You are on page 1of 7

1.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Zacznik nr 2 do uchway nr LXX/975/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 padziernika 2010 roku

2. Nr KRS

DN 1

DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI


3. Rok

Podstawa prawna: Skadajcy:

Termin skadania: Miejsce skadania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.). Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek niemajcych osobowoci prawnej, bdcych wacicielami nieruchomoci lub obiektw budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoci lub obiektw budowlanych, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami nieruchomoci lub ich czci albo obiektw budowlanych lub ich czci, stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspwacicielami lub wspposiadaczami z osobami prawnymi, bd innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub ze spkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej, z wyjtkiem osb fizycznych tworzcych wsplnot mieszkaniow. Do 15 stycznia kadego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie (wyganicie) obowizku podatkowego, lub wysoko opodatkowania. Organ podatkowy waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia przedmiotw opodatkowania.

A00. MIEJSCE SKADANIA DEKLARACJI


4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

B00. OBOWIZEK ZOENIA DEKLARACJI


Podatnik ma obowizek zoenia wraz z korekt deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okolicznoci powodujce obowizek zoenia deklaracji (zaznaczy waciwy kwadrat):

q 1. deklaracja roczna q 3. wyganicie obowizku podatkowego (miesic rok)


6. Rodzaj podmiotu (zaznaczy waciwy kwadrat):

__ __ - __ __ __ __

q 2. powstanie obowizku podatkowego w trakcie roku (miesic rok) q 4. korekta deklaracji rocznej (miesic rok)
__ __ - __ __ __ __

__ __ - __ __ __ __

C00. PODMIOT ZOBOWIZANY DO ZOENIA DEKLARACJI

q 1. waciciel, uytkownik lub posiadacz


D00. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn

q 2. wspwaciciel, wspuytkownik lub wspposiadacz


** - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

D.10. DANE IDENTYFIKACYJNE


7. Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwy kwadrat)

q1. osoba fizyczna

q 2. osoba prawna

q 3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej

8. Piecz firmowa podatnika * / Nazwisko, pierwsze imi, drugie imi **

9. Identyfikator REGON

10. Symbol PKD lub EKD

11. Numer PESEL

Pola 12,13,14 wypenia osoba fizyczna


12. Data urodzenia (dzie - miesic - rok) 13. Imi ojca 14 Imi matki

D.20. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA **


15. Kraj 18. Gmina 22. Miejscowo 16. Wojewdztwo 19. Ulica 23. Kod pocztowy 24. Poczta 17. Powiat 20. Nr domu 21. Nr lokalu

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E00. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJCYCH ZWOLNIENIU


Podstawa opodatkowania w m2 z dokadnoci do 1 m2 Stawka podatku z,
26. m2 28. m2 29.

Kwota podatku z dokadnoci do 2 miejsc po przecinku gr z, gr


27.

E.10. POWIERZCHNIA GRUNTW


1. Zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw 2. Pozostae grunty, w tym zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 25.

.....
30.

,
,

.....

E.20. POWIERZCHNIA BUDYNKW LUB ICH CZCI


Podstawa opodatkowania w m2 z dokadnoci do 2 miejsc po przecinku
1. Budynki mieszkalne - ogem 31. 32.

Stawka podatku z, gr

Kwota podatku z dokadnoci do 2 miejsc po przecinku z, gr


33.

.....
m2 w tym kondygnacji o wysokoci: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m 34. m2 37. m2 40. 41. 38. 35.

,
36.

..... .....

,
39.

,
42.

2. Zwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz czci budynkw mieszkalnych zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - ogem: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m

.....
m2 43. m2 46. m2 49. 50. 47. 44.

,
45.

w tym kondygnacji o wysokoci:

..... .....

,
48.

,
51.

3. Zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym ogem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m

.....
m2 52. m2 55. m2 58. 59. 56. 53.

,
54.

w tym kondygnacji o wysokoci:

..... .....

,
57.

,
60.

4. Zajte na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych ogem

.....
m2 61. m2 64. m2 67. 68. 65. 62.

,
63.

w tym kondygnacji o wysokoci:

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m

..... .....

,
66.

,
69.

5. Zajte na garae niezwizane z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej - ogem

.....
m2 70. m2 73. m2 76. m2 79. m2 82. m2 85. 86. 83. 80. 77. 74. 71.

,
72.

w tym kondygnacji o wysokoci:

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m

..... .....

,
75.

,
78.

6. Zajte na potrzeby wasne (bytowe) osb fizycznych (np. pomieszczenia gospodarcze, stodoy, komrki) ogem - od 1,40 do 2,20 m w tym (zaliczy 50% powierzchni) kondygnacji - powyej 2,20 m o wysokoci: 7. Zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - ogem - od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m

.....
..... .....
81. 84.

