a) podejmowaniu dziaa wobec dunikw alimentacyjnych, b) prowadzeniu postpowania w sprawie przyznawania wiadcze z funduszu alimentacyjnego,

Id: DMFWN-RHDJV-NKKNW-AKHXM-FLCET. Podpisany

Strona 1

c) wypacaniu wiadcze z funduszu alimentacyjnego. 4) wasne z zakresu dodatkw mieszkaniowych, polegajce w szczeglnoci na: a) prowadzeniu postpowania w sprawie przyznawania dodatkw mieszkaniowych, b) wypacaniu dodatkw mieszkaniowych. 5) wasne z zakresu ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie, polegajce w szczeglnoci na: a) koordynowaniu realizacji gminnego programu przeciwdziaania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, b) prowadzeniu poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w szczeglnoci poprzez dziaania edukacyjne suce wzmocnieniu opiekuczych i wychowawczych kompetencji rodzicw w rodzinach zagroonych przemoc w rodzinie, c) zapewnieniu obsugi organizacyjno-technicznej zespou interdyscyplinarnego, d) podejmowaniu interwencji w rodowisku wobec rodziny dotknitej przemoc w oparciu o procedur Niebieskiej Karty. 2. Orodek ponadto realizuje zadania zlecone innymi ustawami, powierzone w ramach zawartych porozumie oraz zadania zlecone przez Rad i Wjta Gminy Jaworze, w tym okrelone w Strategii Rozwizywania Problemw Spoecznych w Gminie Jaworze. 4. W ramach zada okrelonych w 3 Orodek wykonuje zadania wasne gminy, zadania wasne gminy o charakterze obowizkowymi i zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej. 5. 1. Zadania z zakresu pomocy spoecznej Orodek realizuje we wspdziaaniu i wsppracy z instytucjami, sdami, organizacjami spoecznymi, Kocioem Katolickim, innymi kocioami i zwizkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 2. Orodek przy realizacji zada wsppracuje take z jednostkami organizacyjnymi pomocy spoecznej i innymi instytucjami spoza terenu Gminy. Rozdzia III Organizacja Orodka 6. 1. Orodkiem kieruje Kierownik, ktry odpowiada za caoksztat dziaalnoci Orodka i reprezentuje go na zewntrz. 2. Kierownik Orodka jest zatrudniany przez Wjta Gminy Jaworze. 3. Kierownik jest pracodawc dla pracownikw Orodka. 7. 1. Funkcjonowanie Orodka opiera si na zasadach jednoosobowego kierownictwa, subowego podporzdkowania, podziau czynnoci i indywidualnej odpowiedzialnoci za wykonywanie powierzonych zada. 2. Struktur organizacyjn Orodka, z uwzgldnieniem podziau na wewntrzne komrki organizacyjne i szczegowym okreleniem ich zada, ustala Kierownik Orodka w regulaminie organizacyjnym. Regulamin organizacyjny wydawany jest w drodze zarzdzenia Kierownika po uzyskaniu akceptacji Wjta Gminy Jaworze. 8. Kierownik Orodka odpowiada za waciw realizacj przypisanych Orodkowi zada oraz za prawidowe wykorzystanie powierzonych mu rodkw finansowo-rzeczowych. Rozdzia IV Gospodarka finansowa 9. 1. Orodek prowadzi gospodark finansow na zasadach obowizujcych w samorzdowych jednostkach budetowych. 2. Orodek pokrywa swoje wydatki bezporednio z budetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodw budetu gminy. 3. Podstaw gospodarki finansowej Orodka jest roczny plan finansowy. 10. Orodek posiada odrbny rachunek bankowy. Rozdzia V Postanowienia kocowe 11. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie maj przepisy powszechnie obowizujce. 2. Zmiana postanowie Statutu wymaga zachowania trybu okrelonego dla jego uchwalenia.
Id: DMFWN-RHDJV-NKKNW-AKHXM-FLCET. Podpisany Strona 2

Przewodniczcy Rady Gminy Jaworze Andrzej liwka

Id: DMFWN-RHDJV-NKKNW-AKHXM-FLCET. Podpisany

Strona 3