You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLV/364/10 RADY GMINY GOLESZW z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie okrelenia warunkw i trybu finansowania zadania wasnego Gminy Goleszw w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z pn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pn. zm.) w zw. z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz.95) - Rada Gminy Goleszw, po uzyskaniu opinii Gminnej Rady Sportu w Goleszowie, uchwala: 1. Warunki i tryb finansowania zadania wasnego Gminy Goleszw w zakresie tworzenia warunkw, w tym organizacyjnych, sprzyjajcych rozwojowi sportu. 1. Gmina Goleszw tworzc warunki sprzyjajce rozwojowi sportu realizowa bdzie cel publiczny, w zakresie poprawy warunkw uprawiania sportu na terenie Gminy oraz zwikszenia mieszkacom Gminy dostpu do dziaalnoci sportowej. 2. Finansowanie zadania nastpowa bdzie w formie przyznania dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie: 1) realizacji programw szkolenia sportowego, 2) zakupu sprztu sportowego, 3) pokrycia kosztw organizowania zawodw sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, 4) pokrycia kosztow korzystania z obiektw sportowych dla celw szkolenia sportowego, 5) pokrycia kosztow utrzymania obiektw sportowych dla celw szkolenia sportowego, 6) sfinansowania stypendiw sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej. 3. 1) Wniosek o udzielenie dotacji naley zoy do 15 wrzenia roku porzedzajcego rok budetowy na formularzu okrelonym przez Wjta Gminy, przy czym za dat zoenia wniosku przez wnioskodawc uznaje si dzie jego wpywu na dziennik podawczy Urzdu Gminy Goleszw. 2) Przy ocenie wniosku Wjt Gminy uwzgldnia: a) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, b) wysoko rodkw przewidzianych w budecie Gminy, c) przedstawion we wniosku kalkulacj kosztw realizacji (kosztorys projektu) w zwizku z zakresem rzeczowym projektu, d) moliwo realizacji projektu przez wnioskodawc, e) dotychczasowe wykorzystywanie przez wnioskodawc otrzymanych dotacji. 3) Wyboru projektw dokonuje Wjt okrelajc kwot dotacji na kady wybrany projekt i powiadamia o tym pisemnie wnioskodawc zobowizujc go do korekty wniosku w zakresie wysokoci proponowanej dotacji, a nastpnie uzgadnia ostateczn wersj wniosku zawierajc umow. 4. 1) Wjt Gminy moe udzieli dotacji na projekt, ktrego oferta zostaa zoona w terminie innym ni okrelony w ust. 3 pkt 1), jeeli spenione zostan cznie nastepujce warunki: a) wysoko dofinansowania lub finansowania projektu nie przekracza kwoty 2.000 z, b) projekt bdzie realizowany w okresie nie duszym ni 30 dni zawierajc stosown umow. 2) czna kwota rodkw finansowych przekazanych przez Wjta temu samemu wnioskodawcy w trybie okrelonym w pkt 1), w danym roku kalendarzowym, nie moe przekroczy kwoty 4.000 z.

Id: IOYOB-ZZXXA-RUYEO-FDMQR-WSSGL. Podpisany

Strona 1

3) Wysoko rodkw finansowych przyznanych przez Wjta w trybie, o ktrym mowa w pkt 1), nie moe przekroczy 20% kwoty dotacji planowanych w budecie Gminy do udzielenia na cel publiczny okrelony uchwa. 5. Informacj o udzielonych dotacjach Wjt Gminy zamieszcza na tablicy ogosze Urzdu Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ze wskazaniem: a) nazwy projektu i nazwy wnioskodawcy; b) acznych kosztw projektu; c) kwoty dotacji przyznanej na projekt. 6. W umowie o dofinansowaniu zamieszcza sie postanowienie przewidujace proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji nalenej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangaowaniu pozostaych rodkw zakadanych na jego finansowanie, jak rwnie postanowienie dopuszczajce dokonanie przez wnioskodawc przesuni pomidzy finansowanymi dotacj pozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejcej pozycji kosztorysowej. 7. Wjt Gminy poprzez upowanionych pracownikow Urzdu Gminy moe kontrolowa realizacj projektu, w szczeglnoci: 1) stan realizacji projektu; 2) efektywnoc i rzetelno jego wykonania; 3) prawidowo wykorzystania srodkow z budetu Gminy Goleszw; 4) prowadzenie dokumentacji ksigowo rachunkowej w zakresie wykorzystania rodkw Gminy. 8. W terminie okrelonym w umowie, wnioskodawca rozlicza si z wykorzystanej dotacji i realizacji projektu. 2. Wykonanie uchway powierzy Wjtowi Gminy Goleszw. 3. Przepisy uchway maj zastosowanie do wnioskw zoonych w 2010 roku na podstawie dotychczas obowizujacych przepisw. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie czternastu dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujca od 1 listopada 2010 roku.

Przewodniczcy Rady Gminy Jerzy Szalbot

Id: IOYOB-ZZXXA-RUYEO-FDMQR-WSSGL. Podpisany

Strona 2