, , ,
87.

.....
m2 88. m2 91. m2 94. 95. 92. 89.

,
90.

w tym kondygnacji o wysokoci:

..... .....

,
93.

,
96.

8. Pozostae, zajte na cele nie wymienione wyej - ogem

.....
m2 97. m2 100. m2 101. 98.

,
99.

w tym kondygnacji o wysokoci:

- od 1,40 do 2,20 m (zaliczy 50% powierzchni) - powyej 2,20 m

..... .....

,
102.

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

E.30. WARTO BUDOWLI LUB ICH CZCI ZWIZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w z z dokadnoci do 1 z
1. Budowle 103.

Stawka podatku

Kwota podatku z dokadnoci do 2 miejsc po przecinku


z, gr 105.

104.

z
Suma kwot z czci E.1, E.2 i E.3.

... %
106.

F. CZNA KWOTA PODATKU - po zaokrgleniu do penych zotych ***)

G00. INFORMACJA O ZACZNIKACH (do niniejszej informacji doczono)


107. Liczba zacznikw ZN-1/A 108. Zacznik ZN-1/B skadany (zaznaczy waciwy kwadrat):

q tak

q nie

H. INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO, NA KTRE NALEY DOKONYWA WPATY PODATKU

I. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRAWIDOWE OBLICZENIE PODATKU


109. Imi 110. Nazwisko 111. Numer telefonu subowego

J00. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJCEJ PODATNIKA


Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci.
112. Imi 114. Data wypenienia (dzie - miesic - rok) 113. Nazwisko 115. Podpis i piecz podatnika / osoby reprezentujcej podatnika 1)

K00. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


116. Uwagi organu podatkowego

117. Data (dzie - miesic - rok) -

118. Podpis przyjmujcego deklaracj

1) Niepotrzebne skreli.

***) Pouczenie W przypadku niewpacenia w okrelonych ustawowo terminach kwoty nalenego podatku lub wpacenia jej w niepenej wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 - z pn. zm.).

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ZN- 1/A

DANE O NIERUCHOMOCIACH

Zacznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomoci. W przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy wicej ni jedn nieruchomo naley wypeni odrbne zaczniki.

A00. PRZEZNACZENIE FORMULARZA


1. Niniejszy formularz stanowi zacznik do (zaznaczy waciwy kwadrat):

q 1. deklaracji DN - 1
B00. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

q 2. informacji IN - 1
** - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn

B.10. DANE IDENTYFIKACYJNE


2. Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwy kwadrat)

q1. osoba fizyczna

q 2. osoba prawna

q 3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej

3. Nazwisko * / Piecz firmowa podatnika **

4. Pierwsze imi, drugie imi * /Nazwa skrcona **

C00. DANE O NIERUCHOMOCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU C.10. POOENIE NIERUCHOMOCI
5. Gmina 6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu

BYTOM

C.20. TYTU PRAWNY (zaznaczy waciwy kwadrat):


9. Rodzaj wasnoci 10. Rodzaj posiadania samoistnego

q 1.wasno
11. Rodzaj uytkowania

q 2. wspwasno q 2. wspuytkowanie

q 1.posiadanie
12. Rodzaj posiadania zalenego

2. wspposiadanie

q 1. uytkowanie wieczyste
13.

q 1.posiadanie q
2. nie

q 2. wspposiadanie

C00.3 NIERUCHOMO JEST W POSIADANIU PRZEDSIBIORCY (zaznaczy waciwy kwadrat):

q 1. tak
C00.4 KSIGA WIECZYSTA
14. Numer ksigi wieczystej (zbioru dokumentw)

15. Nazwa sdu

C.50. NUMERY GEODEZYJNE DZIAEK, IDENTYFIKATORY BUDYNKW I LOKALI 1)


16. Dziaki

POSIADANE DZIAKI NALEY WYMIENI W CZCI E DANE O POSIADANYCH DZIAKACH


17. Budynki

18. Lokale

1)

Identyfikatory wykazuje si, jeeli zostay nadane

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D. DANE WACICIELA UYTKOWNIKA WIECZYSTEGO POSIADACZA

wg. KSIGI WIECZYSTEJ D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwisko / Nazwa podatnika

