You are on page 1of 4

UCHWAA NR XLV/35/2010 RADY GMINY KRZYANOWICE z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie szczegowych zasad, sposobu i trybu umarzania nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny, a take udzielania ulg w spacie tych nalenoci przypadajcych Gminie Krzyanowice i jej jednostkom organizacyjnym, a take wskazania organw do tego upowanionych Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 15, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Krzyanowice uchwala, co nastpuje 1. Ustala si szczegowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapaty oraz rozkadania na raty, w przypadkach uzasadnionych wanym interesem dunika lub interesem publicznym, nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Krzyanowice lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej wierzytelnociami wobec osb fizycznych, osb prawnych, a take jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej, zwanych dalej dunikami. 2. Przepisw niniejszej uchway nie stosuje si do nalenoci Gminy Krzyanowice lub jej jednostek organizacyjnych, ktrych zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkadania na raty okrelaj odrbne przepisy. 3. 1. Wierzytelno moe zosta umorzona w caoci lub w czci, jeeli: 1) osoba fizyczna zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6.000z, 2) osoba prawna zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa wierzytelno, a odpowiedzialno z tytuu wierzytelnoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie, 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne, 4) ednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji, 5) zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny. 2. Umorzenie wierzytelnoci w przypadkach okrelonych w ust. 1 moe nastpi na wniosek dunika, jak rwnie z inicjatywy wierzyciela ( z urzdu). 3. Porozumienie o umorzeniu wierzytelnoci musi by poprzedzone postpowaniem wyjaniajcym, ktre wykae przynajmniej jedn z przesanek umorzenia wymienionych w ust.1. 4. Umorzenie wierzytelnoci, za ktr odpowiada solidarnie wicej ni jeden dunik moe nastpi, gdy okolicznoci uzasadniajce umorzenie wymienione w ust.1 zachodz co do wszystkich dunikw. 4. 1. Do stosowania ulg, o ktrych mowa w 1 s uprawnieni : 1) Kierownik jednostki podlegej - w odniesieniu do nalenoci przypadajcych tej jednostce, jeeli warto nalenoci gwnej nie przekracza 1.500,00 z 2) Wjt Gminy- w odniesieniu do pozostaych nalenoci jednostki samorzdu terytorialnego. 2. Kwoty wierzytelnoci tego samego dunika wynikajce z dwch rnych tytuw nie ulegaj kumulacji. 3. Umorzenie nalenoci oraz odroczenie terminu spaty caoci lub czci nalenoci albo rozoenie patnoci w caoci lub czci nalenoci na raty nastpuje, w formie pisemnej na podstawie przepisw prawa cywilnego. 4. Wjt gminy lub kierownik jednostki podlegej moe wyrazi zgod na niedochodzenie nalenoci z tytuu umowy cywilnoprawnej, ktrej kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50,00 z.
Id: WPDGY-RSUOT-HIOFK-OHAYR-KKRZI. Podpisany Strona 1

