You are on page 1of 2

WOJEWODA LSKI Katowice, dnia 2010-11-05 NP/II/0911/386/10 Rozstrzygnicie nadzorcze Na podstawie art. 91 ust.

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) stwierdzam niewano uchway Nr XLV/359/10 Rady Gminy Goleszw z dnia 29 wrzenia 2010 r. w sprawie ustalenia godzin bezpatnego nauczania w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie w czci okrelonej w 3 uchway w zakresie sw "z moc obowizujc od 1 padziernika 2010 roku" jako niezgodnej z przepisem art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95). Uzasadnienie Wymienion uchwa, podjt na sesji w dniu 29 wrzenia 2010 r., Rada ustalia godziny bezpatnego nauczania w Przedszkolu Publicznym w Goleszowie. W ocenie organu nadzoru uchwaa zawiera niedopuszczaln regulacj, przewidujc nadanie mocy wstecznej jej postanowieniom. Zarzut ten dotyczy 3 uchway w zakresie, w jakim przewiduje moc obowizujc uchway od dnia 1 padziernika 2010 roku. Moc art. 6 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) organ stanowicy gminy zobligowano do ustalenia czasu, w ktrym publiczne przedszkola, dziaajce na terenie danej gminy, zapewniaj bezpatne nauczanie, wychowanie i opiek dla wychowankw tych placwek. Jednake realizacja tego zadania musi si dokonywa z zachowaniem naczelnych zasad konstytucyjnych. Tymczasem kwestionowane unormowanie jest sprzeczne z przepisem art. 2 Konstytucji RP. Wskazana norma konstytucyjna ustanawia zasad demokratycznego pastwa prawnego, z ktrej wynika midzy innymi obowizek przestrzegania zasad poprawnego prawotwrstwa w tym zwaszcza zasady lex retro non agit. Wymaga podkrelenia, e w wietle aktualnie obowizujcego ustawodawstwa zakaz retroakcji nie ma charakteru bezwzgldnego i w uzasadnionych, wyjtkowych przypadkach moe by naruszony. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5 ustawy o ogaszaniu aktw normatywnych (...) istnieje moliwo nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowizujcej, jeeli zasady demokratycznego pastwa prawnego nie stoj temu na przeszkodzie. Kwestionowana uchwaa stanowi akt prawa miejscowego. Adresaci przyjtych niniejsz uchwa norm powinni zatem by poinformowani o ich istnieniu z odpowiednim wyprzedzeniem, zwaszcza e jest to akt po raz pierwszy normujcy przedmiotow kwesti na terenie Gminy Goleszw. Tote omawiane przepisy gminne nie mog by wprowadzone w ycie z odstpstwem od zasady nieretroakcji. Zatem pocztkowa data obowizywania kwestionowanej uchway moe zosta wyznaczona dopiero

na dzie nastpujcy po upywie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. Niedopuszczalne jest natomiast przyjcie, e uchwaa obowizywa bdzie po upywie dwch dni od jej podjcia przez Rad, gdy nawet gdyby zostaa ona opublikowana w tym samym dniu, w ktrym zostaa podjta, to i tak nie zostanie zachowany ustawowy wymg prawidowego vacatio legis. Zgodnie z brzmieniem art. 4 w/w ustawy akty normatywne, zawierajce przepisy powszechnie obowizujce, ogaszane w dziennikach urzdowych wchodz w ycie po upywie czternastu dni od dnia ich ogoszenia, chyba e dany akt normatywny okreli termin duszy". W omawianym przypadku przy zaoeniu ze uchwaa zostaaby ogoszona niezwocznie (w dniu podjcia), termin jej wejcia w ycie przypada na 13 padziernika 2010 r. Majc na uwadze wymienione nieprawidowoci, stwierdzenie niewanoci kwestionowanej uchway, w czci okrelonej na wstpie, jest konieczne i uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnicie nadzorcze suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyskiego 2, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od dnia dorczenia rozstrzygnicia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk