You are on page 1of 4

1.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika (NIP)

|_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_||_|

DR-1
2. Rok

Zacznik Nr 5 do Uchway Rady Miasta Katowice Nr LXVI/1345/10 z dnia 25 padziernika 2010 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Podstawa prawna: Skadajcy:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 , z pn. zm.). Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek nieposiadajcych osobowoci prawnej bdcych wacicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspwacicielami lub wspposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spkami, nieposiadajcymi osobowoci prawnej. Do 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego, lub wysoko opodatkowania. Prezydent Miasta Katowice waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia nieruchomoci.

Termin skadania: Miejsce skadania:

A. MIEJSCE SKADANIA DEKLARACJI


3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Prezydent Miasta Katowice ul. Myska 4 40 098 Katowice

B. OBOWIZEK ZOENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
4. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia deklaracji (zaznaczy waciwy kwadrat):

1. deklaracja roczna
C. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn

2. korekta deklaracji rocznej (miesic rok)

-----------------------------------------------------------------------

** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE


5. Rodzaj podatnika (zaznaczy wsciwy kwadrat)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej

6. Nazwa pena osoby prawnej, jednostki organizacyjnej oraz spki nie majcej osobowoci prawnej* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia**

7. Nazwa skrcona* / imi ojca, imi matki **

8. Identyfikator REGON

9. Numer PESEL **

C.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


10. Kraj 11. Wojewdztwo 12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Miejscowo

18. Kod pocztowy

19. Poczta

1/4

D. DANE O NIERUCHOMOCIACH ROLNYCH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU D.1 POOENIE NIERUCHOMOCI
20. Pooenie nieruchomoci (adres)

D. 2 DATA NABYCIA NIERUCHOMOCI


21.

D.3. TYTU PRAWNY (zaznacz waciwy kwadrat)


22. Rodzaj wasnoci, posiadania (zaznaczy waciw kratk)

1. waciciel 2. wspwaciciel 3. posiadacz samoistny 4. wspposiadacz samoistny 5. uytkownik wieczysty 6. wspuytkownik wieczysty 7. posiadacz 8. wspposiadacz 10. dzierawca 11. trway zarzd 12. uyczenie

9. najemca

D.4. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAEK


23. Dziaki

D.5. KSIGA WIECZYSTA


24. Numer ksigi wieczystej (zbioru dokumentw) 25.Nazwa sdu

E. DANE DOTYCZCE UYTKW ROLNYCH STANOWIACYCH GOSPODARSTWO ROLNE NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU E.1. GRUNTY ORNE
KLASA Powierzchnia w ha
1)

Przelicznik

Powierzchnia w ha przeliczeniowych 1)

Kwota podatku w z, gr

I II IIIa IIIb IVa IVb

26. 29. 32. 35. 38. 41.

27. 30. 33. 36. 39. 42.

28. 31. 34. 37. 40. 43.

E.2. KI I PASTWISKA
I II III
44. 46. 49. 44. 47. 50. 45 48. 51.

2/4

IV

52.

53.

54.

E.3. SADY
I II III IIIa IIIb IV IVa IVb
55. 58. 61. 64. 67. 70. 73. 76. 56. 59. 62. 65. 68. 71. 74. 77. 57. 60. 63. 66. 69. 72. 75. 78.

E.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE


I II III IIIa IIIb IV IVa IVb
79. 82. 85. 88. 91. 94. 97. 100. 80. 83. 86. 89. 92. 95. 98. 101. 81. 84. 87. 90. 93. 96. 99. 102.

E. 5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI


103. 104. 105.

E. 6. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI ososi, tarcic, gowacic, pali, pstrgiem


106. 107. 108.

E. 7. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI inne gatunki ryb


109. 110. 111.

E.8. ROWY
112. 113. 114.

E.9. CZNA POWIERZCHNIA UYTKW ROLNYCH STANOWICYCH GOSPODARSTWO ROLNE


115.Powierzchnia w ha (Suma z czci od E.1 do E.8) 116. Powierzchnia w ha przeliczeniowych (Suma z czci od E.1 do E.8)

F. CZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH 3/4

cznie powierzchnia w ha przeliczeniowych Naley wpisa powierzchnie z poz.120. Stawka podatku 118. 117.

,
Kwota podatku

***)
119.

G. DANE DOTYCZCE UYTKW ROLNYCH NIESTANOWICYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU


120. Powierzchnia w ha 120. 121. Kwota podatku w penych zotych ***)

z,

gr ,

z ha

H. INFORMACJA O ZACZNIKACH
122.

ZR-1/A Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym - skadany

123.

Liczba zacznikw ZR-1/B dane o nieruchomociach rolnych

1. tak

2. nie

I. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA


Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.
124. Imi 125. Nazwisko

126. Data wypenienia deklaracji (dzie - miesic - rok)

127. Podpis i piecz podatnika / osoby reprezentujcej podatnika 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


128. Uwagi organu podatkowego

--------------------------------------------------------------------------------------

129. Data (dzie - miesic - rok)

130. Podpis przyjmujcego formularz

1) 2)

Naley poda z dokadnoci czterech miejsc po przecinku. Niepotrzebne skreli.

***) Zgodnie z art. 63 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) podstawy opodatkowania, kwoty podatkw, odsetki za zwok, opaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpat oraz wynagrodzenia przysugujce patnikom zaokrgla si do penych zotych, w ten sposb, e kocwki kwot wynoszce mniej ni 50 groszy pomija si, a kocwki kwot wynoszce 50 i wicej groszy podwysza si do penych zotych.
Pouczenie W przypadku nie wpacenia w okrelonych ustawowo terminach kwoty nalenego podatku lub wpacenia jej w niepenej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z pn. zm.) Wzr DR-1 deklaracji na podatek rolny zatwierdzony uchwa Rady Miasta Katowice Nr LXVI/1345/10 z dnia 25 padziernika 2010r.

4/4