You are on page 1of 2

UCHWAA NR XLIV/47/2010 RADY GMINY MSZANA z dnia 25 padziernika 2010 r.

w sprawie wysokoci stawek podatku od nieruchomoci obowizujcych na terenie Gminy Mszana oraz zwolnie od tego podatku na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z pniejszymi zmianami ) ; art.5 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych ( Dz.U.z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z pniejszymi zmianami ) Rada Gminy Mszana uchwala : 1. okreli wysoko stawek podatku od nieruchomoci : - od budynkw mieszkalnych lub ich czci od 1 m2 powierzchni uytkowej 0,64 z - od budynkw lub ich czci zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej od 1 m2 powierzchni uytkowej 15,50 z - od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m2 powierzchni uytkowej 9,82 z - od budynkw lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych od 1 m2 powierzchni uytkowej 4,27 z - od pozostaych budynkw lub ich czci, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m2 powierzchni uytkowej 3,71 z w tym : a) garae wolnostojce od 1 m2 powierzchni uytkowej 1,54 z b) garae w budynkach gospodarczych od 1 m2 powierzchni uytkowej 1,54 z - od budowli 2 % wartoci - od gruntw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej , bez wzgldu na sposb zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw od 1 m2 powierzchni 0,78 z - od gruntw pod jeziorami zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 z - od gruntw pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,21 z 2. Zwalnia si z podatku nieruchomoci lub ich czci zajte na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych 3. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci grunty zajte pod drogi nie bdce w posiadaniu przedsibiorcy, inne ni wymienione w art. 2 ust.3 pkt. 4 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z pn.zm.) 4. Traci moc Uchwaa Nr XXII/57/2009 Rady Gminy Mszana z dnia 26 padziernika 2009 roku w sprawie wysokoc i stawek podatku od nieruchomoci obowizujcycgh na terenie Gminy Mszana na 2010 rok 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Mszana 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Id: NIEUO-LVYQH-ASWMD-TPSWJ-CMGGP. Podpisany

Strona 1

7. Uchwaa podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty na terenie gminy.

Przewodniczca Rady Gminy mgr Wiesawa TatarczykSitek

Id: NIEUO-LVYQH-ASWMD-TPSWJ-CMGGP. Podpisany

Strona 2