You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 2010-11-04 NP/II/0911/316/10

Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr 1180/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda lska w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu niektrych substancji na terenie Miasta Ruda lska, jako sprzecznej z art. 40 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.).

Uzasadnienie W dniu 30 wrzenia 2010 r. Rada Miasta Ruda lska podja uchwa nr 1180/LXIX/2010 w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu niektrych substancji na terenie Miasta Ruda lska. Uchwaa ta zostaa podjta midzy innymi w oparciu o art. 40 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem, rada gminy moe wydawa przepisy porzdkowe, jeeli jest to niezbdne dla ochrony ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porzdku, spokoju i bezpieczestwa publicznego, w zakresie nieuregulowanym w odrbnych ustawach lub przepisach powszechnie obowizujcych. Aby zatem wyda przepis porzdkowy, musz by spenione kumulatywnie dwie przesanki: powstanie sytuacji zagroenia ycia lub zdrowia obywateli lub koniecznoci uregulowania zapewnienia tej materii porzdku, spokoju i bezpieczestwa lub innych publicznego, przepisach oraz brak w odrbnych ustawach powszechnie

obowizujcych. Pogld ten potwierdza orzecznictwo sdw administracyjnych, midzy innymi wyrok z dnia 22 maja 1991 r. Naczelnego Sdu Administracyjnego w Katowicach (sygn. akt SA/Ka 311/91, Centralna Baza Orzecze Sdw Administracyjnych): 1. Przepis art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,

poz. 95 z pn. zm.) wymaga przede wszystkim, aby materia majca by przedmiotem regulacji przez rad gminy - nie bya uregulowana w odrbnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowizujcych. 2. Jeli ustawodawca w danej materii zrezygnowa z bardziej szczegowej, a przy tym bardziej rygorystycznej - w ramach okrelonego rodzaju dziaalnoci gospodarczej - reglamentacji prawnej, to nie mona powiedzie, i tym samym chodzi o sfer dziaalnoci, w ktrej organy gminy maj swobod w stanowieniu przepisw gminnych. Generalnie bowiem jest to sfera stosunkw spoecznych i gospodarczych unormowana przepisami powszechnie obowizujcymi w kraju, a wic zastrzeona do regulacji ustawowej. Zauway take trzeba, e w art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095) znajduje si uregulowanie, zgodnie z ktrym podejmowanie, wykonywanie i zakoczenie dziaalnoci gospodarczej jest wolne dla kadego na rwnych prawach, z zachowaniem warunkw okrelonych przepisami prawa. Ograniczenia w zakresie swobody dziaalnoci gospodarczej mog by wprowadzane wycznie w formie ustawy. W przedmiotowej sprawie bezsprzecznym pozostaje, i materia zawarta w uchwale Rady Miejskiej w Rudzie lskiej nie zostaa uregulowana ustawowo. Oznacza to, e wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu dopalaczy mogo teoretycznie by przedmiotem regulacji w drodze ustanowienia przez Rad Miejsk aktu prawa miejscowego o charakterze porzdkowym, jednake wycznie w razie spenienia si drugiej przesanki z art. 40 ust. 3 ustawy o samorzdzie gminnym, a mianowicie wykazania istnienia stanu niezbdnoci dla ochrony ycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porzdku, spokoju i bezpieczestwa publicznego. Pamita naley, i problemy zwizane z uywaniem dopalaczy nie s problemami lokalnymi. Dotycz one zjawisk wystpujcych na terenie caego kraju, a wic sfery stosunkw spoecznych, ktra wymaga generalnych uregulowa. Jak wskaza w uzasadnieniu wyroku z dnia 1 padziernika 2003 roku Naczelny Sd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt II SA/Po 1409/03, Dz. Urz. Lubus. 2003/106/1876): Przepisy porzdkowe nale do prawa lokalnego i nie mona przy ich pomocy likwidowa brakw ustawodawstwa obowizujcego na terenie caego kraju lub likwidowa zagroe majcych znaczenie oglnokrajowe. Niewtpliwa luka ustawowa (...) nie moe by zapeniona przepisami porzdkowymi. (por. wyrok NSA w Krakowie z dnia 13 stycznia 2003r., sygn. akt SA/Kr 2812/02). Powysze stanowisko znajduje pene odzwierciedlenie w wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 roku (sygn. akt P 10/02, OTK-A 2003/6/62).

Niezalenie od powyszego w treci uchway znajduj si take inne bdy. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95), przepisy porzdkowe wchodz w ycie po upywie trzech dni od dnia ich ogoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porzdkowe mog wchodzi w ycie w terminie krtszym ni trzy dni, a jeeli zwoka w wejciu w ycie przepisw porzdkowych mogaby spowodowa nieodwracalne szkody lub powane zagroenia ycia, zdrowia lub mienia, mona zarzdzi wejcie w ycie takich przepisw z dniem ich ogoszenia. Tymczasem Rada Miasta Ruda lska okrelia termin wejcia w ycie przedmiotowej uchway na 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, co wyklucza zakwalifikowanie jej jako przepisu porzdkowego. Tym samym uchwa nr 1180/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda lska z dnia 30 wrzenia 2010 r., ze wzgldu na wyej opisane nieprawidowoci naley uzna za wadliw, co czyni stwierdzenie jej niewanoci w caoci uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk