You are on page 1of 3

Zacznik Nr 9

do Uchway Rady Miasta Katowice


Nr LXVI/1345/10 z dnia 25 padziernika 2010 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

|_||_||_|-|_||_||_|-|_||_|-|_|_|

ZR-1/A
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
W PODATKU ROLNYM
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
2. Niniejszy formularz stanowi zacznik do (zaznaczy waciwy kwadrat):

1. deklaracji na podatek rolny

2. informacji na podatek rolny

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn

** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE


3. Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej

4. Nazwa pena * / Nazwisko **

5. Nazwa skrcona * / Pierwsze imi, drugie imi **

6. Identyfikator REGON

7. Numer PESEL **

D. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY LUB


UCHWAY RADY GMINY
Powierzchnia w ha
fizycznych 1)

Tytu prawny zwolnienia


Art.12 ust.1 pkt 1

8.

grunty orne klasa V...............................................................................................................................................................

....................................,........

grunty orne klasa VI..............................................................................................................................................................

....................................,.......

grunty orne klasa VIz............................................................................................................................................................

ki klasa V...........................................................................................................................................................................

ki klasa VI..........................................................................................................................................................................

ki klasa VIz.........................................................................................................................................................................

....................................,.......

pastwiska klasa V.................................................................................................................................................................

....................................,.......

pastwiska klasa VI................................................................................................................................................................

....................................,.......

pastwiska klasa VIz..............................................................................................................................................................

....................................,.......

sady- klasa V...........................................................................................................................................................................

sady klasa VI........................................................................................................................................................................

sady klasa VIz.......................................................................................................................................................................

grunty rolne zabudowane klasa V.........................................................................................................................................

grunty rolne zabudowane klasa VI........................................................................................................................................

grunty rolne zabudowane klasa VIz......................................................................................................................................

Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na uytkach rolnych


Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty pooone w pasie drogi granicznej

....................................,.......
....................................,.......
....................................,.......
....................................,.......

....................................,.......
....................................,.......
....................................,.......
....................................,.......
....................................,.......
....................................,.......

9.
,
10.

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, ki i pastwiska objte melioracj - w roku, w ktrym uprawy zostay zniszczone wskutek
robt drenarskich

11.

Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powikszenie ju istniejcego
do powierzchni nieprzekraczajcej 100 ha

12.

,
,

1/2

W przypadku korzystania z ulgi, po upywie okresu zwolnienia (zaznaczy waciwy


kwadrat)

13. Ulga

75%

50%

Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstae z zagospodarowania nieuytkw


W przypadku korzystania z ulgi, po upywie okresu zwolnienia (zaznaczy waciwy
kwadrat)

14.
15. Ulga

75%

50%

Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia
W przypadku korzystania z ulgi, po upywie okresu zwolnienia (zaznaczy waciwy
kwadrat)

16.

,
17. Ulga

75%

50%

Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na ktrych zaprzestano produkcji rolnej
Art.12 ust.1 pkt 8 - uytki ekologiczne

18.
19.

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajte przez zbiorniki wody suce do zaopatrzenia ludnoci w wod
Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod waami przeciwpowodziowymi i grunty pooone w midzywalach
Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytkw
Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowice dziaki przyzagrodowe czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych

20.

21.

22.

,
23.

Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie

24.

Art.12 ust.2 pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objte systemem owiaty oraz prowadzce je organy,
w zakresie gruntw zajtych na dziaalno owiatow
Art.12 ust.2 pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntw,
ktre s niezbdne do realizacji zada, o ktrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U.Nr 96, poz. 619)
Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzcych zakady pracy chronionej lub zakady aktywnoci zawodowej w zakresie gruntw
zgoszonych wojewodzie, jeeli zgoszenie zostao potwierdzone decyzj w sprawie przyznania statusu zakadu pracy
chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej albo zawiadczeniem - zajtych na prowadzenie tego zakadu, z wyjtkiem
gruntw znajdujcych si w posiadaniu zalenym podmiotw niebdcych prowadzcymi zakady pracy chronionej lub
zakady aktywnoci zawodowej
Art.12 ust.2 pkt 5 instytuty badawcze

,
25.

,
26 .

,
27.

28.

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsibiorcw o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach okrelonych
w przepisach o niektrych formach wspierania dziaalnoci innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotw opodatkowania
zajtych na cele prowadzonych bada i prac rozwojowych
Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Zwizek Dziakowcw z tytuu uytkowania i uytkowania wieczystego gruntu rodzinnych
ogrodw dziakowych

,
29.

,
30.

,
Inne

31.

E. DANE DOTYCZCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY LUB UCHWAY


RADY GMINY
Tytu prawny ulgi
Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna

32.

tak nie
Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla onierzy odbywajcych zasadnicz sub wojskow lub dugotrwae przeszkolenie wojskowe,
osb speniajcych zastpczo obowizek suby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzcych te gospodarstwa
bezporednio przed powoaniem do suby oraz czonkw rodzin tych osb (zaznaczy waciwy kwadrat)

33. Ulga

60% 40%
Art.13b ust.1 - ulga dla gruntw pooonych na terenach podgrskich i grskich (zaznaczy waciwy kwadrat)

34. Ulga

60% 30%
Art.13b ust.1 - ulga z tytuu wystpienia klski ywioowej

35.

tak nie
Inne

1) Naley poda z dokadnoci do czterech miejsc po przecinku.

2/2

36.

Wzr ZR-1/A dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym zatwierdzony uchwa
Nr LXVI/1345/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 padziernika 2010r.

1/2