Pierwsze imi

Drugie imi

E. DANE O POSIADANYCH DZIAKACH obrb karta mapy nr dziaki powierzchnia dziaki w m2

Razem

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ZN- 1/B

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOCI

A00. PRZEZNACZENIE FORMULARZA


1. Niniejszy formularz stanowi zacznik do (zaznaczy waciwy kwadrat):

q 1. deklaracji DN - 1
B00. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika bdcego osob fizyczn

q 2. informacji IN - 1
** - dotyczy podatnika niebdcego osob fizyczn

B.10. DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Rodzaj podatnika (zaznaczy waciwy kwadrat)

q1. osoba fizyczna

q 2. osoba prawna

q 3. jednostka organizacyjna, w tym spka, nieposiadajca osobowoci prawnej

3. Nazwisko * / Piecz firmowa podatnika **

4. Pierwsze imi, drugie imi * /Nazwa skrcona **

C00. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z USTAWY


Tytu prawny zwolnienia Art. 7 ust. 1 pkt 1 budowle wchodzce w skad infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisw o transporcie kolejowym oraz zajte pod nie grunty, jeeli: a) zarzdca infrastruktury jest obowizany do jej udostpniania licencjonowanym przewonikom kolejowym lub b) s przeznaczone wycznie do przewozu osb, wykonywanego przez przewonika kolejowego, ktry rwnoczenie zarzdza t infrastruktur bez udostpniania jej innym przewonikom, lub c) tworz linie kolejowe o szerokoci torw wikszej ni 1.435 mm Art. 7 ust. 1 pkt 1a - grunty, budynki i budowle pozostae po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinkw - do czasu przeniesienia ich wasnoci lub prawa uytkowania wieczystego - nie duej jednak ni przez 3 lata od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym staa si ostateczna decyzja lub weszo w ycie rozporzdzenie, wyraajce zgod na likwidacj linii lub ich odcinkw, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym - z wyjtkiem zajtych na dziaalno inn ni dziaalno, o ktrej mowa w przepisach o transporcie kolejowym Art. 7 ust. 1 pkt 4 budynki gospodarcze lub ich czci: a) suce dziaalnoci lenej lub rybackiej, b) pooone na gruntach gospodarstw rolnych, suce wycznie dziaalnoci rolniczej, c) zajte na prowadzenie dziaw specjalnych produkcji rolnej Art. 7 ust. 1 pkt 5 nieruchomoci lub ich czci zajte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dziaalnoci wrd dzieci i modziey w zakresie owiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjtkiem wykorzystywanych do prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, oraz grunty zajte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i modziey Art. 7 ust. 1 pkt 6 grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytkw, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytkw, z wyjtkiem czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej Art. 7 ust. 1 pkt 7 grunty i budynki we wadaniu muzew rejestrowanych 11. 5. Grunty powierzchnia w m2 Budynki lub ich czci powierzchnia uytkowa w m2 6. Budowle warto w z

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

Art. 7 ust. 1 pkt 8 grunty pooone na obszarach objtych ochron cis, czynn lub 17. krajobrazow, a take budynki i budowle trwale zwizane z gruntem, suce bezporednio osiganiu celw z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody Art. 7 ust. 1 pkt 8a bdce wasnoci Skarbu Pastwa: grunty pokryte wodami jezior o cigym dopywie lub odpywie wd powierzchniowych oraz grunty zajte pod sztuczne zbiorniki wodne Art. 7 ust. 1 pkt 10 grunty stanowice nieuytki, uytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej Art. 7 ust. 1 pkt 11 grunty stanowice dziaki przyzagrodowe czonkw rolniczych spdzielni produkcyjnych, ktrzy speniaj jeden z warunkw: a) osignli wiek emerytalny, b) s inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy, c) s niepenosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci, d) s osobami cakowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji Art. 7 ust. 1 pkt 12 budynki pooone na terenie rodzinnych ogrodw dziakowych, nieprzekraczajce norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektw gospodarczych, z wyjtkiem zajtych na dziaalno gospodarcz Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle zajte przez grup producentw rolnych wpisan do rejestru tych grup, wykorzystywane wycznie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie sprzeday produktw lub grup produktw wytworzonych w gospodarstwach czonkw grupy Art. 7 ust.1 pkt 14 nieruchomoci lub ich czci zajte na prowadz. nieodp. statutowej dziaaln. poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego 20.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

POLA JASNE WYPENIA PODATNIK. WYPENIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Tytu prawny zwolnienia

Grunty powierzchnia w m2 29. 32.

Budynki lub ich czci powierzchnia uytkowa w m2 30. 33. 31. 34.

