You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLV/37/10 RADY GMINY PRZYSTAJ z dnia 18 padziernika 2010 r. w sprawie: podatku od rodkw transportowych Na podstawie art. 10 ust.

1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.884; z pn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn.zm.) uchwala si, co nastpuje : 1. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od rodkw transportowych na rok 2011 r. 1. Od samochodw ciarowych o dopuszczalnej masie cakowitej powyej 3,5 tony i poniej 12 ton
Dopuszczalna masa cakowita w tonach powyej 3,5 do 5,5 wcznie Rok produkcji samochodu po 1995 r. z kataliz. w 1995 r. i wczeniej z kataliz. po 1995 r. bez katalizatora w 1995 r. i wczeniej bez kataliz. powyej 5,5 do 9,0 wcznie po 1995 r. z kataliz. w 1995 r. i wczeniej z kataliz. po 1995 r. bez katalizatora w 1995 r. i wczeniej bez kataliz. powyej 9,0 I mniej ni 12,0 po 1995 r. z kataliz. w 1995 r. i wczeniej z kataliz. po 1995r. bez katalizatora w 1995r. i wczeniej bez kataliz. Stawka podatku 608 646

682 721

696 746

796 849 785 849

910 974

2. Od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej rwnej lub wyszej ni 12 ton


Liczba osi 2 Dopuszczalna masa cakowita Nie mniej ni 12 15 3 12 19 25 4 i wicej 12 27 27 29 19 25 Mniejni 15 1052 1200 1178 1443 1710 1834 2101 1200 1539 1443 1937 1976 2101 2369 Strona 1 Rodzaj zawieszenia Pneumatyczne lub rwnowane Inne (resorowe)

Id: BDMIT-KLJXT-WVTUI-BAFCC-EYHFT. Podpisany

29 31

31

2369 2407

2849 2849

3. Od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw od 3,5 tony i poniej 12 ton
Rok produkcji cignika w 1995 r. i wczeniej do 7 ton dmc po 1995 r.do 7 ton dmc w 1995 r. i wczeniej pow 7 ton dmc i poniej 12 ton dmc po 1995 r. pow 7 ton dmc i poniej 12 ton dmc Stawka podatku 911 785 1178 1052

4. Od cignika siodowego i balastowego przystosowanego do uywania naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw rwnej lub wyszej 12 ton
Liczba osi 2 Dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw Nie mniej ni 12 18 25 31 3 12 36 40 36 40 Mniej ni 18 25 31 Rodzaj zawieszenia Pneumatyczne lub rwnowane 1291 1552 1799 2061 2149 2220 2362 Inne (resorowe) 1583 1834 2101 2201 2201 2333 2849

5. Przyczepy lub naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit od 7 i poniej 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego A) wyprodukowane w roku 1995 i pniej - 695 z B) wyprodukowane przed rokiem 1995 - 759 z 6. Od przyczepy i naczepy, ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit rwn lub wysz ni 12 ton, z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego
Liczba osi 1 Dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw Nie mniej ni 12 18 25 2 12 28 33 38 3 12 38 38 28 33 38 Mniej ni 18 25 Rodzaj zawieszenia Pneumatyczne 797 860 983 983 1105 1228 1413 1476 1599 Resorowe 860 983 1105 1105 1228 1566 2030 1599 1845

7. Od autobusw
Liczba miejsc do siedzenia do 15 wcznie 16 29miejsc Id: BDMIT-KLJXT-WVTUI-BAFCC-EYHFT. Podpisany Rok produkcji przed rokiem 1995 w roku 1995 i pniej przed rokiem 1995 Stawka podatku 422 398 777 Strona 2

w roku 1995 i pniej 30 42miejsc powyej 42miejsc przed rokiem 1995 w roku 1995 i pniej przed rokiem 1995 w roku 1995 i pniej

699 1267 1145 1642 1482

2. Zwalnia si z podatku od rodkw transportowych autobusy dowoce dzieci do szk bdce w posiadaniu gminnych jednostek budetowych. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2011 roku. 5. Traci moc Uchwaa Nr XXXVI/49/09 z dnia 26 padziernika 2009 r. w sprawie podatku od rodkw transportowych.

Przewodniczca Rady Gminy mgr Henryka Kapucik

Id: BDMIT-KLJXT-WVTUI-BAFCC-EYHFT. Podpisany

Strona 3