You are on page 1of 6

UCHWAA NR LIII/547/10 RADY GMINY WIERKLANIEC z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie nadania statutu samorzdowemu zakadowi budetowemu pod nazw Gminny Orodek Rekreacji w wierklacu. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 3,10,12,13,15, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z pn. zm.), Rada Gminy wierklaniec uchwala, co nastpuje: 1. Nadaje si Statut Gminnemu Orodkowi Rekreacji w wierklacu stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Traci moc Statut nadany uchwa nr XXXIII/278/05 Rady Gminy wierklaniec z dnia 28 stycznia 2005 r. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po 14 dniach od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 1 grudnia 2010 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Henryk Hojka

Id: BBMYJ-FRUOP-MTULQ-UENSA-NFJCD. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr LIII/547/10 Rady Gminy wierklaniec z dnia 30 wrzenia 2010 r. STATUT Gminnego Orodka Rekreacji GOR w wierklacu Rozdzia 1. Postanowienia oglne 1. Gminny Orodek Rekreacji GOR w wierklacu zwany dalej Zakadem prowadzi dziaalno w oparciu o: 1. ustaw o samorzdzie gminnym z 8.03.1990 r. (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pon. zm.), 2. ustaw o gospodarce komunalnej z 20.12.1996 r. (Dz. U. Nr 9 z 1997r., poz. 43 z pn. zm.), 3. ustaw o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.), oraz inne oglnie obowizujce przepisy a take 4. ustaw o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, z 2001r., poz. 733 z pn. zm.), 5. ustaw o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminie (Dz. U. Nr 132 z 1996 r., poz. 622 z pn. zm.), 6. ustaw z 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251). 2. Gminny Orodek Rekreacji w wierklacu jest samorzdowym zakadem budetowym prowadzcym gospodark finansow w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych. Podstaw gospodarki finansowej jest roczny plan dochodw i wydatkw, zwany dalej planem finansowym jednostki budetowej. 3. Zakad realizuje zadania wasne Gminy o charakterze uytecznoci publicznej, okrelone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym, ktrych celem jest biece i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludnoci w drodze wiadczenia usug powszechnie dostpnych, utrzymanie gminnych obiektw uytecznoci publicznej w tym terenw rekreacyjnych i urzdze sportowych oraz obiektw administracyjnych. 4. Zakad zarzdza i administruje w imieniu Gminy przekazanym mu do prowadzenia statutowej dziaalnoci mieniem komunalnym a to: - Parkiem w wierklacu wraz ze wszystkimi znajdujcymi si tam obiektami i innymi budynkami, budowlami, urzdzeniami, terenami zielonymi i rekreacyjno-wypoczynkowymi, - obiektami nad Jeziorem Nako-Checho, przejtymi na stan po dawnym Orodku Sportu i Rekreacji NakoChecho, - budynkami i obiektami komunalnymi, - terenami zielonymi i cmentarzem komunalnym, oraz mieniem innych podmiotw przejtym do zarzdzania i administrowania na podstawie stosownych umw lub innych aktw prawnych a w szczeglnoci: - nieruchomociami stanowicymi mienie Skarbu Pastwa - Lasw Pastwowych, pooonymi nad Jeziorem Nako-Checho a bdcych przedmiotem umowy najmu zawartej pomidzy Lasami Pastwowymi i Gminn wierklaniec. 5. Sprawowanie zarzdu i administrowanie obejmuje w szczeglnoci: - ustalanie techniczno-gospodarczych potrzeb Zakadu w przedmiocie utrzymania, modernizacji, rozbudowy urzdze i obiektw infrastruktury technicznej i form ich finansowania, - wykonywanie inwestycji, remontw i biecych napraw w zarzdzanych obiektach oraz ich ochrona i zabezpieczenie,
Id: BBMYJ-FRUOP-MTULQ-UENSA-NFJCD. Podpisany Strona 2

- ustalanie kosztw utrzymania obiektw i urzdze Zakadu i opracowywanie planw jego rozbudowy i modernizacji, - ustalanie zasad uytkowania poszczeglnych obiektw i nieruchomoci zarzdzanych i administrowanych przez Zakad, - zawieranie umw cywilno-prawnych w zakresie objtym dziaalnoci Zakadu, w tym udzielanie zamwie publicznych zgodnie z obowizujcymi przepisami, - egzekwowanie wymaganych nalenoci czynszowych i innych opat od osb zobowizanych, - skadanie Wjtowi Gminy corocznych sprawozda ze swej dziaalnoci oraz wystpowanie do Wjta Gminy z umotywowanymi wnioskami w sprawach wykraczajcych poza zakres zwykego zarzdu. 6. 1. Zakad jest samorzdow jednostk nie posiadajc osobowoci prawnej, kierowan przez Dyrektora. 2. Dyrektor dziaa jednoosobowo na podstawie niniejszego Statutu oraz szczeglnych penomocnictw udzielanych mu przez Wjta Gminy. 3. Dyrektora GOR w razie jego nieobecnoci zastpuje Zastpca Dyrektora GOR. 4. Organem uprawnionym do zatrudniania i zwalniania Dyrektora jest Wjt Gminy, bdcy jednoczenie zwierzchnikiem subowym wobec Dyrektora 7. Siedzib Zakadu jest wierklaniec. 8. Zakad moe uywa skrconej nazwy GOR wierklaniec. 9. Zakad ma prawo uywa pieczci firmowej o nastpujcej treci:

