You are on page 1of 3

UCHWAA NR 566/LII/10 RADY MIASTA ORY z dnia 30 wrzenia 2010 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomoci, wzoru zacznika do deklaracji na podatek od nieruchomoci, wzoru informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, wzoru zacznika do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek leny, wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z pn. zm.) RADA MIASTA u c h w a l a: 1. Okreli wzory nastpujcych formularz: a) wzr deklaracji na podatek od nieruchomoci DN-1, stanowicy zacznik na 1 do niniejszej uchway, b) wzr zacznika do deklaracji na podatek od nieruchomoci DN 1A, stanowicy zacznik na 2 do niniejszej uchway, c) wzr informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych IN-1, stanowicy zacznik na 3 do niniejszej uchway, d) wzr zacznika do informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych IN-1A, stanowicy zacznik na 4 do niniejszej uchway, e) wzr deklaracji na podatek leny DL-1, stanowicy zacznik na 5 do niniejszej uchway, f) wzr informacji o lasach IL-1, stanowicy zacznik na 6 do niniejszej uchway, g) wzr deklaracji na podatek rolny DR-1, stanowicy zacznik na 7 do niniejszej uchway, h) wzr informacji o gruntach IR-1, stanowicy zacznik na 8 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta, ktry poda jej tre do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na terenie gminy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego, z moc obowizujc od 1 stycznia 2011

Przewodniczcy Rady Miasta mgr Piotr Kosztya

Id: ZWZWA-VEUZZ-QMWCV-HGWZA-PWPCU. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik1.pdf

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik2.pdf

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik3.pdf

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik4.pdf

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik5.pdf

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik6.pdf

Id: ZWZWA-VEUZZ-QMWCV-HGWZA-PWPCU. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik7.pdf

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr 566/LII/10 Rady Miasta ory z dnia 30 wrzenia 2010 r. Zalacznik8.pdf

Id: ZWZWA-VEUZZ-QMWCV-HGWZA-PWPCU. Podpisany

Strona 3