You are on page 1of 3

UCHWAA NR 580/LIII/10 RADY MIASTA ORY z dnia 28 padziernika 2010 r. w sprawie: podatku od rodkw transportowych. Na podstawie : art. 18 ust.

2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z pn. zm.) RADA MIASTA u c h wala: 1. Okrela si wysoko rocznych stawek w podatku od rodkw transportowych : 1) od samochodu ciarowego o dopuszczalnej masie cakowitej : a) powyej 3,5 tony i poniej 12 ton :
Dopuszczalna masa cakowita pojazdu (w tonach) powyej 3,5 do 5,5 wcznie powyej 5,5 do 9,0 wcznie powyej 9,0 i poniej 12,0 Stawka podatku (w zotych) : 580,00 780,00 980,00

b) rwnej lub wyszej ni 12 ton :


Liczba osi i dopuszczalnamasa cakowita (w tonach) nie mniej ni dwie osie 12 15 16 trzy osie 12 16 19 23 cztery osie i wicej 12 27 29 27 29 2 000,00 2 100,00 2 120,00 2 100,00 2 200,00 2 480,00 16 19 23 1 300,00 1 600,00 2 000,00 2 100,00 1 400,00 1 700,00 2 100,00 2 200,00 15 16 1 100,00 1 300,00 1 600,00 1 200,00 1 400,00 1 700,00 mniej ni Stawka podatku (w zotych) : o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2) od cignika siodowego lub balastowego przystosowanego do uywania cznie z naczep lub przyczep o dopuszczalnej masie cakowitej zespou pojazdw : a) od 3,5 tony i poniej 12 ton :
Dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : cignik siodowy + naczepa, cignik balastowy + przyczepa Stawka (w tonach) zotych) : od 3,5 i poniej 12 1 000,00 podatku (w

b) rwnej lub wyszej ni 12 ton :


Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : Id: KFDRN-RPITM-JWQQR-VCZAN-LYFOU. Podpisany Stawka podatku (w zotych) : Strona 1

cignik siodowy + naczepa, cignik balastowy + przyczepa (w tonach) Nie mniej ni mniej ni o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane dwie osie 12 25 31 trzy osie i wicej 12 40 40 1 600,00 2 200,00 1 750,00 2 580,00 25 31 1 200,00 1 400,00 1 670,00 1 300,00 1 500,00 1 970,00 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

3) od przyczepy i naczepy, (z wyjtkiem zwizanych wycznie z dziaalnoci rolnicz prowadzon przez podatnika podatku rolnego), ktre cznie z pojazdem silnikowym posiadaj dopuszczaln mas cakowit : a) od 7 ton i poniej 12 ton :
Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) od 7 ton i poniej 12 ton Stawka podatku (w zotych) : 250,00

b) rwn lub wysz ni 12 ton :


Liczba osi i dopuszczalna masa cakowita zespou pojazdw : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Nie mniej ni mniej ni Stawka podatku (w zotych) : o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rwnowane jedna o 12 25 dwie osie 12 28 33 38 Trzy osie i wicej 12 38 38 1 110,00 1 150,00 1 150,00 1 300,00 28 33 38 300,00 740,00 1 120,00 1 480,00 350,00 860,00 1 320,00 1 730,00 25 280,00 490,00 330,00 570,00 inne systemy zawieszenia osi jezdnych

4) od autobusw :
Liczba miejsc do siedzenia mniejsza ni 30 miejsc rwna lub wysza ni 30 miejsc Stawka podatku (w zotych) : 780,00 1 650,00

2. Trac moc Uchwaa nr 412/XL/09 Rady Miasta ory z 29.10.2009r. w sprawie podatku od rodkw transportowych oraz Uchwaa nr 459/XLII/09 Rady Miasta ory z dnia 23.12.2009 r. w sprawie zmiany Uchway nr 412/XL/09 Rady Miasta ory z dnia 29.10.2009r. 3. Wykonanie uchway powierzy Prezydentowi Miasta, ktry jej tre poda do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjty na terenie Gminy. 4. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego z moc obowizujc od 1 stycznia 2011 roku.
Id: KFDRN-RPITM-JWQQR-VCZAN-LYFOU. Podpisany Strona 2

Przewodniczcy Rady Miasta mgr Piotr Kosztya

Id: KFDRN-RPITM-JWQQR-VCZAN-LYFOU. Podpisany

Strona 3