You are on page 1of 2

UCHWAA NR 695/2010 RADY MIASTA SIEMIANOWIC LSKICH zdnia26sierpnia2010r. wsprawie:ustaleniazasaditrybuudzielaniadotacjidlaosbfizycznychnarealizacjzadaujtych wProgramieLikwidacjiNiskiejEmisjiwSiemianowicachlskich. Napodstawie7ust.1pkt1i5orazart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990rokuosamorzdzie gminnym(tekstjednolityz2001roku,Dz.U.Nr142,poz.1591,zezmianami),art.221ustawyzdnia27sierpnia 2009rokuofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1240,zezmianami),art.5ustawyzdnia20lipca2000roku oogaszaniuaktwnormatywnychiniektrychinnychaktwprawnych(tekstjednolityz2010roku,Dz.U.Nr17,poz. 95),wzwizkuzart.403ust.

2ustawyzdnia27kwietnia2001rokuPrawoochronyrodowiska (tekst jednolity z2008roku,Dz.U.Nr25,poz.150,zezmianami)orazuchwaNr 144/2007 Rady Miasta Siemianowic lskich zdnia25padziernika2007rokuwsprawieprzystpienia do projektu pod nazw: Program Likwidacji Niskiej Emisji wSiemianowicachlskich Rada Miasta Siemianowic lskich uchwala: 1.Ustala sizasadyitrybudzielaniaosobomfizycznymdotacjizerodkwbudetu Gminy na realizacjzada ujtychwProgramieLikwidacjiNiskiejEmisjiwSiemianowicachlskich. 2.1.Prawodootrzymaniadotacjizbudetu Gminy przysugujepodmiotomniezaliczonymdosektorafinansw publicznychiniedziaajcymwceluosignicia zysku. 2. Dotacje mogbyudzielane wycznie na realizacjcelwpublicznychzwizanychzrealizacjzadania pn. ProgramLikwidacjiNiskiejEmisjiwSiemianowicachlskich, tj. modernizacj wymianistniejcego (co najmniej 10-lat uytkowanego), wglowego rda ciepa. 3.1. Podmioty ubiegajce siouzyskaniedotacjizbudetuGminyispeniajce warunki okrelonew 2skadajuOperatoraProgramuLikwidacjiNiskiejEmisjiwSiemianowicachlskich, dziaajcegowimieniu Prezydenta Miasta Siemianowic lskich,pisemnewnioskioprzystpienie do Programu. 2. Udzielenie dotacji nastpujenapodstawiepisemnejumowytrjstronnejzawartejpomidzy: podmiotem dotowanym, Wykonawcmodernizacji istniejcego rda ciepaiOperatoremProgramu Likwidacji Niskiej Emisji wSiemianowicachlskichdziaajcymwimieniuPrezydentaMiastaSiemianowiclskich. 3.Umowa,oktrejmowawpkt1zawierawszczeglnoci: a) opiszadania,wtymcelnajakidotacjazostaa przyznana, b) termin wykonania zadania, c) wysokoprzyznanejdotacjiorazsposbiterminjejprzekazania, d) termin wykorzystania dotacji, nie duszy nido dnia 31 grudnia danego roku budetowego, e) sposbkontrolidotowanegozadania, f) terminisposbrozliczeniaudzielonejdotacji, g) termin zwrotu niewykorzystanej czci dotacji, h) sankcjeztytuu niewaciwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niokrelonewumowie.
ID: FCOMI-MFTOQ-CQJMJ-KAHVN-TIOUC. Podpisany. Strona 1 / 2

4.Umowa,oktrejmowawpkt1wymaga,podrygoremniewanoci, formy pisemnej.

4.1. Rozliczenia przyznanej dotacji dokona waciwakomrkaorganizacyjnaUrzdu Miasta Siemianowic lskich na podstawie zoonychdokumentwzwizanychzrealizacjzadania inwestycyjnego.

g) termin zwrotu niewykorzystanej czci dotacji, h) sankcjeztytuu niewaciwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania jej na cele inne niokrelonewumowie. 4.Umowa,oktrejmowawpkt1wymaga,podrygoremniewanoci, formy pisemnej. 4.1. Rozliczenia przyznanej dotacji dokona waciwakomrkaorganizacyjnaUrzdu Miasta Siemianowic lskich na podstawie zoonychdokumentwzwizanychzrealizacjzadania inwestycyjnego. 2.Sposbwykorzystaniaprzyznanejdotacjipodlegakontroli.Kontrolapowinnabyprowadzonawsposb umoliwiajcy potwierdzenie: a) osignitegoefektuekologicznego(porwnaniestanuprzediporealizacjizadaniainwestycyjnego), b) prawidowoci wykorzystania rodkwdotacjizgodniezzapisamiumowytrjstronnej, c) zastosowaniatechnologiizgodnychzobowizujcymi przepisami, urzdzeposiadajcych wymagane certyfikaty energetyczno-emisyjne lub certyfikaty zgodnociznorm, wykonaniarobtprzezwykonawcwposiadajcych odpowiednie uprawnienia. 3. Przyznanie dotacji uzalenionejestwszczeglnoci od: a) moliwoci finansowych Gminy, b) przygotowania merytorycznego podmiotu ubiegajcego siodotacj przedoeniastosownychdokumentw, wymaganych do udziauwProgramieLikwidacjiNiskiejEmisjiwSiemianowicachlskich, c) zagwarantowania udziau rodkwwasnychpodmiotuwrealizacjizadania. 5.Prezydent Miasta Siemianowic lskich ustali regulamin Programu Likwidacji Niskiej Emisji wSiemianowicachlskich, zawierajcyszczegowytrybprzyznawaniairozliczaniadotacjiudzielanychzbudetu Gminy, maksymalnwysokodotacjiorazsposbkontrolidotowanychzada, zgodnyzzapisami4pkt2uchway, majc na uwadze zapewnienie jawnoci postpowaniaoudzieleniedotacjiijejrozliczenia. 6.Informacjopostpowaniuoudzieleniedotacjiijejrozliczeniu,wtymowarunkachiterminachoraz przyznanych dotacjach podaje sido publicznej wiadomoci, poprzez jej wywieszenie na tablicach ogosze wbudynkachUrzdu Miasta Siemianowic lskich. 7.rodki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzibdzopat za korzystanie ze rodowiska iadministracyjnychkarpieninychzaprzekroczenialubnaruszeniawymogwkorzystaniazerodowiskawrozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiskaorazustawyoochronieprzyrody.Wysokorodkwfinansowychnadanyrok okrela uchwaa budetowa. 8.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Siemianowic lskich. 9.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od daty ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa lskiego,zmocobowizujcoddnia1stycznia2010roku.

Przewodniczcy Rady Miasta Siemianowic lskich Andrzej Gociniak


ID: FCOMI-MFTOQ-CQJMJ-KAHVN-TIOUC. Podpisany. Strona 2 / 2