You are on page 1of 3

Zacznik Nr 8 do Uchway Rady Miasta Nr 566/LII/10 z dnia 30.09.2010r.

IR - 1

INFORMACJA O GRUNTACH
ROK

na
Podstawa prawna: Skadajcy: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.). Formularz przeznaczony dla osb fizycznych bdcych wacicielami gruntw, posiadaczami samoistnymi gruntw, uytkownikami wieczystymi gruntw, posiadaczami gruntw na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw oraz posiadaczami gruntw stanowicych wasno Skarbu Pastwa lub jednostki samorzdu terytorialnego. W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoci majcych wpyw na powstanie, bd wyganicie obowizku podatkowego lub zaistnienia zdarze majcych wpyw na wysoko podatku. Prezydent Miasta waciwy ze wzgldu na miejsce pooenia gruntw.

Termin skadania:

A. MIEJSCE SKADANIA INFORMACJI


Adres

PREZYDENT MIASTA ORY 44-240 ORY, ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25

B. DANE SKADAJCEGO INFORMACJ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE


Rodzaj wasnoci, posiadania (zaznaczy waciw kratk)

1. waciciel 5. uytkownik wieczysty

2. wspwaciciel 6. wspuytkownik wieczysty

3. posiadacz samoistny 7. posiadacz

4. wspposiadacz samoistny 8. wspposiadacz

B.2 DANE PODATNIKA


Nazwisko Imi NIP PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowo Kod pocztowy Poczta

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nazwisko

Imi

NIP

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowo Kod pocztowy Poczta

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

C. OKOLICZNOCI POWODUJCE KONIECZNO ZOENIA INFORMACJI


Okolicznoci (zaznaczy waciw kratk)

1. informacja skadana po raz pierwszy na dany rok

2. korekta uprzednio zoonej informacji od m-ca......................

D. DANE DOTYCZCE PRZEDMIOTW OPODATKOWANIA


Klasy uytkw wynikajce z ewidencji gruntw i budynkw
Grunty orne

Powierzchnia gruntw w ha fizycznych

Nr dziaki/powierzchnia gruntu w ha fizycznych

Pooenie gruntw

I II IIIa IIIb IVa IVb

V VI VIz
Sady

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz


Uytki zielone

I II III IV V VI VIz
Grunty rolne zabudowane

I II IIIa IIIb IVa IV IVb V VI VIz


Grunty pod stawami a) zarybione, ososiem, troci, gowacic, pali i pstrgiem b) zarybione innymi gatunkami ryb ni w poz. a) c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione i zakrzewione pooone na UR

I II IIIa III IIIb IVa IV V VI VIz Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH


(poda rodzaj, klas i powierzchni gruntw zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytuu wystpuje zwolnienie)

F. OWIADCZENIE I PODPIS SKADAJCEGO / OSOBY REPREZENTUJCEJ SKADAJCEGO


Owiadczam, e podane przeze mnie dane s zgodne z prawd.

UWAGI/ADRES DO KORESPONDENCJI/

Imi

Nazwisko

Data wypenienia (dzie - miesic - rok)

Podpis (piecz) skadajcego / osoby reprezentujcej skadajcego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO


Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmujcego formularz

Data i podpis przyjmujcego formularz