You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI Katowice, dnia NP/II/0911/384/10 Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XLV/406/10 Rady Powiatu Cieszyskiego z dnia 27 wrzenia 2010 r. w sprawie zmiany uchway Rady Powiatu Cieszyskiego z dnia 23 lutego 2009 r. nr XXVIII/266/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w czci okrelonej w tabeli, zamieszczonej w 1 niniejszej uchway w zakresie sw: Administrator sieci 100 z - jako niezgodnej z przepisem art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) w zwizku z 5 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prac w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 z pn. zm.). 2010-11-03

Uzasadnienie Na sesji w dniu 27 wrzenia 2010 r. Rada Powiatu Cieszyskiego podja uchwa Nr XLV/406/10 w sprawie zmiany uchway wasnej z dnia 23 lutego 2009 r. nr XXVIII/266/09 w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. Uchwa podjto midzy innymi w oparciu o przepis art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, zawierajcy delegacj dla rady powiatu do wydania w tym zakresie przepisw powszechnie obowizujcych na obszarze jednostki samorzdu terytorialnego. W myl postanowie ust. 1 tego przepisu organ prowadzcy szko, bdcy jednostk samorzdu terytorialnego okrela dla nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu m.in.: wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania dodatku funkcyjnego, z zastrzeeniem art. 33 i 34 ustawy - Karta Nauczyciela.

Wspomniany przepis art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi norm o charakterze iuris cogentis, formuujcy zamknity katalog problemw wymagajcych uregulowania w akcie wykonawczym. Z normatywnego charakteru uchway podjtej w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika konieczno formuowania jej postanowie jedynie na podstawie i w granicach upowanienia ustawowego. Oznacza to, e w jej treci nie mog znale si regulacje nie znajdujce uzasadnienia w normie zawierajcej delegacj ustawow do jej podjcia. Musz one by zgodne z innymi przepisami prawa i nie powinny powtarza kwestii uregulowanych w innych aktach normatywnych. Tymczasem, w ocenie organu nadzoru naruszenie wskazanej wyej delegacji (art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela) w zwizku z brzmieniem 5 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prac w dniu wolnym od pracy stanowi regulacja zawarta w tabeli, zamieszczonej w 1 niniejszej uchway w zakresie sw Administrator sieci 100 z. Powyszym unormowaniem Rada dopucia przyznanie dodatku funkcyjnego midzy innymi nauczycielowi, ktremu powierzono funkcj Administratora sieci w Centrum Ksztacenia Praktycznego. Rozwizanie takie jest sprzeczne z obowizujcymi przepisami prawnymi. Przepis art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela upowania organ stanowicy jednostki samorzdu terytorialnego do okrelenia w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokoci oraz szczegowych warunkw przyznawania m. in. dodatku funkcyjnego. Realizujc powysz delegacj rada powiatu powinna uwzgldni regulacj zawart w 5 w/w rozporzdzenia, ktry wskazuje zakres podmiotowy uprawnie do uzyskania dodatku funkcyjnego. Zgodnie z treci powoanego przepisu do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s nauczyciele, ktrym powierzono: 1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoy, placwki lub innej jednostki organizacyjnej (...), albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoy; 2) sprawowanie funkcji: a) b) wychowawcy klasy, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, Wskazany wyej przepis ustala w sposb wyczerpujcy krg podmiotw uprawnionych z dniem powierzenia okrelonego stanowiska lub funkcji do uzyskania dodatku funkcyjnego, nie upowaniajc przy tym organu stanowicego powiatu do stanowienia w tym zakresie norm modyfikujcych. Rady powiatw powinny zatem tre swoich regulacji dostosowywa cile do zakresu przyznanego im upowanienia i przysugujcych im kompetencji, wynikajcych z zakresu

c) opiekuna stau.

ich zada. S one bowiem zobowizane do przestrzegania w ramach swej waciwoci przepisw oglnie obowizujcych. Majc na uwadze powysze naley jednoznacznie stwierdzi, i Rada Powiatu jest upowaniona do okrelenia wysokoci dodatku funkcyjnego oraz szczegowych warunkw jego przyznawania wycznie dla nauczycieli, ktrym powierzono sprawowanie funkcji wskazanych w powoanych wyej przepisach; nie posiada natomiast kompetencji do rozszerzania krgu podmiotw uprawnionych do uzyskania dodatku funkcyjnego o nauczycieli sprawujcych funkcj Administratora sieci. Trybuna Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 5 listopada 1986 r. wyrazi pogld, i upowanienie ustawowe podlega zawsze cisej, literalnej wykadni; domniemywanie objcia upowanieniem materii w nim nie wymienionych w drodze np. wykadni celowociowej nie moe zasadniczo wchodzi w rachub (orzeczenie Trybunau Konstytucyjnego z 5 listopada 1986 r., U 5/86, publ. OTK 1986/1/1). Wprowadzajc kwestionowane postanowienia regulaminowe Rada Powiatu Cieszyskiego wykroczya poza przyznane jej przez ustawodawc kompetencje, naruszajc tym samym normy konstytucyjne. Zgodnie z zasad legalizmu ustanowion w art. 7 Konstytucji RP, organy wadzy publicznej mog podejmowa dziaania wycznie na podstawie i w granicach prawa. Ponadto, wydajc akty bdce rdem powszechnie obowizujcego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej jednostki samorzdu terytorialnego (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP), naley respektowa zakres delegacji zawartej w aktach prawnych wyszego rzdu, powstrzymujc si od stanowienia norm, do ktrych tworzenia brak jest stosownego upowanienia. W wietle przedstawionych argumentw stwierdzenie niewanoci przedmiotowej uchway - w czci okrelonej na wstpie - jest uzasadnione i konieczne. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyskiego 2, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk