You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLVIII/213/2010 RADY MIASTA IMIELIN z dnia 29 padziernika 2010 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomoci na 2011 rok oraz zwolnie z podatku od nieruchomoci i podatku lenego na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pn.zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych1) ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z pn.zm.) oraz art.7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku lenym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pn.zm.), Rada Miasta Imielin, uchwala: 1. Ustali na terenie miasta Imielin roczne stawki podatku od nieruchomoci: 1) od 1 m2 powierzchni gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw - 0,80 z 2) od 1 ha powierzchni gruntw pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,15 z 3) od 1 m2 powierzchni gruntw pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0,11 z 4) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw mieszkalnych lub ich czci - 0,62 z 5) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - 17,50 z 6) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym - 9,82 z 7) od 1 m2 powierzchni uytkowej budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych - 4,27 z 8) od 1 m2 powierzchni uytkowej pozostaych budynkw lub ich czci, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 3,90 z 9) od wartoci budowli okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych - 2% 2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci: 1) nieruchomoci stanowice mienie komunalne nie oddane w posiadanie zalene innym podmiotom, 2) budynki, budowle i grunty stanowice mienie komunalne: a) zajte na realizacj zada w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, b) zajte na realizacj zada w zakresie bezpieczestwa i porzdku publicznego oraz ochrony przeciwpoarowej z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, c) zajte na prowadzenie nieodpatnej dziaalnoci statutowej w zakresie upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu przez Stowarzyszenia i inne organizacje spoeczne nie dziaajce w celu osignicia zysku z wyjtkiem zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, 3) budynki, budowle i grunty zajte na realizacj zada w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw stanowice mienie komunalne oraz mienie gminnych jednostek organizacyjnych ( jednostek budetowych i gminnych osb prawnych).

Id: WOFAB-FJCYH-UBOEG-DMORT-ICHIY. Podpisany

Strona 1

3. Zwalnia si z podatku lenego lasy z drzewostanem w wieku powyej 40 lat stanowice mienie komunalne nie oddane w posiadanie zalene innym podmiotom. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Imielin. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku oraz zostanie podana do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na terenie miasta.

Przewodniczca Rady Miasta Imielin Bernadeta Ficek

Id: WOFAB-FJCYH-UBOEG-DMORT-ICHIY. Podpisany

Strona 2