You are on page 1of 3

UCHWAA NR XLIV/245/2010 RADY GMINY KORNOWAC zdnia29wrzenia 2010 r.

w sprawie okreleniazasaditrybuprzeprowadzaniakonsultacjizorganizacjamipozarzdowymi oraz podmiotami,oktrychmowawart.3ust.3ustawyz24kwietnia2003r.odziaalnoci poytkupublicznegoio wolontariacieprojektwaktwprawamiejscowegowdziedzinachdotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji Napodstawieart.5ust.5ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziaalnoci poytkupublicznegoiowolontariacie(Dz.U. z2003r.Nr96,poz.873zpn.zm.)wzwizkuzart.40ust.1i2,art.41ust.1orazart.42ustawyzdnia8marca1990 r.osamorzdziegminnym(Dz.U.z2001r.,Nr142,poz.1591zpn. zm.) Rada Gminy Kornowac uchwala 1.Okreli zasadyitrybprzeprowadzaniakonsultacjizradamidziaalnoci poytku publicznego, organizacjami pozarzdowymiorazpodmiotami,oktrychmowawart.3ustawyz24kwietnia2003r.odziaalnoci poytku publicznego iowolontariacieprojektwaktwprawamiejscowegowdziedzinachdotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji stanowice zacznik do niniejszej uchway. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyKornowac. 3.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Kornowac PaweDuda

Zacznik do uchway Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac zdnia29wrzenia 2010 r. ZASADYITRYBPRZEPROWADZANIAKONSULTACJIZORGANIZACJAMIPOZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, OKTRYCHMOWAWART.3UST.3USTAWYZ24KWIETNIA2003R.ODZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO IOWOLONTARIACIEPROJEKTWAKTWPRAWAMIEJSCOWEGOWDZIEDZINACHDOTYCZCYCH DZIAALNOCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI 1.Niniejsza procedura odnosi sido organizacji pozarzdowychorazinnychpodmiotwoktrychmowawart.3ust 3ustawymajcych siedzibna terenie Gminy Kornowac, lub dziaajcych na rzecz mieszkacwGminyKornowac. 2.Konsultacje przeprowadzane s wcelupoznaniaopiniipodmiotwwskazanychw1wodniesieniudoprojektw aktwprawamiejscowegodotyczcych ich statutowej dziaalnoci. 3.Konsultacjewsprawachwskazanychw2ogaszaiprzeprowadzaWjtGminyKornowac. 4. 1) OgoszenieoprzeprowadzeniukonsultacjijestzamieszczonenastronieBIPoraztablicyogosze Urzdu Gminy ID: YXQLE-FXSVG-RKFYU-MEWNJ-NBNOH. Podpisany. Strona 1 / 3 Kornowac. 2) Ogoszenieorozpoczciu konsultacji podawane jest do wiadomocipublicznejwterminieniekrtszymni 7dniprzed terminem ich rozpoczcia.

Zacznik do uchway Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac zdnia29wrzenia 2010 r. ZASADYITRYBPRZEPROWADZANIAKONSULTACJIZORGANIZACJAMIPOZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, OKTRYCHMOWAWART.3UST.3USTAWYZ24KWIETNIA2003R.ODZIAALNOCI POYTKU PUBLICZNEGO IOWOLONTARIACIEPROJEKTWAKTWPRAWAMIEJSCOWEGOWDZIEDZINACHDOTYCZCYCH DZIAALNOCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI 1.Niniejsza procedura odnosi sido organizacji pozarzdowychorazinnychpodmiotwoktrychmowawart.3ust 3ustawymajcych siedzibna terenie Gminy Kornowac, lub dziaajcych na rzecz mieszkacwGminyKornowac. 2.Konsultacje przeprowadzane s wcelupoznaniaopiniipodmiotwwskazanychw1wodniesieniudoprojektw aktwprawamiejscowegodotyczcych ich statutowej dziaalnoci. 3.Konsultacjewsprawachwskazanychw2ogaszaiprzeprowadzaWjtGminyKornowac. 4. 1) OgoszenieoprzeprowadzeniukonsultacjijestzamieszczonenastronieBIPoraztablicyogosze Urzdu Gminy Kornowac. 2) Ogoszenieorozpoczciu konsultacji podawane jest do wiadomocipublicznejwterminieniekrtszymni 7dniprzed terminem ich rozpoczcia. 3) Wrazzogoszeniem zamieszcza siwaciwy projekt bdcy przedmiotem konsultacji. 5.Ogoszenie,oktrymmowaw4powinnozawieranastpujce dane: a) przedmiot konsultacji, b) czas rozpoczciaizakoczenia konsultacji, c) formkonsultacji, d) okrelenie stanowiska merytorycznego do udzielenia wyjanieiprzyjmowaniaopinii. 6. 1) Konsultacjezorganizacjamipozarzdowymiipodmiotami,oktrychmowawart.3ust.3ustawymog by prowadzonewjednejzpodanychform: a) bezporednich spotkazprzedstawicielamiorganizacjipozarzdowychipodmiotw,oktrychmowawart.3ust. 3ustawy, b) zgaszaniauwagiopiniinapimie, c) ankietzwykorzystaniemformularzaokrelonegoprzezWjtaGminy. 2) Wyboruformykonsultacji,wzalenociodprzedmiotukonsultacjidokonujeWjtGminyKornowac. 3) Moliwe jest czeniernych form konsultacji. 4) Z przeprowadzonych konsultacji sporzdza si protok, zawierajcy zestawienie zgoszonychuwagiwnioskwwraz zestanowiskiemWjtaGminyKornowac. 7. 1) Termin wyraenia opinii przez podmioty uprawnione nie moe by krtszyni 10 dni. Za termin zoenia opinii uznaj sidatjej wpywu do Urzdu Gminy Kornowac. 2) Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacjzprawa do jej wyraenia 3) Konsultacje swane bez wzgldu na ilouprawnionychpodmiotwwnichuczestniczcych. ID: YXQLE-FXSVG-RKFYU-MEWNJ-NBNOH. Podpisany. 4) Wyniki konsultacji nie swicedlaorganwGminy. 5) W t e r m i n i e 7 d n i o d d n i a z a k oczenia konsultacji podaje si na stronie BIP Gminy Kornowac wynik
Strona 2 / 3

2) Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnacjzprawa do jej wyraenia 3) Konsultacje swane bez wzgldu na ilouprawnionychpodmiotwwnichuczestniczcych. 4) Wyniki konsultacji nie swicedlaorganwGminy. 5) W t e r m i n i e 7 d n i o d d n i a z a k oczenia konsultacji podaje si na stronie BIP Gminy Kornowac wynik zprzeprowadzonychkonsultacjiwrazzuzasadnieniem.

ID: YXQLE-FXSVG-RKFYU-MEWNJ-NBNOH. Podpisany.

Strona 3 / 3