Rozdzia 2. Cele i zadania Zakadu 10. 1. Celem dziaania Zakadu jest realizacja caoksztatu zada wasnych Gminy wierklaniec o charakterze uytecznoci publicznej, okrelonych w art. 7 ust.1 ustawy o samorzdzie gminnym, obejmujcych sprawy w szczeglnoci w zakresie: - utrzymania czystoci i porzdku, - gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz utrzymania gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej a take obiektw administracyjnych, - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenw rekreacyjnych i urzdze sportowych, - prowadzenia ogrodu zoologicznego maych rozmiarw - rekreacji i wypoczynku w tym hipoterapii i rekreacji konnej, - zieleni gminnej i zadrzewie, - cmentarza komunalnego, - ochrony zabytkw i zabytkowego drzewostanu na terenie Parku wierklanieckiego. 2. Zakad realizuje powierzone mu zadania, o ktrych wyej mowa poprzez wiadczenie oglnie dostpnych usug sucych zaspokojeniu zbiorowych potrzeb ludnoci. 11. 1. W zakresie usug komunalnych Zakad zarzdza i administruje nieruchomociami Gminy zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i uytkowymi oraz obiektami administracyjnymi i uytecznoci publicznej. Zakad moe przej take nieruchomoci innych osb przekazane Gminie w zarzd. 2. Do zada Zakadu naley w szczeglnoci:
Id: BBMYJ-FRUOP-MTULQ-UENSA-NFJCD. Podpisany Strona 3

- utrzymanie budynkw i obiektw komunalnych w naleytym stanie, - zapewnienie sprawnego dziaania istniejcych urzdze technicznych, - wykonywanie napraw i remontw, - utrzymanie czystoci i porzdku wewntrz budynkw i wok posesji, - zawieranie, zmiana i rozwizywanie umw na dostaw energii elektrycznej i gazu, wywz nieczystoci staych oraz wykonywanie usug konserwatorskich, porzdkowych i innych. - zawieranie, zmiana i rozwizywanie umw najmu lokali mieszkalnych i uytkowych, - prowadzenie wymaganej dokumentacji budynkw, obiektw i lokali oraz ewidencji zamieszkaych tam osb, - zawiadamianie o stawkach czynszu i innych opat, naliczanie i egzekwowanie wymaganych nalenoci, - dochodzenie w postpowaniu sdowym zalegoci z tytuu najmu, inicjowanie postpowa o eksmisje, - powiadamianie odpowiednich organw i sub o zaistniaych naruszeniach porzdku, - zawieranie umw na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz eksploatacji sieci elektrycznej oraz usug komunalnych. 12. Zadania w zakresie rekreacji i wypoczynku, w tym utrzymanie terenw rekreacyjnych Zakad realizuje poprzez: - propagowanie, organizowanie lub nadzorowanie wszelkich oglnie dostpnych imprez rekreacyjnowypoczynkowych odbywajcych si na jego terenie, - zapewnienie caorocznej bazy hotelowo-gastronomicznej na terenie Parku oraz sezonowo bazy turystycznej nad Jeziorem Nako-Checho, - wiadczenie usug hotelowo gastronomicznych, - wykazywanie szczeglnej dbaoci o zabytkowy Park i inne tereny zielone znajdujce si w jego wadaniu, polegajce m.in. na prowadzeniu prawidowej gospodarki drewnem, specjalistycznej pielgnacji drzew i uzupenianiu drzewostanu Parku poprzez zadrzewianie, - staa wsppraca z Nadlenictwem wierklaniec, Lig Ochrony Przyrody i Stra Len - staa wsppraca i nadzr wojewdzkiego konserwatora zabytkw w zakresie utrzymania zabytkowego Parku, Hotelu Paac Kawalera oraz zachowanych zaoe paacowo-parkowych po dawnym Paacu tzw. Maym Wersalu, - utrzymanie drg wewntrznych, cieek rowerowych, alejek i innych komunikacyjnych cigw spacerowych w Parku i nad Zalewem, - utrzymanie porzdku i czystoci w zarzdzanych obiektach i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszcze do uytku publicznego, - upowszechnianie wiedzy o historii zabytkowego zespou paacowo-parkowego, - organizowanie imprez kulturalnych jak plenery malarskie, wernisae, kameralne koncerty muzyczne, owiatowych jak szkolenia, narady, sympozja itp. - organizowanie patnych imprez rozrywkowych okolicznociowych na zlecenie osb trzecich. oglno dostpnych oraz ograniczonych imprez

13. Utrzymanie czystoci i porzdku na terenie Gminy obejmuje prace porzdkowe, a w tym: - organizowanie akcji wywozu odpadw wielkogabarytowych, - oprnianie koszy ulicznych, - wywz segregowanych przez mieszkacw surowcw wtrnych, - oczyszczanie ulic, - inne prace zlecone. 14. Utrzymanie gminnych terenw zielonych obejmuje:
Id: BBMYJ-FRUOP-MTULQ-UENSA-NFJCD. Podpisany Strona 4

1. Na terenie Parku w wierklacu: - pielgnacj drzewostanu, - wycink suchych drzew, usuwanie wiatroomw, odrostw, - koszenie traw, - sadzenie drzew i krzeww, 2. Prace zlecone doranie przez Gmin. 15. Zakad zarzdza i administruje cmentarzem komunalnym znajdujcym si na terenie Gminy zgodnie z obowizujcymi w tym zakresie przepisami. 16. Szczegowe zakresy zada oraz zasady i warunki ich realizacji przez poszczeglne komrki organizacyjne Zakadu okrela regulamin organizacyjny. Rozdzia 3. Kierownictwo i organizacja wewntrzna 17. Zakadem kieruje jednoosobowo Dyrektor, ktry podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi pen odpowiedzialno za funkcjonowanie Zakadu. 18. 1. Wewntrzn struktur organizacyjn Zakadu a w szczeglnoci rodzaj, zakres i zasady dziaania poszczeglnych komrek organizacyjnych oraz warunki wzajemnej wsppracy, stosunki zalenoci, liczba etatw w poszczeglnych komrkach organizacyjnych, tryb nadzoru i kontroli oraz rodzaj i zakres odpowiedzialnoci osb penicych funkcje kierownicze i samodzielne okrela Regulamin Organizacyjny. 2. Integraln czci Regulaminu jest Schemat Organizacyjny Zakadu, ktry w sposb graficzny przedstawia jego struktur organizacyjn. 3. Zasady wynagradzania pracownikw Zakadu okrela Regulamin Wynagrodze. 4. Regulamin Organizacyjny tak jak i Regulamin Wynagradzania podlega zatwierdzeniu przez Wjta Gminy. 19. Zakad jest pracodawc w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy a Dyrektor jako organ kierujcy t jednostk wykonuje z mocy ustawy czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy. 20. Dyrektor zatrudnia pracownikw niezbdnych do naleytego funkcjonowania Zakadu w ramach posiadanych rodkw finansowych i zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. 21. Do obowizkw Dyrektora naley reprezentowanie Zakadu w stosunkach zewntrznych i kierowanie jego dziaalnoci zgodnie z uchwaami Rady Gminy i zaleceniami Wjta Gminy oraz obowizujcymi przepisami prawa w celu realizacji powierzonych zada. 22. Do obowizkw Gwnego Ksigowego naley w szczeglnoci przestrzeganie obowizujcych przepisw finansowych, podatkowych i innych oglnych, przestrzeganie dyscypliny budetowej, zasad gospodarki magazynowej i obiegu dokumentacji finansowo-ksigowej, windykacja nalenoci, wspdziaanie z Dyrektorem Zakadu w sprawach majtkowych, sporzdzanie sprawozda finansowych, deklaracji podatkowych i dokumentw ZUS. 23. Obowizki pracownikw okrela obowizujcy w Zakadzie Regulamin Pracy wydany w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Rozdzia 4. Gospodarka finansowa 24. GOR dziaa w formie samorzdowego zakadu budetowego, nalecego do sektora finansw publicznych i prowadzcego gospodark finansow na podstawie cyt. na wstpie ustawy o finansach publicznych. 25. Podstaw gospodarki finansowej Zakadu jest roczny plan dochodw i wydatkw, obejmujcy przychody i wydatki stanowice koszty dziaalnoci oraz stan rodkw obrotowych i rozliczenia z budetem zwany planem finansowym jednostki budetowej. 26. 1. Zakad pokrywa wydatki na realizacj zada statutowych z wpyww pochodzcych z:
Id: BBMYJ-FRUOP-MTULQ-UENSA-NFJCD. Podpisany Strona 5

- organizacji imprez, - sprzeday usug komunalnych, - najmu, - pobierania opat uchwalanych przez Rad Gminy, - dotacji budetowych, - dziaalnoci hotelowo-gastronomicznej, - darowizn i zapisw osb fizycznych i prawnych, 2. Zakad posiada wasne konto bankowe. Rozdzia 5. Postanowienia kocowe 27. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mog by dokonane na podstawie uchway Rady Gminy wierklaniec.

Id: BBMYJ-FRUOP-MTULQ-UENSA-NFJCD. Podpisany

Strona 6