You are on page 1of 3

UCHWAA NR LXX/974/10 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 27 padziernika 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie miasta Bytomia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z pn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. Roczne stawki podatku od nieruchomoci: 1) od budynkw lub ich czci: a) mieszkalnych od 1 m powierzchni uytkowej b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej od 1 m powierzchni uytkowej c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m powierzchni uytkowej d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych od 1 m powierzchni uytkowej 2) od pozostaych budynkw lub ich czci: a) zajtych na garae niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej od 1 m powierzchni uytkowej b) zajtych na potrzeby wasne (bytowe) osb fizycznych (np. pomieszczenia gospodarcze, stodoy, komrki) od 1 m powierzchni uytkowej c) zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m powierzchni uytkowej d) zajtych na cele niewymienione w punkcie 1 lit. a - d i w punkcie 2 lit. a - c od 1 m powierzchni uytkowej 3) od budowli: 2 % ich wartoci; 4) od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw od 1 m powierzchni 6,79 z, 0,61 z,

19,94 z,

9,05 z,

4,08 z;

5,65 z,

5,38 z, 6,79 z;

0,72 z,

Id: DJKRW-GCIEC-DOSBL-GGVXT-BZGUI. Podpisany

Strona 1

b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m powierzchni 2. Zwalnia si od podatku od nieruchomoci: 1) grunty oraz budynki lub ich czci:

3,98 z,

0,32 z.

a) zajte na potrzeby jednostek budetowych oraz instytucji kultury powizanych z budetem miasta, b) stanowice mienie gminy nieoddane w posiadanie zalene, c) przeznaczone na cele ochrony przeciwpoarowej realizowanej przez ochotnicze strae poarne, d) stanowice przedmiot dzierawy, najmu lub uyczenia od gminy i Skarbu Pastwa przez zwizki wdkarskie; 2) grunty, budowle oraz budynki lub ich czci, stanowice mienie, nad ktrym sprawowany jest zarzd zlecony przez gmin; 3) grunty, budowle oraz budynki lub ich czci, stanowice mienie gminy, na ktrym ustanowiono nieodpatne prawo uytkowania na rzecz podmiotu, w ktrym udziay w 100 % nale do gminy; 4) grunty Skarbu Pastwa bdce w uytkowaniu wieczystym gminy; 5) grunty zajte na boiska i stadiony sportowe, hale sportowe, baseny i lodowiska, a take budynki lub ich czci zajte na potrzeby klubw sportowych, za wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej; 6) budynki znajdujce si na gruntach rodzinnych ogrodw dziakowych, przekraczajce normy powierzchni ustalone w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektw gospodarczych, z wyjtkiem budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej; 7) budynki stanowice przedmiot uyczenia na rzecz Gminy Bytom, za wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej; 8) budynki wchodzce w skad infrastruktury kolejowej jeeli s zwizane wycznie z przewozem osb, wykonywanym przez przewonika kolejowego i stanowi przedmiot uyczenia przez gmin; 9) grunty dzierawione od gminy lub Skarbu Pastwa, od ktrych podatek w roku podatkowym nie przekracza kwoty 10 z. 3. 1. Zwolnienia, o ktrych mowa w 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 8 udzielone w odniesieniu do dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez danego podatnika, mog stanowi pomoc de minimis i udzielane s zgodnie z rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006). 2. Zwolnie, o ktrych mowa w ust. 1 udziela si, gdy warto pomocy brutto cznie z wartoci innej pomocy de minimis dla jednego przedsibiorcy otrzymanej przez niego w okresie biecego roku kalendarzowego oraz dwch poprzedzajcych go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowicej 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu gospodarczego dziaajcego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro. 3. Podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz korzystajcy z pomocy zobowizany jest do zoenia wraz z deklaracj na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy: 1) wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postpowaniu w sprawach dotyczcych pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 z pn. zm.), jakie podatnik otrzyma w okresie biecego roku kalendarzowego i dwch poprzednich lat kalendarzowych albo o wielkoci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, bd owiadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 2) informacji, ktrych zakres oraz form przekazywania okrela rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).
Id: DJKRW-GCIEC-DOSBL-GGVXT-BZGUI. Podpisany Strona 2

4. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia w danym terminie na wniosek organu udzielajcego pomocy dodatkowych dokumentw lub informacji niezbdnych dla jej oceny oraz prawidowego udzielenia. 5. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu puapu pomocy de minimis okrelonego w ust. 2 w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu. 6. W przypadku, kiedy zwolnienie z podatku od nieruchomoci stanowice pomoc de minimis nie jest moliwe z uwagi na przekroczenie puapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopenienie obowizkw okrelonych w ust. 3, podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz jest zobowizany do zoenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok podatkowy oraz do zapacenia podatku. 4. Traci moc uchwaa nr LIV/767/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomoci na terenie miasta Bytomia. 5. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta. 6. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty jej ogoszenia, z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Bytomiu Kazimierz Bartkowiak

Id: DJKRW-GCIEC-DOSBL-GGVXT-BZGUI. Podpisany

Strona 3