Budowle warto w z

Art. 7 ust. 2 pkt 1 uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz Art. 7 ust. 2 pkt 2 publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objte systemem owiaty oraz prowadzce je organy, w zakresie nieruchomoci zajtych na dziaalno owiatow Art. 7 ust. 2 pkt 3 instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do nieruchomoci lub ich czci, ktre s niezbdne do realizacji zada, o ktrych mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), zwolnienie nie dotyczy przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz Art. 7 ust. 2 pkt 4 prowadzcych zakady pracy chronionej lub zakady aktywnoci zawodowej - w zakresie przedmiotw opodatkowania zgoszonych wojewodzie, jeeli zgoszenie zostao potwierdzone decyzj w sprawie przyznania statusu zakadu pracy chronionej lub zakadu aktywnoci zawodowej albo zawiadczeniem - zajtych na prowadzenie tego zakadu, z wyjtkiem przedmiotw opodatkowania znajdujcych si w posiadaniu zalenym podmiotw niebdcych prowadzcymi zakady pracy chronionej lub zakady aktywnoci zawodowej Art. 7 ust. 2 pkt 5 instytuty badawcze, z wyjtkiem przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz Art. 7 ust. 2 pkt 5a przedsibiorcw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotw opodatkowania zajtych na cele prowadzonych bada i prac rozwojowych Art. 7 ust. 2 pkt 6 Polski Zwizek Dziakowcw, z wyjtkiem przedmiotw opodatkowania zajtych na dziaalno gospodarcz Ustawa o stosunku Pastwa do Kocioa Kocielne osoby prawne zwolnione s z podatku od nieruchomoci lub ich czci, stanowicych wasno tych osb lub uywanych przez nie na podst. innego tytuu prawnego, na cele niemieszkalne z wyjtkiem czci zajmowanej na wykonywanie dziaalnoci gospodarczej

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41. 43.

42. 44. 45.

46. 48.

47. 49. 50.

D00. DANE DOTYCZCE ZWOLNIE PODATKOWYCH WYNIKAJCYCH Z UCHWA RADY MIEJSKIEJ D.10. ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE UCHWAY W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOCI NA TERENIE MIASTA BYTOMIA
Tytu prawny zwolnienia 2 pkt 1a grunty oraz budynki lub ich czci zajte na potrzeby jednostek budetowych oraz instytucji kultury powizanych z budetem miasta 2 pkt 1b - grunty oraz budynki lub ich czci stanowice mienie gminy nie oddane w posiadanie zalene 2 pkt 1c - grunty oraz budynki lub ich czci przeznaczone na cele ochrony przeciwpoarowej realizowanej przez ochotnicze strae poarne 2 pkt 1d - grunty oraz budynki lub ich czci stanowice przedmiot dzierawy, najmu lub uyczenia od gminy i Skarbu Pastwa przez zwizki wdkarskie 2 pkt 2 grunty, budowle oraz budynki lub ich czci, stanowice mienie, nad ktrym sprawowany jest zarzd zlecony przez gmin 2 pkt 3 - grunty, budowle oraz budynki lub ich czci, stanowice mienie gminy, na ktrym ustanowiono nieodpatne prawo uytkowania na rzecz podmiotu, w ktrym udziay w 100 % nale do gminy 2 pkt 4 - grunty Skarbu Pastwa bdce w uytkowaniu wieczystym gminy 2 pkt 5 - grunty zajte na boiska i stadiony sportowe, hale sportowe, baseny i lodowiska, a take budynki lub ich czci zajte na potrzeby klubw sportowych, za wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 2 pkt 6 - budynki znajdujce si na gruntach rodzinnych ogrodw dziakowych, przekraczajce normy powierzchni ustalone w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektw gospodarczych, z wyjtkiem budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej 2 pkt 7 - budynki stanowice przedmiot uyczenia na rzecz Gminy Bytom, za wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej 2 pkt 8 - budynki wchodzce w skad infrastruktury kolejowej jeeli s zwizane wycznie z przewozem osb, wykonywanym przez przewonika kolejowego i stanowi przedmiot uyczenia przez gmin 51. 53. 55. 57. 59. 62. Grunty powierzchnia w m2 Budynki lub ich czci powierzchnia uytkowa w m2 52. 54. 56. 58. 60. 63. 61. 64. Budowle warto w z

65. 66. 67.

68.

69. 70.

D.20. ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE UCHWAY RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD NIERUCHOMOCI BUDYNKW LUB ICH CZCI W KTRYCH WYKONANO REMONT ELEWACJI
Tytu prawny zwolnienia budynki lub ich czci zwolnione na podstawie uchway Rady Miejskiej Nr LXII/875/10 z dn. 28.04.2010r. Grunty powierzchnia w m2 Budynki lub ich czci powierzchnia uytkowa w m2 71. Budowle warto w z

D.30. ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE UCHWAY RADY MIEJSKIEJ W RAMACH POMOCY REGIONALNEJ


Tytu prawny zwolnienia zwizane z prow. dziaalnoci gospod. budynki lub ich czci i budowle lub ich czci stanowice now inwestycj zwolnione na podstawie uchway Rady Miejskiej Nr LXII/876/10 z dn. 28.04.2010r. Grunty powierzchnia w m2 Budynki lub ich czci powierzchnia uytkowa w m2 72. Budowle warto w z 73.