You are on page 1of 2

UCHWAA NR 564/LII/10 RADY MIASTA ORY z dnia 30 wrzenia 2010 r. w sprawie: podatku od nieruchomoci. Na podstawie art. 18 ust.

2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust.1 i 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) RADA MIASTA u c h w a l a : 1. Okrela si wysoko rocznych stawek podatku od nieruchomoci :
WYSZCZEGLNIENIE 1 I. OD GRUNTW zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb kwalifikowania w ewidencji gruntw 0,80 i budynkw od 1 m2 powierzchni pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,15 pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje 0,37 poytku publicznego od 1 m2 powierzchni II. OD BUDYNKW LUB ICH CZCI mieszkalnych od 1 m2 powierzchni uytkowej 0,66 zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na 21,05 prowadzenie dziaalnoci gospodarczejod 1 m2 powierzchni uytkowej zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym od 1 m2 9,82 powierzchni uytkowej zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnychod 1 m2 powierzchni 4,27 uytkowej pozostaych, w tym : - budynkw gospodarczych, bdcych w posiadaniu osb fizycznych od 1 m2 powierzchni uytkowej - garay od 1 m2 powierzchni uytkowej 5,82 7,06 STAWKA PODATKU w z 2

- altan usytuowanych na terenach rodzinnych ogrodw dziakowych, przekraczajcych obowizujce ich normy 7,06 powierzchni od 1 m2 powierzchni uytkowej - innych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje 7,06 poytku publicznegood 1 m2 powierzchni uytkowej III. OD BUDOWLI od ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opatach lokalnych, powoanej 2 % wartoci w podstawie prawnej niniejszej uchway

2. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci budynki, budowle i grunty lub ich czci: 1) zajte przez jednostki i zakady budetowe miasta oraz instytucje kultury, za wyjtkiem podatku nalenego od powierzchni uytkowej budynkw, budowli oraz powierzchni gruntw lub ich czci, ktre oddane zostay w najem, dzieraw lub inn form posiadania zalenego lub wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej, 2) zajte przez organizacje pozarzdowe w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96 poz. 873 z pn. zm.), ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej. 3. Zwalnia si z podatku od nieruchomoci grunty zajte pod drogi inne ni wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych powoanej w podstawie prawnej niniejszej uchway, z wyjtkiem zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej.
Id: MTDDN-FJXUE-FZJZT-OJJJM-ZNEJC. Podpisany Strona 1

4. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta , ktry jej tre poda do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na terenie Gminy. 5. Traci moc uchwaa Nr 406/XXXIX/09 Rady Miasta ory z dnia 24 wrzenia 2009r. w sprawie podatku od nieruchomoci. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujc od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczcy Rady Miasta mgr Piotr Kosztya

Id: MTDDN-FJXUE-FZJZT-OJJJM-ZNEJC. Podpisany

Strona 2