5. Osoby wymienione w 4 ust 1 pkt 1 zobowizane s do przedkadania Wjtowi Gminy szczegowej informacji o stosowaniu ulg o ktrych mowa w 1, w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni zgodnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway. 6. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozoenie na raty spaty nalenoci na wniosek dunika prowadzcego dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno prawn oraz sposb finansowania (zwanego dalej przedsibiorc), stanowice pomoc publiczn odbywa si bdzie w ramach pomocy de minimis, ktrej udzielenie nastpuje zgodnie z rozporzdzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U.UE L 379 z 28.12.2006r.). 2. Waciwy organ na wniosek przedsibiorcy moe udziela okrelonych niniejsz uchwa ulg w spacie zobowiza, ktre: 1) nie stanowi pomocy publicznej ; 2) stanowi pomoc de minimis, w zakresie i na zasadach okrelonych w : a) bezporednio obowizujcych aktach prawa Unii Europejskiej dotyczcych pomocy w ramach zasady de minimis ; b) 3 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchway, o ile zajd przesanki, o ktrych mowa w ust. 1 . 7. Podmiot prowadzcy dziaalno moe uzyska pomoc, o ktrej mowa w 1, jeeli warto tej pomocy brutto cznie z wartoci innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie kolejnych trzech lat kalendarzowych, (czyli pod uwag bierze si warto pomocy de minimis udzielonej przedsibiorcy w biecym roku kalendarzowym oraz w dwch poprzedzajcych latach kalendarzowych), nie przekracza kwoty stanowicej rwnowarto 200 tys. euro, a w odniesieniu do podmiotu gospodarczego dziaajcego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro. Pomoc nie moe by udzielona przedsibiorcy w okolicznociach okrelonych w art.1 ust.1 rozporzdzenia Komisji /WE/ nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.). 8. Pomocy nie mog otrzyma przedsibiorcy: 1) znajdujcy si w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych dotyczcych pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (Dz.Urz. UE C 244, 1.10.2004S.2), 2) dziaajcy w dziedzinie produkcji podstawowej produktw rolnych wymienionych w zaczniku I do Traktatu, 3) dziaajcy w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktw rolnych wymienionych w zaczniku I do Traktatu WE w przypadku, gdy: a) wysoko pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub iloci takich produktw zakupionych od producentw surowcw lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objte pomoc, b) przyznanie pomocy zaley od faktu jej przekazania w czci lub w caoci producentom surowcw, 4) prowadzcy dziaalno w sektorach: rybowstwa i akwakultury oraz wgla, 5) prowadzcy dziaalno zwizan z wywozem do pastw trzecich lub pastw czonkowskich w sytuacji, gdy pomoc byaby bezporednio zwizana z iloci wywoonych produktw, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami biecymi zwizanymi z prowadzeniem dziaalnoci eksportowej, 6) prowadzcy dziaalno uwarunkowan pierwszestwem korzystania z towarw krajowych w stosunku do towarw sprowadzonych z zagranicy, 7) prowadzcy dziaalno zarobkow w zakresie drogowego transportu towarowego w sytuacji, gdy pomoc przeznaczona byaby na nabywanie pojazdw przeznaczonych do transportu drogowego, 8) na ktrych ciy obowizek zwrotu pomocy publicznej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. 9. Przedsibiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozoenie na raty spaty nalenoci przedkada dodatkowo: 1) owiadczenie o wielkoci otrzymanej przez przedsibiorc pomocy de minimis, jak otrzyma w roku, w ktrym ubiega si o pomoc oraz w cigu dwch poprzedzajcych go lat wraz z zawiadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu tego rodzaju pomocy w wyej wymienionym okresie (zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway),
Id: WPDGY-RSUOT-HIOFK-OHAYR-KKRZI. Podpisany Strona 2

2) owiadczenie o niezaistnieniu przesanek okrelonych w 8 niniejszej uchway (zgodnie z zacznikiem nr 2 do uchway), 3) informacj o posiadaniu zalegoci w zakresie zobowiza publiczno-prawnych, 4) pozostae informacje wymagane zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis. 10. 1. Umorzenie wierzytelnoci, a take udzielenie ulg w ich spacaniu nastpuje w odniesieniu do wierzytelnoci wynikajcych ze stosunkw cywilnoprawnych w drodze porozumienia. 2. W odniesieniu do wierzytelnoci wynikajcych ze stosunkw cywilnoprawnych, w sytuacjach przewidzianych w 3 ust.1 pkt 1-4 oraz gdy cignicie wierzytelnoci zagraa egzystencji dunika bdcego osob fizyczn lub jego rodzinie moe nastpi w drodze jednostronnego owiadczenia woli, skadanego w celu dokonania odpisu w ksigach rachunkowych. 11. Traci moc Uchwaa nr VIII/77/03 Rady Gminy Krzyanowice z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie szczegowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy - Ordynacja podatkowa. 12. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Krzyanowice. 13. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa lskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Pawe Lasak

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLV/35/2010 Rady Gminy Krzyanowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznik nr 1 do Uchway Rady Gminy Krzyanowice nr XLV/35/2010 z dnia 26.08.2010r. Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLV/35/2010 Rady Gminy Krzyanowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. Zalacznik2.pdf Zacznik nr 2 do Uchway Rady Gminy Krzyanowice nr XLV/35/2010 z dnia 26.08.2010r. Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLV/35/2010 Rady Gminy Krzyanowice

Id: WPDGY-RSUOT-HIOFK-OHAYR-KKRZI. Podpisany

Strona 3

z dnia 26 sierpnia 2010 r. Zalacznik3.pdf Zacznik nr 3 do Uchway Rady Gminy Krzyanowice nr XLV/35/2010 z dnia 26.08.2010r.

Id: WPDGY-RSUOT-HIOFK-OHAYR-KKRZI. Podpisany

Strona 4