You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLVIII/498/10 RADY GMINY JASIENICA z dnia 29 wrzenia 2010 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na obszarze Gminy Jasienica oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich wykorzystania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm./ oraz art. 90 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty /t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pniejszymi zmianami/ Rada Gminy Jasienica uchwala, co nastpuje: 1. Niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Jasienica na podstawie ustawy o systemie owiaty otrzymuj dotacj ze rodkw finansowych ustalanych corocznie w budecie Gminy wynikajcej z przyjtej i zatwierdzonej organizacji przedszkola biorc pod uwag wydatki biece planowane do realizacji w danym roku w przedszkolach publicznych w Gminie Jasienica. Za wydatki biece uwaa si wydatki biece w rozumieniu ustawy o finansach publicznych ponoszone w danym roku kalendarzowym. Do wyliczenia dotacji przyjmuje si liczb dzieci wynikajc z zatwierdzonych projektw organizacyjnych przedszkoli publicznych w Gminie Jasienica na dany rok szkolny. 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby prowadzcej niepubliczne przedszkole zoony w terminie do 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielenia dotacji. Wzr wniosku stanowi zacznik nr 1 do uchway. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1 naley skada w Gminnym Zespole Obsugi Szk i Przedszkoli w Jasienicy. 3. 1. Dotacja udzielana jest na okres roku kalendarzowego. 2. Dotacja jest przekazywana w 12-czciach w terminie do ostatniego dnia kadego miesica na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola wskazanego we wniosku o dotacj. 3. Przyznana kwota dotacji ulega zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia liczby dzieci uczszczajcych w trakcie roku kalendarzowego do przedszkola. 4. Osoba prowadzca niepubliczne przedszkole zobowizana jest do informowania w terminie do 10 dnia kadego miesica o liczbie dzieci majcych wpyw na zmniejszenie wielkoci dotacji. Korekty wielkoci dokonuje si od 1-ego dnia nastpnego miesica, w ktrym nastpio zmniejszenie iloci dzieci. 4. 1. Przekazanie kolejnej czci dotacji nastpuje po zoeniu przez osob prowadzc przedszkole GZOSiP w Jasienicy rozliczenie dotacji za miesic poprzedni w terminie do 20-ego nastpnego miesica. Wzr rozliczenia dotacji stanowi zacznik Nr 2 do uchway. 2. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roku kalendarzowego dokonuje osoba prowadzca przedszkole niepubliczne w terminie do 10-ego stycznia roku nastpnego, a w przypadku niewykorzystania dotacji i pobraniu jej w nadmiernej wysokoci dokonuje zwrotu niewykorzystanych rodkw na rachunek biecy budetu Gminy w terminie do 10 stycznia roku nastpnego. 3. W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, osoba prowadzca przedszkole niepubliczne jest zobowizana do zwrotu pobranej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od daty przekazania dotacji na dany okres. 5. 1. Dane zawarte we wniosku o udzielenie dotacji z budetu Gminy Jasienica oraz sposb rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji podlega kontroli. 2. Kontrola, o ktrej mowa w ust.1 przeprowadzana jest na podstawie planu kontroli przez upowanionego pracownika Urzdu Gminy w Jasienicy. 3. Z przeprowadzonej kontroli sporzdza si protok oraz w zalenoci od dokonanych ustale wystpienie pokontrolne. 6. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy.
Id: UWWAF-WURDN-GERRD-LCAOM-HNFWA. Podpisany Strona 1

7. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Jasienica Jerzy Czudek

Id: UWWAF-WURDN-GERRD-LCAOM-HNFWA. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVIII/498/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzenia 2010 r.

Id: UWWAF-WURDN-GERRD-LCAOM-HNFWA. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVIII/498/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.docx

Id: UWWAF-WURDN-GERRD-LCAOM-HNFWA. Podpisany

Strona 2