You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLIV/397/10 RADY GMINY GODW z dnia 25 padziernika 2010 r. w sprawie : podatku od nieruchomoci na 2011 rok Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 5, art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1, art. 7 ust. 3 art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z pniejszymi zmianami). Rada Gminy Godw uchwala: 1. Roczne stawki podatku od nieruchomoci: 1)Od gruntw: a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw, od 1m2 powierzchni - 0,73 z b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,80 z c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego, od 1m2 powierzchni - 0,27 z 2)Od budynkw lub ich czci: a) mieszkalnych oraz zajtych wycznie na potrzeby mieszkalne, od 1m2 powierzchni uytkowej -0,63 z b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od czci budynkw mieszkalnych zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, od 1m2 powierzchni uytkowej - 16,30 z c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym, od 1m2 powierzchni uytkowej - 8,20 z d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie wiadcze zdrowotnych, od 1m2 powierzchni uytkowej - 4,20 z e) garay pozostaych, od 1 m2 powierzchni uytkowej - 4,13 z f) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego, od 1m2 powierzchni uytkowej - 3,95 z 3)Od budowli - 2% ich wartoci. 2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci: 1)Grunty niesklasyfikowane oznaczone symbolem TR (tereny rne) , TI (inne tereny komunikacyjne) i DR (droga) za wyjtkiem zajtych na dziaalno gospodarcz. 2)Budynki lub ich czci oraz grunty zajte przez gminne jednostki organizacyjne i stowarzyszenia krzewienia kultury fizycznej i sportu, dziaajce na mieniu gminnym. 3)Budynki i grunty zajte przez Polski Zwizek Hodowcw Gobi Pocztowych za wyjtkiem zajtych na dziaalno gospodarcz. 4)Budynki lub ich czci oraz grunty zwizane z dziaalnoci gospodarcz osb fizycznych w zakresie: szewstwa, naprawy maszyn rolniczych i sprztu rolniczego, bednarstwa, wikliniarstwa, rymarstwa, wyrb miote, a take grunty zajte pod boiska sportowe. 3. Wykonanie Uchway powierza si Wjtowi Gminy.

Id: FMINQ-JHMHQ-GPCWO-JKIER-RJDGA. Podpisany

Strona 1

4. 1. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 roku. 2. Uchwaa niniejsza podlega ogoszeniu na tablicach ogosze.

Przewodniczcy Rady Gminy Antoni Tomas

Id: FMINQ-JHMHQ-GPCWO-JKIER-RJDGA. Podpisany

Strona 2