You are on page 1of 2

UCHWAA NR LVII/987/10 RADY MIEJSKIEJ W DBROWIE GRNICZEJ z dnia 27 padziernika 2010 r.

w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2011 obowizujcych na terenie miasta Dbrowa Grnicza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011r. (M.P. z 2010r., Nr 55, poz. 755), na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisj Budetow Rada Miejska w Dbrowie Grniczej uchwala: 1. Roczne stawki podatku od nieruchomoci: 1. od budynkw lub ich czci: 1) mieszkalnych - od 1 m powierzchni uytkowej - 0,60 z 2) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - od 1 m powierzchni uytkowej - 20,46 z 3) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m powierzchni uytkowej - 9,71 z 4) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych - od 1 m powierzchni uytkowej - 4,21 z 5) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe : a) bdce we wadaniu placwek objtych systemem owiaty, wykorzystywane na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej nie zwizanej z dziaalnoci owiatow - od 1 m powierzchni uytkowej - 6,08 z b) bdce we wadaniu placwek objtych systemem pomocy spoecznej, wykorzystywane na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - od 1 m powierzchni uytkowej - 6,08 z 6) pozostaych budynkw lub ich czci, w tym: a) od pozostaych budynkw, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - od 1 m powierzchni uytkowej - 6,78 z b) od budynkw gospodarczych (stodoy, obory, komrki, chlewy) - od 1 m powierzchni uytkowej - 3,52 z 2. od wartoci budowli lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej - 2% 3. od gruntw w tym: 1) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw - od 1 m - 0,74 z 2) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha - 3,87 z 3) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m - 0,27 z 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta.

Id: OZHQG-GDIMX-CZJOO-MYIET-RFPFE. Podpisany

Strona 1

3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego i dotyczy roku podatkowego 2011.

Przewodniczca Rady Miejskiej w Dbrowie Grniczej Agnieszka Pasternak

Id: OZHQG-GDIMX-CZJOO-MYIET-RFPFE. Podpisany

Strona 2