You are on page 1of 3

Numer Identyfikacji Podatkowej skadajcego deklaracj

Zacznik Nr 7 do Uchway Rady Miasta Nr 566/LII/10 z dnia 30.09.2010r.

DR - 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


ROK

na
Podstawa prawna: Skadajcy: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Formularz przeznaczony dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek nie majcych osobowoci prawnej bdcych wacicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, posiadaczami gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego oraz dla osb fizycznych bdcych wspwacicielami lub wspposiadaczami z osobami prawnymi, bd z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajcymi osobowoci prawnej lub z spkami nieposiadajcymi osobowoci prawnej, Do 15 stycznia kadego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie, bd wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpyw na wysoko podatku. Prezydent Miasta waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia przedmiotw opodatkowania

Termin skadania: Miejsce skadania

A. MIEJSCE SKADANIA DEKLARACJI PREZYDENT MIASTA ORY Adres ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25, 44-240 ORY B. DANE SKADAJCEGO DEKLARACJ (niepotrzebne skreli)
* - dotyczy skadajcego deklaracj niebdcego osob fizyczn ** - dotyczy skadajcego deklaracj bdcego osob fizyczn

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


. Rodzaj skadajcego deklaracj (zaznaczy waciw kratk)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna

4. spka nie majca osobowoci prawnej

Rodzaj wasnoci, posiadania (zaznaczy waciw kratk)

1. waciciel 5. uytkownik wieczysty

2. wspwaciciel 6. wspuytkownik wieczysty

3. posiadacz samoistny 7. posiadacz

4. wspposiadacz samoistny 8. wspposiadacz

Nazwa pena* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia**

Nazwa skrcona* / imi ojca, imi matki**

Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**


Kraj Wojewdztwo Powiat Gmina Ulica Numer domu / Numer lokalu

Miejscowo

Kod pocztowy

Poczta

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZOENIA DEKLARACJI


20. Okolicznoci (zaznaczy waciw kratk)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej od miesica...................................

D. WYSZCZEGLNIENIE WSZYSTKICH (zarwno podlegajcych opodatkowaniu jak i zwolnionych) GRUNTW UJTYCH W DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY
Jednostka ewidencyjna Numer KW Numer obrbu Pooenie gruntu Numer dziaki Ogem w ha fizycznych W rozbiciu na rodzaje i klasy uytkw rolnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem powierzchnia E. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA


Przedmiot opodatkowania Powierzchnia Powierzchnia uytkw Stawka podatku Kwota podatku uytkw rolnych w ha rolnych w ha fizycznych przeliczeniowych

Uytki rolne (grunty orne, sady, ki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, rowy) z wyjtkiem gruntw zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej innej ni dziaalno rolnicza Ulga inwestycyjna na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym Razem po odliczeniu ulgi

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (poda rodzaj, klas i powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytuu wystpuje zwolnienie)

G. INFORMACJA O ULGACH (poda rodzaj ulgi oraz przepis prawa z jakiego tytuu wyspuje)

H. OWIADCZENIE I PODPIS OSOBY UPOWANIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODATNIKA3


Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.
Imi Nazwisko

Data wypenienia (dzie - miesic - rok)

Podpis (piecz) skadajcego / osoby reprezentujcej skadajcego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


W wyniku wstpnej kontroli przypada:
Kwota do przypisu Kwota do opisu

Data

Podpis osoby przyjmujcej formularz

Dokonano czynnoci sprawdzajcych


Data Podpis

POUCZENIE: 1. Podatnik jest obowizany wpaci w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowizku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budetu miasta w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 wrzenia i 15 listopada. 2. Deklaracja niniejsza w myl art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. jedn. z 2005 r., Nr 229, poz. 1954 z pn. zm.) stanowi podstaw do wystawienia tytuu wykonawczego 3. Podpis osoby upowanionej do reprezentowania podatnika, zgodnie z KRS lub osoby upowanionej do podpisywania deklaracji, zgodnie z pisemnym upowanieniem