You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLIX/216/10 RADY GMINY KOSZARAWA z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia sposobu konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwizku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy Koszarawa uchwala , co nastpuje: 1. 1. Okreli sposb konsultowania z rad dziaalnoci poytku publicznego, w przypadku jej powoania lub organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarzdowymi, projektw aktw prawa miejscowego w dziadzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji. 2. Konsultacje, o ktrych mowa w ust. 1 przeprowadzane s przy opracowaniu aktw normatywnych okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. a) projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji pozarzdowych, b) programu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, 3. Konsultacje w sprawach wskazanych w ust. 2 ogasza i przeprowadza Wjt Gminy, ostateczny sposb rozstrzygnicia opinii naley do kompetencji Wjta. 4. Konsultacje przeprowadza si poprzez umieszczenie ogoszenia o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem aktu na stronie internetowej Urzdu Gminy Koszarawa i na tablicy ogosze w budynku Urzdu Gminy w Koszarawie. 5. Ogoszenie o ktrym mowa w ust. 4 powinno zawiera w szczeglnoci: a) cel konsultacji, b) przedmiot konsultacji, c) czas rozpoczcia i zakoczenia konsultacji, 6. Rada dziaalnoci poytku publicznego lub organizacje pozarzdowe w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogoszenia, o ktrym mowa w ust. 4 mog zgasza pisemnie opinie na temat projektw aktw poddanych konsultacjom. Opinie, o ktrych mowa nie maj charakteru wicego. 7. W terminie 7 dni od dnia zakoczenia konsultacji podaje si do publicznej wiadomoci wynik z przeprowadzonych konsultacji z uzasadnieniem. 8. Konsultacje s wane bez wzgldu na ilo podmiotw w nich uczestniczcych. 9. Wyniki konsultacji Wjt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektw aktw, o ktrych mowa w ust.2. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Koszarawa.
Id: XRJPP-MCQGE-COYKL-RBVPM-HHITY. Podpisany Strona 1

3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy mgr Roman Zo

Id: XRJPP-MCQGE-COYKL-RBVPM-HHITY. Podpisany

Strona 2