You are on page 1of 3

WOJEWODA LSKI

Katowice, dnia 2010-11-08 NP/II/0911/345/10

Rozstrzygnicie nadzorcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.)

stwierdzam niewano

uchway Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Wielowie z dnia 29 wrzenia 2010 r. w okrelenia wymaga jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych, prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzt w caoci, jako sprzecznej z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pn. zm.), zwanej dalej ustaw.

Uzasadnienie

Przedmiotow uchwa Rady Gminy Wielowie podjto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy. W uchwale tej uregulowano wymagania dotyczce uzyskania zezwolenia na prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierztami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy oraz wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych w oparciu o delegacj art. 7 ust. 3a ustawy. Wskazane wyej przepisy stanowi normy o charakterze iuris cogentis (bezwzgldnie obowizujce) formuujce zamknity katalog problemw wymagajcych uregulowania w akcie wykonawczym. Zadaniem organu stanowicego jednostki samorzdu terytorialnego, wydajcego przepisy powszechnie obowizujce na obszarze gminy, jest pena realizacja upowanienia ustawowego, wyczerpujca zakres przekazanych przez ustawodawc uprawnie. Niespenienie ktrejkolwiek z przesanek w niej zawartych skutkuje zawsze bezwzgldn niewanoci uchway. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 3a rada gminy okrela, w drodze uchway, wymagania jakie

powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie: 1. odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, 2. oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych. Uchwaa zawierajca wyej wymienione wymagania, powinna uwzgldnia opis wyposaenia technicznego niezbdnego do realizacji zada, a w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci uwzgldnia rwnie wynikajce z wojewdzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadw komunalnych, do ktrych odpady maj by przekazywane. Tymczasem 1 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej uchway okrelono jedynie, e przedsibiorca powinien posiada sprzt speniajcy wymagania techniczne okrelone odrbnymi przepisami. Nie jest to wypenienie delegacji wynikajcej z ustawy, poniewa brak jest tutaj opisu wyposaenia technicznego niezbdnego do realizacji zada, a znajduje si jedynie odesanie do bliej nie wskazanych przepisw. Ponadto w treci wymaga dla przedsibiorcw ubiegajcych si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci nie uwzgldniono wynikajcych z wojewdzkiego planu gospodarki odpadami miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadw komunalnych, do ktrych odpady maj by przekazywane. W 1 ust. 2 znajduje si tylko okrelenie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadw, bez jakiegokolwiek odniesienia tej kwestii do wymaga dla przedsibiorcw. Podobne bdy zawieraj wymagania, jakie powinien speni przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci. Brak jest w nich opisu wyposaenia technicznego niezbdnego do realizacji zada. W 2 take nie wypeniono ustawowego wymogu precyzyjnego okrelenia wyej wymienionych elementw. Oznacza to, e okrelone przez Rad Gminy Wielowie wymagania, jakie musi speni przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych zostay pozbawione elementw obligatoryjnych, wpywajcych na ich legalno. W zwizku z tym, z treci przedmiotowej uchway naley usun regulacje wprowadzone w oparciu o art. 7 ust. 3a ustawy - 1 i 2 uchway, poniewa nie zawieraj one wszystkich prawem wymaganych elementw i jako takie s sprzeczne z prawem. Podjte w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy uregulowania 3 i 4 przedmiotowej uchway, take nie wypeniaj caoci zawartej w tym przepisie delegacji ustawowej. Z art. 7 ust. 3 ustawy w poczeniu z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy wynika konieczno okrelenia przez rad w drodze uchway wymaga w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci. Tymczasem w tekcie przedmiotowej uchway brak jest wymaga w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci. Oznacza to, e uchwaa powysza pozbawiona jest elementw obligatoryjnych nie wypeniono czci delegacji ustawowej - co prowadzi do koniecznoci stwierdzenia sprzecznoci 3 i 4 z prawem. Podsumowujc, zarwno wymagania podjte w oparciu o art. 7 ust. 3 ustawy, jak i w oparciu o art. 7 ust. 3a ustawy nie wypeniaj caoci delegacji ustawowej i prowadz do koniecznoci stwierdzenia sprzecznoci z prawem caej uchway. Niezalenie od powyszego analiza uchway wykazaa, i przy jej uchwalaniu naruszono take inne przepisy prawa materialnego.

Rada gminy, w oparciu o wyej przywoywan podstaw, zobligowana jest do okrelenia wymaga jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia. Tymczasem nastpujce uregulowania przedmiotowej uchway zawieraj obowizki, ktre powinien realizowa przedsibiorca prowadzcy ju wyej wymienion dziaalno, a nie ubiegajcy si o zezwolenie: 1 ust. 1 pkt 1, ktry nakada na przedsibiorc obowizek poddawania sprztu zabiegom sanitarno - porzdkowym, 1 ust. 1 pkt 3, ktry zobowizuje zapewnienia wacicielowi nieruchomoci z ktrym podpisa umow na odbir odpadw odpowiednich pojemnikw, kontenerw lub workw, 2 ust. 1 pkt 1, ktry nakada na przedsibiorc obowizek poddawania sprztu zabiegom sanitarno - porzdkowym, 3 ust. 1 pkt 1, ktry nakada na przedsibiorc obowizek poddawania sprztu zabiegom sanitarno porzdkowym. Upowanienie ustawowe ogranicza moliwo dziaania organu stanowicego gminy wycznie do ustalenia, jakie s wymagania w stosunku do przedsibiorcw ubiegajcych si o uzyskanie zezwolenia, a tym samym nie obejmuje kwestii zwizanych z obowizkami tych podmiotw w trakcie realizacji zada. W ocenie organu nadzoru, tego rodzaju regulacje stanowi przekroczenie zakresu ustawowego umocowania, a co za tym idzie pozostaj w sprzecznoci art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tak te wyrok WSA w Gliwicach z 15 wrzenia 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 355/10). Z tego te powodu uchwa Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Wielowie naley uzna za sprzeczn w caoci z prawem, co czyni stwierdzenie jej niewanoci w caoci uzasadnionym i koniecznym. Na niniejsze rozstrzygnicie suy skarga do Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Gliwicach, za porednictwem Wojewody lskiego, w terminie 30 dni od daty jego dorczenia.

WOJEWODA LSKI Zygmunt ukaszczyk