You are on page 1of 4

1.

Numer Identyfikacji Podatkowej skadajcego deklaracj

|_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_|_| DN-1
2. Rok

Zacznik Nr 4 do Uchway Rady Miasta Katowice Nr LXVI/1345/10 z dnia 25 padziernika 2010r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na

........................................ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Skadajcy: Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek nie majcych osobowoci prawnej bdcych wacicielami nieruchomoci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektw budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektw budowlanych lub ich czci, stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspwacicielami lub wspposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub z spkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej, z wyjtkiem osb tworzcych wsplnot mieszkaniow. Termin skadania: Do 15 stycznia kadego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie, bd wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpyw na wysoko podatku. Miejsce skadania: Prezydent Miasta Katowice waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia przedmiotw opodatkowania.

A. MIEJSCE SKADANIA DEKLARACJI


3. Prezydent Miasta Katowice ul. Myska 4 40 098 Katowice

B. DANE PODATNIKA (niepotrzebne skreli)


* - dotyczy skadajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn ** - dotyczy skadajcego deklaracj bdcego osob fizyczn

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


4. Rodzaj skadajcego deklaracj (zaznaczy waciw kratk) 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej

4. spka nieposiadajca osobowoci prawnej

5. Rodzaj wasnoci, posiadania (zaznaczy waciw kratk) 1. waciciel 2. wspwaciciel 3. posiadacz samoistny

4. wspposiadacz samoistny 5. uytkownik wieczysty 6. wspuytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. wspposiadacz 10. dzierawca 11. trway zarzd 12. uyczenie

9. najemca

6. Miejsce/a (adres/y) pooenia przedmiotw opodatkowania oraz numer/y dziaek

7. Numer/y ksigi wieczystej lub zbioru/w dokumentw 8. Nazwa pena osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spki nie majcej osobowoci prawnej* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia**

9. Nr Krajowego Rejestru Sdowego *

10. Imi ojca ** Imi matki 13. PKD *

11. Data urodzenia **

12. Identyfikator REGON*

14. PESEL **

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


15. Kraj 18. Gmina 21. Miejscowo 16. Wojewdztwo 19. Ulica 22. Kod pocztowy 17. Powiat 20. Numer domu / Numer lokalu 23. Poczta

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI - jeli jest inny ni adres siedziby


24. Gmina 27. Kod pocztowy 25. Ulica 28. Miejscowo 26. Numer domu / Numer lokalu

C. OBOWIZEK ZOENIA DEKLARACJI


Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 29. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia deklaracji (zaznaczy waciw kratk)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej (miesic rok) |__|__|-|__|__|__|__|

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA (z wyjtkiem zwolnionych)


Wyszczeglnienie Podstawa opodatkowania Stawka Kwota podatku podatku w z gr wynikajca (***) z Uchway Rady Miasta Katowice 31. 32.

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTW


1. zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 2. pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3. pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 30.

......................,..... m2 ..........,....... ..................,.......... 33. 34. 35. ......................,..... ha ..........,....... ...................,......... 36. 37. 38. ......................,..... m2 ..........,....... ...................,.........

D.2 POWIERZCHNIA UYTKOWA BUDYNKW LUB ICH CZCI (-)


1. mieszkalnych - ogem
w tym: - kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

39.

40.

41.

.....................,...... m2 ..........,....... ...................,.........


.......................... ......... m2 .......................... ......... m2

, ,

............. ........ ............. ........

, ,

....................... ........... ....................... ...........

, ,

2. zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej ogem,
w tym: - kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

42.

43.

44. ...................,.........
....................... ............ ....................... ............

.....................,...... m2 ..........,......
.......................... ......... m2 .......................... ......... m2

, ,

............ ........ ............ ........

, ,

, ,

3. zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym ogem,
w tym: - kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

45.

46.

47.

.....................,...... m2 ..........,....... ...................,.........

, ..........................,........ m
48. .....................,......m

.......................... ........ m2
2

, ............,.........
............ .........

, .......................,...........
....................... ...........

4. zajtych na prowadzenie dziaalnoci w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych w tym przez szpitale i sanatoria ogem,
w tym: - kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m

49.
2

50.

..........,....... ...................,.........

, .........................,......... m
51.

......................... ......... m2
2

, ............,.........
............ .........

, .......................,............
....................... ............

5. pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego ogem
w tym: - kondygnacji o wysokoci od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni)

52.
2

53.

....................,....... m

..........,....... ...................,.........
............ .........

......................... ......... m2 ......................... ......... m2

, ,

, ,

....................... ............

, ,

............ ......... ....................... ............ - kondygnacji o wysokoci powyej 2,20 m - Za budynek uwaa si obiekt budowlany w rozumieniu przepisw prawa budowlanego, ktry jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc przegrd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Do powierzchni uytkowej budynku lub jego czci naley zaliczy powierzchni mierzon, po wewntrznej dugoci cian na wszystkich kondygnacjach, z wyjtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybw dwigowych. Za kondygnacj uwaa si rwnie garae podziemne, piwnice, sutereny i poddasza uytkowe.

D.3 BUDOWLE
budowle wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ciekw oraz zbiorowego zaopatrzenia w wod w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pn.zm.)

54. ......................... .........................

55.
2,0% ich wartoci

56. ...................,........ ...................,........

1,75 % ich wartoci

E. CZNA KWOTA PODATKU


Kwota podatku ****)
Suma kwot z kol. D

57. .............................

F. INFORMACJA O ZACZNIKACH
ZN-1/A Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomoci - skadany
1. tak

Liczba zacznikw ZN-1/B - dane o nieruchomociach

2. nie

F.1. KWOTA PODATKU PODLEGAJCA ZWOLNIENIU WYNIKAJCA Z DRUKU ZN-1/A


58. Kwota podatku ****
)

........................

G. OWIADCZENIE I PODPIS SKADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKADAJCEGO


Uprzedzony/a o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 1 Kodeksu Karnego owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd. 59. Imi 60. Nazwisko

61. Nr telefonu

62. Data wypenienia

63. Podpis i piecz skadajcego / osoby reprezentujcej skadajcego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


64. Uwagi organu podatkowego

65. Data i podpis sprawdzajcego formularz

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z pn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi postaw do wystawienia tytuu wykonawczego.
***) W przypadku powstania obowizku podatkowego w podatku od nieruchomoci w cigu roku, kwota nalenego podatku powinna by wyliczona stosownie do iloci miesicy w ktrych istnia obowizek podatkowy ****) Zgodnie z art. 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatkw, odsetki za zwok, opaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpat oraz wynagrodzenia przysugujce patnikom zaokrgla si do penych zotych, w ten sposb, e kocwki kwot wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si, a kocwki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do penych zotych.

Wzr DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomoci zatwierdzony uchwa Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010r.