You are on page 1of 3

Uchwaa NR XLVIII/629/10 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 26 padziernika 2010 r. w sprawie: opaty od posiadania psw Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675/, art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f) i pkt 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 1620/ oraz obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 r. /M. P. z 2010 r. Nr 55, poz. 755/ Rada Miejska w aziskach Grnych uchwala: 1. 1. Wprowadzi opat od posiadania psw. 2. Okreli wysoko stawki opaty od posiadania psw, zwanej dalej opat. 3. Okreli zasady ustalania i poboru oraz terminy patnoci opaty. 2. Stawk roczn opaty ustala si w wysokoci 24 z od jednego psa. 3. 1. Opata patna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowizku podatkowego w cigu roku w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowizku. 2. W przypadku wejcia w posiadanie psa po dniu 1 stycznia obowizek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio nabycie psa. 3. Obowizek podatkowy wygasa od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym ustay okolicznoci uzasadniajce ten obowizek. 4. W przypadku powstania lub wyganicia obowizku podatkowego w cigu roku podatkowego opat ustala si proporcjonalnie do liczby miesicy, w ktrych istnia obowizek podatkowy.

Id: KBBXN-XQZHS-APXXZ-YFRLU-KNGUN. Podpisany

Strona 1

4. 1. Zarzdza si pobr opaty od posiadania psw w drodze inkasa. 2. Wpaty opaty mona rwnie dokonywa w kasie Urzdu Miejskiego w aziskach Grnych lub na rachunek bankowy budetu gminy. 3. W razie niezapacenia opaty od posiadania psw w terminie okrelonym w 3 pkt 1, egzekucj opaty przeprowadza si w trybie i na zasadach przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. 5. Na inkasentw opaty od posiadania psw wyznacza si: a) Jana Pajora b) Tomasza Solicha ktrym z tytuu poboru przysuguje wynagrodzenie brutto w wysokoci 21 % zainkasowanych kwot. 6. Pobrane w danym miesicu opaty powinny by przez inkasenta przekazane do Urzdu Miejskiego do ostatniego dnia roboczego danego miesica. 7. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 8. Zobowizuje si Burmistrza Miasta do zoenia wniosku o opublikowanie uchway w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego. 9. Trac moc uchway: - Nr XXXVII/489/09 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie opaty od posiadania psw - Nr XLII/553/10 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/489/09 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie opaty od posiadania psw - Nr XLIV/575/10 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVII/489/09 Rady Miejskiej w aziskach Grnych z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie opaty od posiadania psw

Id: KBBXN-XQZHS-APXXZ-YFRLU-KNGUN. Podpisany

Strona 2

10. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczcy Rady Miejskiej mgr in. Aleksander Wyra

Id: KBBXN-XQZHS-APXXZ-YFRLU-KNGUN. Podpisany

Strona 3